اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم فیاض

جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/efayaz/?lang=fa-ir
efayazut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه