Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 25
شماره 25 سال 6
زمستان 1396
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

جان لاک می‌گفت بیاموزیم که مطلق ممکن نیست (پهلوان، 1366)، اما برعکس، باور به امکان مطلقْ به انحای مختلف همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران جاری بوده است. در این مقاله، امکان مطلق، هسته اولیه ایرانی‌بودن یا ایرانیت و نیروی تاریخی استمرار تاریخ ایران تعریف می‌شود و فراتر آنکه، انقلاب اسلامی بلوغ نهایی همین هسته آغازین ایرانیت در عرصه سیاست است. براین‌اساس، جمهوری انقلاب 57، عبارت است از انتقال محتوای اصلی تاریخ ایران به زمان حال. این پرسش اصلی ماست که آیا در همه ادوار تکوین ایران، اصل نخستین یا هسته اولیه‌ای وجود داشته که همه تحولات و تجربیات درخدمت تبلور نهایی آن بوده باشند؟ فرضیه آن است که با انقلاب اسلامی آشکار می‌شود که فلسفه تاریخِ (در معنای نهایت ممکن تاریخ) ایران، تمایل اتصال به مطلق ازطریق تأسیس دولتی مقدس و قدرتمند است. به‌عبارت دیگر، هسته آغازین تشکیل اجتماع ایرانی یک تمایل فکری و روحی فزاینده است که [برخلاف گرایش فکری بسیاری از ملت‌های دیگر] می‌گوید اتصال قومی یا نزدیکی جمعی به مطلق و لاجرم امکان اتصال سیاسی به آن، امری شدنی و ممکن است. ایده مطلق ایران را فراتر از ساختن، به هیئت «اجتماع سیاسی» یا اجتماع معطوف به تأسیس دولت، درآورده است. روش تحقیق پدیدارشناختی می‌کوشد آنچه دربرابر آگاهی و ذهن قرار می‌گیرد بی‌واسطه شهود شود. یافته مقاله این درک بنیادین است که تنها زمانی که تاریخ ایران به نهایت تکامل خود رسیده و تجلی عمومی یافته باشد، فلسفه یا دلیل غایی وجود داشتن آن قابل درک می‌شود. به‌تعبیر دیگر، یک درک سراسری و نهایی از ایران، به ناچار مؤخر بر تحولی سراسری و نهایی (رخداد) خواهد بود که آن را در افق دید ما قرار دهد و چنین تحولی جز انقلاب 57 نتواند بود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایده مطلق ، دازاین ایرانی ، هسته نرم تاریخ ایران ، ظهور اگزیستانس ، فلسفه انقلاب ایران ، توسعه ایران
مقاله حاضر با رویکرد توصیفی‌ـ زمینه‌یابی به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر آموزش نیروی انسانی و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کلیۀ اساتید و محققان برجسته و مدیران اجرایی در حوزه سازمان‌های بین‌المللی است که از میان آنها 25 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته مشتمل بر 7 مانع اصلی و مجموعاً 20 گویه بود. استفاده از پیشینۀ پژوهش و نظرات متخصصان در تهیۀ پرسشنامه حاکی از روایی محتوایی آن است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شده که نشان‌دهندة پایایی بالای آن است. سپس از طریق تکنیک TOPSIS موانع مورد بررسی، رتبه‌بندی شدند. نتایج مقاله نشان داد از بین 7 مانع اصلی احصاء شده در مسیر حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، «عدم توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد» با شاخص 5810/0 از نظر صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌کننده در پژوهش در رتبه اول است. «ضعف در توانایی‌های فردی» با شاخص 5682/0 و «فشار و تهدید نظام سلطه» با شاخص 5062/0 به ترتیب به‌عنوان مانع دوم و سوم معرفی شدند. نتایج بررسی وضعیت موجود نشان داد متاسفانه ایران نتوانسته است در رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه، نخبگان فعالی را برای حضور و مشارکت سازنده در سازمان‌های بین‌المللی تربیت کند. به همین منظور لازم است طی یک برنامه جامع که صرفاً اهداف مقطعی و کوتاه مدت را در برنگیرد، به تربیت این افراد پرداخته شود.
مهدي نويدادهم - حميد شفيع‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش نیروی انسانی ، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ، ایران ، تکنیک TOPSIS
بدون تردید هر سازمان یا نهاد فرهنگی با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها به‌دنبال دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف مشخص است که یا از وظایف ذاتی آن نهاد سرچشمه گرفته یا در راستای اهداف کلان و چشم‌اندازهای آن سازمان است. اما نکته مهم آن است که اصل وجودی هر نهاد فرهنگی، صرفاً اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی نیست، بلکه مقصود اصلی، دست‌یابی به مجموعه‌ای از اهداف فرهنگی است که یا خود آن مورد نظر بوده یا زمینه‌ای برای دست‌یابی به مجموعه‌ای از اهداف کلان دیگر است. از این رو، بررسی میزان دست‌یابی به اهداف مورد نظر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و سنجش میزان اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی این سازمان‌ها می‌تواند در ارزیابی عملکرد و نحوه ایفای نقش آنها در جامعه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل بر روی پژوهش‌هایی که هر یک بخشی از فعالیت‌ها و اهداف سازمان را مورد مطالعه قرار داده است، تلاش می‌شود نتیجه اثربخشی فعالیت‌های دوره زمانی مورد مطالعه در این سازمان به‌طور کلان و جامع سنجش و اندازه‌گیری شود. همچنین به‌طور ضمنی استفاده از روش فراتحلیل در این نوع از پژوهش‌ها مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه نشان داده است که از مجموع کل اهداف اساسنامه‌ای سازمان مورد بررسی تنها 71 درصد در 12 پژوهشی که فراتحلیل بر روی آنها انجام شد، مورد سنجش قرار گرفته و فعالیت‌های این سازمان در بازه زمانی مورد نظر تنها به 53 درصد از اهداف سنجش شده دست یافته است. همچنین کارامدی روش فراتحلیل در سنجش اثربخشی فعالیت‌های متنوع یک سازمان دارای اهداف متعدد به شرط وجود پژوهش‌های کافی و دقیق برای سنجش هریک از اهداف و اثربخشی فعالیت‌های همسان مورد تأیید قرار گرفت.
ابوالفضل صادقی نیا - ابراهيم حاجياني
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ ، فعالیت فرهنگی ، سازمان فرهنگی ، اثر بخشی ، فراتحلیل
سیاست‌گذاری فرهنگی، چهارچوب برنامه‌ریزی درازمدتی است که از آرمان‌ها، ارزش‌ها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه الهام می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و کوتاه را هدایت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، کمّی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، 30 نفر از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم ارتباطات، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته است. پس از مرور کتابخانه‌ای و اینترنتی پیشینه سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران و جهان، فهرستی از نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها تهیه و بر همین بنا، پرسشنامه تحقیق تدوین شد تا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. در پرسشنامه از اعضای هیئت علمی خواسته شد تا بر اساس طیف لیکرت و با توجه به اهمیت آنها به‌عنوان وضعیت موجود، امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص دهند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب‌نظر صاحب تألیف در حوزه رسانه و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ ضریب 93/0 به دست آمد. پس از گردآوری و ورود داده‌ها به رایانه با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11، از محاسبه مجموع وزن هر مؤلفه در نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها برمبنای مجموع وزنی استفاده شد و نتایج نشان داد، افزایش سطح سواد رسانه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین نقطه قوت، دخالت مستقیم دولت به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف، افزایش سریع شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین فرصت و عدم حضور جدی رسانه‌ای ایران در سطوح بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران مطرح شده‌اند.
شهرود اميرانتخابي - سيدرضا صالحي اميري - علي‌اكبر رضايي - محمد سلطاني‌فر
DOI : 0
کلمات کلیدی : رسانه ، سیاست‌گذاری فرهنگی ، تحلیل سوات
هدف پژوهش حاضر، دریافت ادراک معلمان از پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کنترل آن است. روش تحقیق در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است؛ به‌گونه‌ای که از بین معلمان باسابقه شهرستان ارومیه، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و درنهایت، گفتگوها با استفاده از روش اسمیت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت در مدارس را می‌توان در دو مضمون کلی مربوط به دانش‌آموزان و معلمان، و راهکارهای کاهش خشونت در مدارس در چهار مضمون کلی مربوط به مسئولان آموزش‌وپرورش، معلمان، دانش‌آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دسته‌بندی کرد. نتیجه پژوهش در بخش پیامدهای خشونت، حاکی از این بود که خشونت گذشته از ناکارآمدی در تدریس و خدشه‌دار شدن شخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان، در دانش‌آموزان نیز سبب پیدایش افت یا ترک تحصیلی، عوارض روانی و اجتماعی می‌شود. در بخش راهکارها نیز نتیجه پژوهش تأکید وافری بر تغییر نگرش‌ها در معلمان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی، همکاری رسانه‌ها و نیز اصلاح مقررات انضباطی ناکارآمد دارد؛ ضمن اینکه علت‌یابی خشونت به‌عنوان کلید اصلی حل این عارضه معرفی شد.
بهبود یاری قلی - محمد حرفتی سبحانی - جواد قصاب زاده - فاطمه سیوانی زاد - حبیبه رحیمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : پدیدارشناسی ، معلمان ، دانش‌آموزان ، پیامدهای خشونت ، راهکارهای کاهش خشونت

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)