اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

علوم سیاسی (روابط بین الملل ) - دکتری تخصصی علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
- رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmajidi
mmajidiut.ac.ir


 • مقالات

- بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010. مجیدی محمدرضا, تلخابی مجید (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(16), 256-281.

-
سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربی. مجیدی محمدرضا, خانی آرانی الهه, عبداللهی محمد (1399)., مطالعات انقلاب اسلامی, 17(63), 33ـ 54.

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations. Bahreini Nasrin, Majidi Mohammad Reza, Hosein Zadeh Mohammad Ali (2019)., journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 1(1), 93-116.

- راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفههایی برای همگرایی منطقهای در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا, دهقانیان فراشه محمدحسین (1396)., سیاست, 47(3), 753-771.

-
نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان. مجیدی محمدرضا, صوراناری حسین (1395)., مطالعات اوراسیای مرکزی, نهم(2), 341-360.

-
قدرتیابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها. مجیدی محمدرضا, حاتم زاده عزیزاله (1395)., سیاست, 46(2), 441-455.

-
قدرت یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها. مجیدی محمدرضا, حاتم زاده عزیزالله (1395)., سیاست, 46/ تابستان 95(2), 441.

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France. Majidi Mohammad Reza, Jozaghi Zahra (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 47(47), 147.

- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure : la République islamique d’Iran. Majidi Mohammad Reza (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 46(46), -.

- دیدگاه نظری دربارة نقش هویت در سیاست بین الملل. مجیدی محمدرضا, عظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45/ بهار 94(1), 209.

-
دیدگاههای نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بینالملل. مجیدی محمدرضا, عظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45(1), 209-227.

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities. Majidi Mohammad Reza, Sadeghi Mohammad Mehdi (2014)., The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(2), 129-149.

- بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانی. مجیدی محمدرضا, حمیصی مرتضی (1392)., سیاست, 43(3), 16.

-
برسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست گذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانی. مجیدی محمدرضا (1392)., سیاست, 43(3), 45.

-
زمینه ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی. مجیدی محمدرضا, زحمت کش حسین (1392)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 2(5), 125.

-
روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختلافات. مجیدی محمدرضا, ثمودی علیرضا (1392)., فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 6(22), 71-98.

-
تاملی انتقادی در مفهوم اسلام اروپایی. مجیدی محمدرضامحمدمهدی صادقی (1391)., روابط خارجی, 4(1), 113-148.

-
سیاست  گردشگری خارجی ایران. مجیدی محمدرضا (1389)., سیاست, -(---), -.


 

 • کنفرانس ها

- عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتی. مجیدی محمدرضا, زحمت کش حسین (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای . امکان یا امتناع. مجیدی محمدرضا (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
تاملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات  منطقه ای :مطالعه موردی ؛ خاورمیانه. مجیدی محمدرضا, صادقی مهدی (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگها. مجیدی محمدرضا (1389)., تقارب فرهنگها : رویکرد اسلامی ـ ایرانی, 4-4 آذر, ایران.

-
منطقه گرائی فرهنگی:نقطه عزیمت همگرائی در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا, صادقی مهدی (1389)., تنوع فرهنگی و همگرائی جهانی, 2-4 تیر, تهران, ایران.

- Nourouz and Rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2010)., The Role of Nowrouz in the Rapprochement of cultures and the promotion of the Culture of Peace, 31 March, paris, France.

- Mawlana and the Perfect Human Being. Majidi Mohammad Reza (2007)., Celebration of Mawlana Jala-ud-Din Balkhi-Rumi, 6 September, paris, France.


 • کتب

- دیپلماسی فرهنگی جهموری اسلامی ایران: مورد مطالعه جمهوری عراق. دوست محمدی احمد, مجیدی محمدرضا, رجبی محمد, عصاری احمدرضا (1395).

-
چرا اروپا؟ چالش های فرهنگ و هویت. مجیدی محمدرضا (1395).

-
اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه های تاریخی و نظری آن. مجیدی محمدرضامحمدمهدی صادقی (1393).

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Silk Road in the rapproachement. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Muslim Women in the development of societies. Majidi Mohammad Reza (2014).

- سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد. مجیدی محمدرضا, ثمودی علیرضا (1392).

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco?. Majidi Mohammad Reza (2013).

- اخلاق در علم. مجیدی محمدرضا (1391).

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2012).

- Ethics In Science. Majidi Mohammad Reza (2012).

- The Role of Islam in the Ropprochement of Cultures. Majidi Mohammad Reza (2011).

- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجیدی محمدرضا (1389).

-
امنیت انسانی در غرب آسیا . دیدگاهها و نقدها. مجیدی محمدرضا (1388).

-
امنیت انسانی در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا (1388).

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi. Majidi Mohammad Reza, دهشیری محمدرضا (2009).

- غرب آسیا نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای. مجیدی محمدرضاعزت الله عزتی, سعید آبادی محمد رضا (1387).


 

پایان نامه ها و رساله ها

- نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون)رضوان خورشیدی جلالی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1398/10/29

- Migration crisis and Integration in Europe
علی کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/11/17

-
بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

-
بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

-
سیاست انرژی قزاقستان با تمرکز بر طرح های غربی و شرقی، مطالعه موردی اتحادیه اروپافرشید آبادی زمان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1397/06/12

- Fethullah Gulen Movement in Central Asia
معصومه قالبی حاجیوند,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1396/11/03

-
شکاف قبطی- مسلمان در مصر نوینکمال ایرانی دوست,محمدرضا مجیدیدکتری، 1396/07/10

- AN EXAMINATION OF THE OBSTACLES OF DEVELOPING RELATIONS BETWEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN & GEORGIA
بهزاد نوشیروانی تهرانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

-
اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسورخسرو سواره,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

-
افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریرمحمدکاظم عبدالحمیدی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/02

- A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspective
امیرسعید کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/08/29

- Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Right
سامان اسماعیل پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

-
هویت خواهی مسلمانان در بریتانیاوحید ملوندی نیکو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/04

-
راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصرحبیب ساسانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/04/21

- Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Wales
کامبیز رحیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/03/30

-
جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالاتمتحده آمریکا تا سال 2035 در چشمانداز توسعه منابع نامتعارفمهدی مدنی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/03/30

-
زمینه ها و عوامل روس ستیزی در ملی گرایی گرجی(2008-1991)سعیده شیری کهنوئی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

-
عوامل مؤثر بر شکلگیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپاقاسم کیومرث نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

-
لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپاریحانه رضایی نودهی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

-
تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳)ریحانه پورمومن اعرابی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/09/30

- The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economy
محمود جوادی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

-
تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستانبهروز قزل,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issue
محسن عظیمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/03/04

- The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
علیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/01/24

-
عوامل داخلی گسترش سلفیگری در آسیای مرکزی         (1991- 2014)محمد آثارتمر,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/12/17

-
رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014)ابراهیم حسن نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1393/11/27

-
هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعهی موردی مصر و عربستان سعودیحسن احمدیان,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/07/28

-
رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللیمریم یاری اصطهباناتی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/09/18

-
بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه)رسول قربانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

-
سازمانهای مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی: بررسی موردی انقلاب رنگی  جمهوری قرقیزستانطاهره دلیران چاپشلو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/08/16

-
بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسهرحیم جوشن,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/06/31

-
بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپاحسن شکوهی نسب,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/02/12

-
تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آنها در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیستفائزه رحمانی پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/10

-
جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی)مهدیه السادات تقوی دهاقانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/06

-
پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتوعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

-
تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکاسعید اخوان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

-
بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستانامیر ابراهیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

-
نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکامصطفی سلمانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

-
اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربیمحمدمهدی صادقی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1389/12/10

-
بررسی راهبردها و سیاست های امنیتی- دفاعی اروپا و  نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سردافشین نسیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380/06/07

-
امنیت کشورهای شمال: پایداری یا تحول(دهه 1990)علی اصغر کهن سال,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380


سردبیر

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، استادتمام گروه مطالعات اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir
66971175


کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

جانشین سردبیر

ایمان عرفان منش

جامعه شناسی فرهنگی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران.ایران

isu.ac.ir/cv/1285/
i.erfanisu.ac.ir


تمدن-جامعه شناسی: رویکردی انتقادی و تحولی از دریچۀ فلسفۀ تاریخ و تمدن
ایمان عرفان منش، دانشگاه امام صادق(ع)، 1402 ، تالیف
 
