هیدرولوژی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

2 مربی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 


 

استفاده ناپایدار از منابع آب- همچون آبیاری ناکارآمد، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، سدسازی و تبخیرسازی، پمپاژ رودخانه‌ها و زوال دریاچه‌ها و تالاب‌ها- به مشکلی جهانی تبدیل شده است. تا چند سال اخیر دانشمندان، علم هیدرولوژی را بدون در نظر گرفتن نقش و اثر تلفیقی دخالت انسان بر محیط‌زیست و برعکس، مورد مطالعه قرار می‏دادند. اما بعدها روشن شد که بدون آن، بررسی یک چرخه هیدرولوژی با خطا همراه خواهد بود. به همین دلیل مفهوم جدیدی به نام هیدرولوژی اجتماعی معرفی شد که به اثرات تلفیقی انسان-آب می‏پردازد. بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته و با توجه به اهمیت نقش انسان در تغییرات محیطی به‏ویژه بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه‏ها، مطالعه حوضه‏های آبریز در قالب هیدرولوژی اجتماعی ضروری به‏نظر می‏رسد. بنابراین به منظور حل چالش‏های آبی موجود در حوضه‏های آبریز، نیاز است که متخصصان هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، جامعه شناسی و اقتصاد با مفاهیم جدید بین‏رشته‏ای از جمله هیدرولوژی اجتماعی آشنا شوند. در این مقاله، ضمن معرفی این مفهوم، تفاوت آن با مدیریت جامع منابع آب و جامعه‏شناسی آب شرح داده می‌شود. همچنین انواع مختلف بررسی سیستم تلفیقی انسان-آب در هیدرولوژی اجتماعی شامل هیدرولوژی اجتماعی تاریخی، هیدرولوژی اجتماعی مقایسه‏ای، و هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی معرفی می‌شوند. در انتها، چالش‏های پیش‌روی هیدرولوژی اجتماعی بررسی می‌گردند

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ameneh Mianabadi 1
  • Mohammad Reza Jarkeh 2
  • Hojjat Mianabadi 3
  • Mahdi Kolahi 4
1 Postdoctoral Researcher, Water Engineering Departments, Ferdowsi University of Mashhad
2 MSc., Water Engineering Departments, University of Zabol
3 Assistant professor, Water Engineering Departments, Tarbiat Modares University
4 Assistant professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

 


 

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-hydrology
  • hydrosocilogy
  • integrated land and water resources management emergent behavior
  • Co-evolution
 
 

الف) منابع فارسی

اطاعت، جواد (1390)، «جمعیت و توسعه پایدار در ایران»، رفاه اجتماعی، شماره 42: 36-7.
باندیوپادهیای، جایانتا (2009)، آب، بوم‏سازگان‏ها و جامعه: تلاقی رشته‏ها، ترجمه ویدا نوشین‏فر، 1396، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
حاجیان، ناصر و پوریا حاجیان (1392)، «پایگاه داده‏های زاینده‌رود (همراه با تحلیل گرافیکی اطلاعات)» ، تهران: علم آفرین.
سالمی، حمیدرضا و هاموندمورای راست (1383)، «سیمای کلی هیدرولوژی حوضه آبخیز زاینده رود»، آب و فاضلاب، سال پانزدهم، شماره 2: 13-2.
فاضلی، محمد (1395)، «مفهوم مسائل بدخیم»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال ششم، شماره 21، 12-11.
کتابی، احمد (1364)، نظریات جمعیت شناسی، چاپ دوم، تهران: اقبال.
لوین، کلی، بنجامین کاشور، استیون برنشتاین، گرام اولد (2012)، «غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال ششم، شماره 21: 271-292.

