کلیدواژه‌ها = شهر هوشمند
نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-90

سیدعلی هاشمی؛ میترا راه‌نجات؛ فتاح شریف زاده؛ محمدرضا سعدی