واکاوی مسائل خانواده [مجموعه مقالات]
تألیف جمعی - فصلی از کتاب: ایمان عرفان منش
بنیاد آفرینش اُنس،1400 ،تالیف
3
از شهروندی تعاملی تا سیاست گذاری شبکه های مجازی: رهیافت جامعه شناسی پدیدارشناسانه به حکمرانی مطلوب ،فایمان عرفان منش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی[حقوقی]، 1399، تالیف
4
نوجوانان دیجیتالی و قدرت کنشگری: درآمدی بر جامعه شناسی خانگی شدن فنآوری ها
سهیلا صادقی - ایمان عرفان منش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی[حقوقی]، 1398 ، تالیف
5
راهبردهای ناجا برای امنیت و آرامش: با بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری
فریبا شایگان - ایمان عرفان منش،سازمان‌ تحقیقات‌ و‌ مطالعات ناجا ،1398،تالیف
6
روش شناسی اندیشۀ اجتماعی مسلمین [مجموعه مقالات] ،به اهتمام میثم واثقی - فصلی از کتاب: ایمان عرفان منش، انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگاه علوم‌ و ‌فرهنگ اسلامی، 1396، تالیف
7
گفتمان ها و خانوادۀ ایرانی: جامعه شناسی الگوهای خانواده، پس از مناقشه های مدرنیته در ایران
سهیلا صادقی - ایمان عرفان منش، انتشارات دانشگاه تهران، 1395، تالیف
8
دانشنامۀ علم جامعه شناسی ایران [در حال انتشار الکترونیکی]، تألیف جمعی - مدخلی از دانشنامه: ایمان عرفان منش ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکدۀ دانش‌نامه‌نگاری)، تالیف

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، استادتمام گروه مطالعات اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir
66971175


کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی دکتری تخصصی و استاد تمام علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/khoramshad
khoramshadatu.ac.ir

سید محمد حسینی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، استاد تمام دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hoseini.sm
hoseini.smut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

بهرام بیات

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی، استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه امنیت ملی ،دانشکده امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران . ایران.

civilica.com/p/347002/
bahram.bayatgmail.com


ابراهیم فیاض

جامعه‌شناسی (انسان شناسی) دکتری تخصصی جامعه شناسی ،استاد تمام گروه آموزشی انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/efayaz/?lang=fa-ir
efayazut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

حمید پارسانیا

جامعه شناسی سطح 4 حوزوی، استاد تمام گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/h.parsania
h.parsaniaut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

فصلی از کتاب

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

فعالیت‌های اجرایی

سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی، دانشیار بازنشسته گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

profile.shirazu.ac.ir/~zahedani
zahedanishirazu.ac.ir


حسین بستان (نجفی)

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم ، ایران

mfos.ir/introducing-professors-5/
hbostanrihu.ac.ir


 • ازخوانی محدوده نفقه همسر و دلالت آن برای مساله اشتغال زنان
  حسین بستان نجفی
  نشریه فقه و اجتهاد، بهار و تابستان 1402
 • ظرفیتها، فرصتها و آسیبهای نقش تبلیغی روحانیت در ایران معاصر
  حسین بستان (نجفی)*
  نشریه دین و سیاست فرهنگی، پاییز و زمستان 1401
 • دلالت های تشبیه زنان به حرث در آیه223 سوره بقره با رویکرد تحلیلی - انتقادی آرای نواندیشان معاصر درباره آن
  لیلا ابراهیمی*، حسین بستان، مهدی درستی
  مجله مطالعات علوم قرآن، تابستان 1401
 • بررسی رجحان کنشگری زن در تشکیل خانواده با تاکید بر مفهوم انتخابگری
  محمدحسین شاه آبادی*، حسین بستان نجفی
  نشریه دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1400
 • ملزومات روش شناختی طراحی سیاست اسلامی مواجهه با آسیب های اجتماعی
  حسین بستان *
  نشریه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی، پاییز و زمستان 1400
 • بررسی عدالت در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر عدالت اجتماعی
  حسین بستان، حفیظ الله فولادی وندا، میثم لطیفی، مسعود رحمتی*
  نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، بهار و تابستان 1400
 • تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎ گیری از تکنیک‎های نظریه داده ‎بنیاد
  محمدرضا کدخدایی*، حسین بستان، محمدرضا احمدی، منصوره زارعان
  دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1400
 • نقد و بررسی «ماهیت و چیستی زن در فمینیسم اگزیستانسیالیستی سیمون دوبووار»
  سیده سارا چاوشی*، حسین بستان (نجفی)
  نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، پاییز 1398
 • تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد
  ندا ملکی فاراب*، فروغ الصباح شجاع نوری، حسین بستان نجفی، سیمین حسینیان، محمد مهدی لبیبی، رضا پورحسین
  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، زمستان 1398
 • احکام حقوقی و اخلاقی ازدواج در قرآن
  رضا دهقان نژاد*، حسین بستان (نجفی)
  فصلنامه مطالعات قرآنی، پاییز 1398
 

