مدیریت راهبردی فرآیند مشارکت سیاسی با بهره‌گیری از فرهنگ سیاسی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران

چکیده

توسعه فرهنگی با هدف پیشرفت و پویایی نظام‌مند جامعه، از طریق برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی و اولویت ویژه‌ای که برای ارزش‌های بومی و ملی قائل شده، نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه را تأمین نموده و می‌توان از آن برای ارتقاء سطح عوامل تأثیرگذار بر رشدوتعالی جامعه استفاده کنیم. از سوی دیگر، رابطه دوسویه‌ای میان توسعه فرهنگی و مشارکت برقرار است. لذا برای تبیین خرده‌فرهنگ‌های مشارکت و بالأخص مشارکت سیاسی، تحولات فرهنگی نیاز است که زمینه مشارکت اعضای یک جامعه را در امور سیاسی فراهم کند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از رفتارهای سیاسی، خاصه مشارکت سیاسی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه سیاسی است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک SWOT، کمک منابع کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های باز و نیمه‌ساختاریافته و آمار منتشره از مراجع رسمی، از طریق استدلال قیاسی و استقرائی و... داده‌های گردآوری‌شده را ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل نموده و به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی ساکنان استان سیستان و بلوچستان پرداخته که نتایج حاصله نشان‌دهنده تأثیرگذاری پارامترهای قومیت‌گرایی، مذهب‌گرایی، جریان‌های سیاسی، تحصیلات و نخبگان بر فرایند مشارکت سیاسی است و سه راهکار محافظه‌کارانه یعنی پیوند نیازهای روز افراد با فعالیت‌های اجتماعی، اعتمادسازی گروه‌های مرجع و توجه به نقش مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی در انتخابات جهت افزایش میزان مشارکت سیاسی با بهره‌گیری از خصیصه‌های فرهنگ سیاسی در بلندمدت ارائه شده است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Management of Political Participation Process by Drawing upon Political Culture (Case Study of Sistan and Baluchistan Province)

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Davoudi
Ph.D in Management, Department of Public Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran
چکیده [English]

 


 

Cultural development, aimed at the systematic progress and dynamism of society, through cultural and social planning, and given special priority accorded to native and national values, provides the spiritual and material needs of the individuals in the community and can be used to promote the level of factors affecting the growth of society. On the other hand, there is a bilateral relationship between cultural development and participation. Therefore, in order to explain the subcultures of participation and especially political participation, cultural developments are needed to provide the context for the participation of members of a community in political affairs. On the other hand, a significant part of political behavior, especially political participation, requires cultural beliefs that are appropriate to and consistent with political development. The present study is conducted using descriptive-analytic research methodology, SWOT technique, library resources, open and semi-structured interviews, and statistics published by official authorities, through deductive and inductive reasoning, etc. In this way, the author has collected, evaluated and analyzed data and has identified and investigated the effective factors in the political participation of the residents of Sistan and Baluchistan province. The results of this study indicate that the parameters of ethnicity, religiosity, political currents, education and elites are influenced by political participation. Also, three conservative strategies, namely, linking people's daily needs with social activities, trust building of reference groups and paying attention to the role of people as social capital in the elections in order to increase the level of political participation by using the features of political culture in the long run, have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • political participation
  • conservative strategies
  • political culture
 
 
ابراهیمی، شهروز، داود نجفی، رضا محموداوغلی و زهرا صادقی نقدعلی (1392). «رابطه شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی درمیان دانشجویان دانشگاه اصفهان»، راهبرد، شماره 66، 284-263.
اخترشهر، علی (1386). مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد، حورا ابراهیمی‌پور، محمود‌رضا رهبر قاضی (۱۳۹۲). «سنجشی رابط فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، زن در توسعه و سیاست، سال یازدهم، شماره ۱، 134-119.
پناهی، محمدحسین و حسین کردی (1389). «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن (مطالعه موردی: استان گلستان)»، علوم اجتماعی، شماره 51، 37-1.
جعفری‌نیا، غلامرضا (۱۳۹۱). «بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 26، 122-87.
جهانگیری، جهانگیر و فاطمه ابوترابی‌زارچی (1391). «بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)»، علوم سیاسی، شماره 28، 122-89.
دارابی، مسعود (1394). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی افراد در استان همدان (مطالعه موردی: شهر نهاوند)»، مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، شماره 17، 84-57.
عطارزاده، مجتبی و زهره مرندی (1391). «بررسی مشارکت سیاسی در کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس بر پایه نظریه الزام سیاسی»، مطالعات خاورمیانه، شماره 68، 66-35.
قالیباف، محمدباقر و سیدمحمدجواد شوشتری (1392). «تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلی (مطالعه موردی: تهران)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال چهل‌و‌پنجم، شماره 84، 82-69.
گلابی، فاطمه و فتانه حاجیلو (1391). «بررسی جامعه‌شناسی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی(مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 1، 200-173.
محمدی‌فر، نجات، حسیین مسعودنیا و گلمراد مرادی (1390). «بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)»، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 16، 234-203.
نظری، سیدغنی، حسین بشیری‌گیوی و سعید جنتی (1392). «بررسی تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (موردمطالعه: جوانان شهر خلخال)»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره 1، 146-137.
نوابخش، مهرداد و سروش فتحی (1390). «درآمدی بر مفهوم شناسی و زمینه‌های مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 12، 44-17.