عبدالحسین کلانتری

جامعه شناسی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،تهران. ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abkalantari
abkalantariut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

غلامرضا تاج بخش

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران) دکتری تخصصی جامعه شناسی ، دانشیار، و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره).بروجرد. ایران

abru.ac.ir/users/gholamreza-tajbakhsh/fa/
tajbakhshabru.ac.ir
0000-0002-1155-8857


نشریات داخلی
 
"واکاوی ابعاد دین داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: یک مطالعه کیفی" اسلام و پژوهش های روانشناختی، سال ۱۰، شماره ۴، صفحه۹۳_۱۱۶، ۱۳۹۷.
 
"تحلیل کیفی سبک های پوشش در بین دانشجویان دختر دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی (ره" فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره ۳۲، صفحه۴۰۴_۴۱۸، ۱۳۹۸.
 
"رضایتمندی و زیارت" پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۲، صفحه۹۵_۱۲۱، ۱۳۹۸.
 
"مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی ها در آیین پیاده روی اربعین" نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره ۲، صفحه۹_۳۶، ۱۳۹۸.
 
"پیاده روی اربعین و ابعاد تربیتی آن" بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۷، شماره ۵۴، صفحه۹_۴۰، ۱۳۹۹.
 
"پیاده روی اربعین و معنایابی کنش زیارت زائران جوان" تحقیقات فرهنگی ایران، سال ۱۳، شماره ۲، صفحه۱۴۵_۱۶۸، ۱۳۹۹.
 
"تحلیل کیفی تاثیرات جامعه شناختی شهادت اسطوره مقاومت بر جوانان" معرفت فرهنگی اجتماعی، سال ۴۲، شماره ۲، صفحه۶۱_۷۸، ۱۳۹۹.
 
"دانش محیطزیستی زنان و رابطه آن با رفتارهای محیطزیستی" محیط زیست و مهندسی آب، سال ۳، شماره ۶، صفحه۳۰۵_۳۱۱، ۱۳۹۹.
 
"عوامل فردی موثر بر طلاق در شهرستان بروجرد" جمعیت، سال ۲۶، شماره ۱۰۷، صفحه۴۱_۵۲، ۱۳۹۹.
 
"فهم پدیدارشناسانه تجارب زیستة جوانان از حضور در هیئات عزاداری در محرم کرونایی" نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال ۲، شماره ۱۰، صفحه۲۰۱_۲۲۲، ۱۳۹۹.
 
"مطالعه زمینه ها و بسترهای کاهش نرخ باروری: یک مطالعه کیفی" جمعیت، سال ۲۷، شماره ۱۱۳، صفحه۶۹_۹۶، ۱۳۹۹.
 
"واکاوی دلائل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج" جمعیت، سال ۱۱۱، شماره ۲۷، صفحه۱_۲۵، ۱۳۹۹.
 
"واکاوی سبک نوین زندگی در عصر پسا کرونا" مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال ۱۰، شماره ۳۵، ۱۳۹۹.
 
"فراتحلیل عوامل اجتماعی مرتبط با حفظ محیط زیست با تاکید بر نقش منطقه جغرافیایی در ایران" پژوهش های محیط زیست، سال ۱۱، شماره ۲۲، صفحه۱۷_۲۸، ۱۳۹۹.
 
"تحلیل داده بنیاد فرآیند خیانت زناشویی" پژوهش های جامعه شناسی معاصر، سال ۹، شماره ۱۷، صفحه۱_۲۲، ۱۳۹۹.
 
"تاثیر تماشای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر مدیریت بدن" مطالعات رسانه های نوین، سال ۲۲، شماره ۶، ۱۳۹۹.
 
"نقش عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در تبیین گرایش جوانان به اعتیاد" مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ۱۲، شماره ۳، صفحه۶۳_۷۶، ۱۳۹۹.
 
"آسیب شناسی داده بنیاد پاندمی کرونا در ایران" راهبرد، سال ۲۹، شماره ۴، صفحه۹۷_۱۲۹، ۱۳۹۹.
 
"طراحی الگوی تبیین مولفه های سبک ازدواج در ایران با روش فرا ترکیب" مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، سال ۲۰، شماره ۵۰، صفحه۲۶۹_۲۸۷، ۱۳۹۹.
 
"به سوی راهبردهای کاهش خشونت در جامعه با فراتحلیل نزاع" مطالعات امنیت اجتماعی، سال ۱۲، شماره ۶۸، صفحه۳۷_۶۲، ۱۴۰۰.
 
"آینده پژوهی اعتیاد در بین جوانان" دانش مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۹، شماره ۱۰، صفحه۲۶۱_۲۸۵، ۱۴۰۰.
 
"بررسی رابطه بین دینداری و اعتیاد زنان به مواد مخدر موردمطالعه: )زنان معتاد در شهر قم(" دانش مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۸، شماره ۱۰، صفحه۱۰۷_۱۳۳، ۱۴۰۰.
 
"تبیین جامعه شناختی طلاق با فراتحلیل پژوهش های انجام شده" فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، سال ۱۶، شماره ۵۶، صفحه۱۵۷_۱۹۱، ۱۴۰۰.
 
"تحلیل داده بنیاد احساس ناامنی زنان در پاندمی کرونا" مطالعات زن و خانواده، سال ۲۰، شماره ۹، صفحه۱۵۵_۱۸۱، ۱۴۰۰.
 
"نابرابری های اجتماعی در پاندمی کرونا : یک مطالعه کیفی" یافته، سال ۲۳، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۰.
 
"نگاهی جامعه شناختی به مولفه های خانواده در هند و ایران" مطالعات شبه قاره، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱_۲۰، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان" دین و سیاست فرهنگی، سال ۱، شماره ۱۶، صفحه۲۰۹_۲۳۳، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی" زن در توسعه و سیاست، سال ۱۹، شماره ۴، صفحه۵۹۵_۶۱۴، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی عوامل فرهنگی موثر بر وقوع طلاق با کاربست روش کیو" جامعه پژوهی فرهنگی، سال ۴، شماره ۱۲، صفحه۱_۲۳، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی مولفه های سبک زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی" مطالعات دفاع مقدس، سال ۷، شماره ۲۵، صفحه۱۳۷_۱۵۹، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستائیان شهرستان ایلام" فرهنگ ایلام، سال ۷۱، شماره ۲۲، صفحه۱۴۸_۱۷۱، ۱۴۰۰.
 
"بررسی رابطه بین دینداری و اعتیاد زنان به مواد مخدر" دانش مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۰، شماره ۱۸، صفحه۱۰۷_۱۳۳، ۱۴۰۰.
 
"وا کاوی عوامل جامعه شناختی موثر در شکل گیری هویت دینی دانش آموزان دختر" اسلام و پژوهش های روانشناختی، سال ۱۶، شماره ۲، صفحه۷۳_۹۲، ۱۴۰۰.
 
"واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت زناشویی" مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ۱۴، شماره ۱، صفحه۲۳۹_۲۵۳، ۱۴۰۰.
 
"رابطه متغیرهای اقتصادی با افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت" سیاست های راهبردی و کلان، سال ۹، شماره ۱، صفحه۸۳_۱۰۳، ۱۴۰۰.
 
"آسیب های پیاده روی اربعین؛ بررسی جامعه شناختی" شیعه پژوهی، سال ۹، شماره ۲۲، صفحه۱۱۴_۱۳۷، ۱۴۰۱.
 
"بازاندیشی در ایجاد تمدن نوین اسلامی از طریق فراترکیب اربعین" مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به فرهنگ ایثار و شهادت" فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"تاثیر سبک زندگی بر مولفه های هویتی جوانان" مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"تاثیر عملکرد نهادی و رسانه ای بر نگرش دانشجویان به فرهنگ ایثار و شهادت با تاکید بر کاربرد Amos Graphics" پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر طلاق در شهرستان بروجرد" پلیس زن، سال ۱۶، شماره ۳۶، صفحه۱۳۹_۱۵۸، ۱۴۰۱.
 
"شناسایی و اولویت بندی عومل پیشگیری خانه محور از گرایش به اعتیاد" پژوهش های جرم شناختی پلیس، سال ۶، شماره ۳، صفحه۶۹_۸۸، ۱۴۰۱.
 
"عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی" زن در توسعه و سیاست، سال ۱۹، شماره ۴، صفحه۵۹۵_۶۱۴، ۱۴۰۱.
 
"فراتحلیل سرقت" پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال ۱۵، شماره ۲، صفحه۱۳۱_۱۵۸، ۱۴۰۱.
 
"مدل ساختاری عوامل موثر بر خشونت اجتماعی در شهرستان بروجرد با استفاده از تکنیک دیماتل )سال ۱۳۹۹)" مطالعات امنیت اجتماعی، سال ۱۳، شماره ۶۹، صفحه۵۳_۷۴، ۱۴۰۱.
 
"مدل سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی" پژوهش های ارتباطی، سال ۲۹، شماره ۱۱۰، صفحه۱۳۱_۱۵۷، ۱۴۰۱.
 
"مدل سازی معادله ساختاری تأثیر مولفه های هویتی بر نگرش دانشجویان به فرهنگ" بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"نحوه بازنمایی زنان طبقه فرودست در سینمای دهه نود ایران (مطالعه موردی: فیلم سینمایی لاک قرمز)" مطالعات هنر و رسانه، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر طلاق" پلیس زن، سال ۳۶، شماره ۱۶، صفحه۱۳۹_۱۵۸، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران" راهبرد اقتصادی، سال ۱، شماره ۱، صفحه۱، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی-روانی در مواجهه با پاندمی کووید-۱۹" اسلام و مطالعات اجتماعی، سال ۱۰، شماره ۱، صفحه۱۴۹_۱۸۰، ۱۴۰۱.
 
"مولفه های خانواده پایدار و کارآمد از منظر امام رضا (ع)." بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۹، شماره ۶، صفحه۱۰۷_۱۳۳، ۱۴۰۱.
نشریات بین المللی
 
"A sociological study of the influential factors in environmental behaviors", Journal of Advances in Environmental Health Research, Vol. 7, No. 3, PP. 140_144, 2019.
 
"COVID-۱۹ and the Lived Experience of People Facing it; a Quantitative Study", Journal of Education and Community Health, Vol. 8, No. 2, PP. 127_133, 2021.
همایش های داخلی
 
"بررسی شکاف نسلی در عصر جهانی شدن" جهانی شدن و محلی گرایی، ۱۳۹۹.
 
"هویت زن ، جهانی شدن و اسلام" جهانی شدن و محلی گرایی، ۱۳۹۹.
 
"بررسی جامعه شناختی آسیب شناسی تاثیرات بانوان جهادگر در اردوی جهادی بر بانوان روستایی" جهانی شدن و محلی گرایی، ۱۳۹۹.
 
"گونه شناسی انحرافات پیاده روی اربعین" اولین همایش ملی اربعین پژوهی، ۱۳۹۹.
 
"نقش و جایگاه سمن ها در توسعه" همایش توسعه پایدار بروجرد، ۱۳۹۹.
 
"تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر طلاق در بین زنان مطلقه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی " اولین همایش ملی مسائل وچالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی، صفحه۱_۸، ۱۴۰۰.
 
"بررسی تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان در شهرستان اسلام آباد غرب" اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی، صفحه۱_۱۴، ۱۴۰۰.
 
"بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف نسلی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان خرم آباد" اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی، صفحه۱_۱۸، ۱۴۰۰.
 
"اردوی جهادی بر بانوان روستایی" هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ۱۴۰۰.
 
"بررسی وضعیت کنترل باروری زنان عرب و برخی عوامل موثر بر آن در شهرستان آبادان" هفتمین کنفرانس ملی مطالعه مدیریت در علوم انسانی، ۱۴۰۰.
 
"فراتحلیل تحقیقات جامعه شناختی انجام شده در حوزه عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره)" هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ۱۴۰۰.
 
"تحلیل کیفی گرایش والدین به تبعیض در میان فرزندان بر اساس جنسیت آنها" اولین همایش ملی علوم انسانی کاربردی و زندگی معاصر، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی جامعه شناختی موانع موثر بر انجام پژوهش های دانشگاهی" اولین همایش ملی علوم انسانی کاربردی و زندگی معاصر، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی عوامل جامعه شناختی موثر بر کارآیی شغلی فرهنگیان" اولین همایش ملی علوم انسانی کاربردی و زندگی معاصر، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی دیدگاه اسلام در محافظت از حقوق کودکان در مخاصمات" اولین همایش ملی حقوق کودک در پرتو قواعد حقوق بشر دوستانه، ۱۴۰۱.
 
"حقوق اجتماعی کودک در اسناد بین المللی حقوق بشر" اولین همایش ملی حقوق کودک در پرتو قواعد حقوق بشر دوستانه، ۱۴۰۱.
 
"واکاوی حق بر آموزش کودکان در اسناد بین المللی" اولین همایش ملی حقوق کودک در پرتو قواعد حقوق بشر دوستانه، ۱۴۰۱.
 
"رابطه عوامل اقتصادی با بالارفتن سن ازدواج جوانان" همایش ملی راهکارهای عملی ازدواج.
 
"رویکردی جامعه شناسانه به تعهد سازمانی معلمان آموزش و پرورش" پژوهشهای نوین در مدیریت حقوق اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۶.
 
"رویکردی جامعه شناختی به فرآیند توسعه در استان لرستان با تاکید بر سرمایه اجتماعی" تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداری حقوق و علوم اجتماعی، ۱۳۹۶.
 
"تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر نابرابری اقوام" کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۶.
 
"رابطه عوامل زمینه ای با افزایش سن ازدواج جوانان" رابطه عوامل زمینه ای با افزایش سن ازدواج جوانان، ۱۳۹۶.
 
"بررسی علل و عوامل جامعه شناختی موثر اقدام بر خودکشی" بررسی علل و عوامل جامعه شناختی موثر اقدام بر خودکشی، ۱۳۹۶.
 
"بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در میان دانشجویان( مطالعه موردی، شهر سرپل ذهاب در سال ۹۵-۹۶)" همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقو کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی، ۱۳۹۶.
 
"فرهنگ دانشگاهی: الزامات نظری و عملی دانشگاه اجتماعی" دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، ۱۳۹۸.
همایش های بین المللی
 
2006 Poverty State Level Conference, Mysore
 
Caste System in India National Conference, Mangalore 2006
 
Political Empowerment of Women National Seminar, Meerut 2006
 
Women’s Economic Participation in Iran National Seminar, Meerut 2006
 
India on the Path of Poverty Reduction National Seminar, Chandigarh 2006
 
Impact of Poverty on Vulnerable Groups International Conference, Varanasi 2007
 
Islam’s View on Human Life and Health and HIV/AIDS Prevention International Conference, Varanasi 2007
 
Social Workers and AIDS International Conference, Varanasi 2007
 
The role of Migrant Remittances in Development of Their Native Countries International Conference, Hyderabad 2007
 
Equality in Access and Use Technology among Gender International Conference bangalore 2008
 
The Effective Factors in Iranians’ Higher Education in India Jaipur International Conference 2008
 
Social Support among Iranian Women: Influence of Age and Occupation Jaipur International Conference 2009
 
Cross-Border Mobility of Iranian Students for Higher Education State Level Conference, Mysore 2009

اعضای هیات تحریریه بین المللی

طلال عتریسی

جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت

atrissi_talalhotmail.com

دستیار هیات تحریریه

اسماعیل شیرعلی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

esmaeil.shiraligmail.com
esmaeil.shirali@gmai
0000-0003-3795-7108

مدیر داخلی

مریم فخری

دکتری جامعه شناسی فرهنگی کارشناس

maryamfakhrigmail.com

ویراستار انگلیسی

شهیره نوذری

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس

shahireh_nozariut.ac.ir

ویراستار

رضا دیبا

ویراستار ویراستاری

rdiba46yahoo.com
00000000000

صفحه آرا

رضا عبداللهی بجندی

صفحه آرا صفحه آرا

reza.a5231yahoo.com
00000000000