ب) منابع لاتین

ADB. (2013), Asian Water Development Outlook 2013: Measuring water security in Asia and the Pacific, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
Beven, K. (2007), “Towards Integrated Environmental Models of Everywhere: Uncertainty, Data and Modelling as a Learning Process”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.11, No.1: 460–467.
Biswas, A. K. & Seetharam, K. E. (2008), “Achieving Water Security for Asia. International Journal of Water Resources Development, Vol.24, No.1: 145–176.
Blair, P. and Buytaert, W. (2016), “Socio-Hydrological Modelling: A Review Asking ‘why, What and How?”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.20, No.1: 443–478.
Boelens, R. (2014), “Cultural Politics and the Hydrosocial Cycle: Water, Power and Identity in the Andean Highlands”, Geoforum, Vol.57: 234–247.
Brown, P. G. and Schmidt J. J. (2010), Water ethics: foundational readings for students and professionals, Island Press, Washington, DC.
Budds, J. (2009), “Contested H2O: Science, Policy and Politics in Water Resources Management in Chile”, Geoforum, Vol.40, No.3: 418–430.
Carey, M. Baraer, M. Mark, B. G. French, A. Bury, J., Young, K. R., and McKenzie, J. M. (2014), “Toward Hydro-Social Modeling: Merging Human Variables and the Social Sciences with Climate-Glacier Runoff Models (Santa River, Peru)”, Journal of Hydrology, Vol.518: 60–70.
Chapagain, A. K. Hoekstra, A. Y. and Savenije, H. H. G. (2006), “Water Saving through International Trade of Agricultural Products”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.10: 455–468.
Crutzen, P. J. and Stoermer, E. F. (2000), “The Anthropocene”, Global Change Newsletter, Vol.41: 17–18.
Delli Priscoli, J. (1980), “Water and People”, Water International. Vol.5, No.4: 28–32.
Di Baldassarre, G. Viglione, A. Carr, G., Kuil, L. Salinas, J. L. and Blöschl, G. (2013), “Socio-Hydrology: Conceptualising Human-Flood Interactions”. Hydrology and Earth System Sciences, Vol.17, No.8: 3295–3303.
Eagleson, P.S. (1982), “Ecological Optimality in Water-Limited Natural Soil Vegetation Systems: 1. Theory And Hypothesis”, Water Resources Research, Vol.18. No.2: 325–340.
Eagleson, P.S. (2002), Ecohydrology: Darwinian expression of vegetation form and function, Cambridge University Press.
Elshafei, Y. Coletti, J. Z. Sivapalan, M. and Hipsey, M. R. (2015), “A Model of the Socio-Hydrologic Dynamics in a Semiarid Catchment: Isolating Feedbacks in the Coupled Human-Hydrology System, Water Resources Research, Vol.51, No.8: 6442–6471.
Elshafei, Y. Sivapalan, M. Tonts, M. and Hipsey, M. R. (2014), “A Prototype Framework for Models of Socio-Hydrology: Identification of Key Feedback Loops and Parameterisation Approach”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.6: 2141–2166.
Ertsen, M. W. Murphy, J. T. Purdue, L. E. and Zhu, T. (2014), “A Journey of a Thousand Miles Begins with One Small Step – Human Agency, Hydrological Processes and Time in Socio-Hydrology”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.4: 1369–1382.
Falkenmark, M. (1977), “Water and Mankind: A Complex System of Mutual Interaction”, Ambio, Vol.6, No.1: 3–9.
Falkenmark, M. (1979), “Main Problems of Water Use and Transfer of Technology”, GeoJournal, Vol.3, No.5: 435–443.
Falkenmark, M. (1997), “Society’s Interaction with the Water Cycle: A Conceptual Framework for a More Holistic Approach”, Hydrological Sciences Journal, Vol.42, No.4: 451–466.
Falkenmark, M. (2002), “Human Interaction with Land and Water: A Hydrologist’s Conception”, Encyclopedia of Life Support Systems, Vol.2: 95–107.
Falkenmark, M. and Rockström, J. (2004), Balancing water for humans and nature: The new approach in ecohydrology, Routledge.
Fischer, G., and Heilig, G. K. (1997), “Population Momentum and The Demand on Land and Water Resources”, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol.352, No.1356: 869–889.
Folke, C. Carpenter, S. Walker, B. Scheffer, M. Elmqvist, T. Gunderson, L. and Holling, C. S. (2004), “Regime Shifts, Resilience, and Biodiversity in Ecosystem Management”, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol.35: 557–581.
Garcia, M. Portney, K and Islam, S. (2016), “A Question Driven Socio-Hydrological Modeling Process”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.20, No.1: 73–92.
Geels, F. (2005), “Co-Evolution of Technology and Society: The Transition in Water Supply and Personal Hygiene in the Netherlands (1850–1930)—a Case Study in Multi-Level Perspective”, Technology in Society, Vol.27, No.3: 363–397.
Gleditsch, N. (2003), “Environmental conflict: Neomalthusians vs. cornucopians”. In Security and Environment in the Mediterranean (pp:477–485), Springer, Berlin Heidelberg.
Gober, P. and Wheater, H. S. (2014), “Socio-Hydrology and the Science-Policy Interface: A Case Study of the Saskatchewan River Basin”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.4: 1413–1422.
Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994b), “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences”, In Handbook of Qualitative Research, eds. Denzin N. K. and Lincoln, Y. S. Thousand Oaks, CA, 191–215.
Guba, E. G., and Lincoln, Y. S. (1994a), “Competing Paradigms in Qualitative Research”, In SAGE Handbook of Qualitative Research, eds. Denzin N. K. and Lincoln, Y. S. Thousand Oaks, CA, 105–117.
Haasnoot, M., and Middelkoop, H. (2012), “A History of Futures: A Review of Scenario Use in Water Policy Studies in the Netherlands”, Environmental Science and Policy, Vol.19–20: 108–120.
Hensel, P.R. McLaughlin, M. S. and Sowers, T. E. (2006), “Conflict Management of Riparian Disputes”,Political Geography, Vol.25, No.4: 383–411.
Hoekstra, A. Y. and Chapagain, A. K. (2007), “Water Footprints of Nations: Water Use by People as a Function of Their Consumption Pattern”, Water Resources management, Vol.2, No.1: 35–48.
IAHS. (2012), Celebrating 90 Years of International Scientific Cooperation and Activity, Wallingford.
Kallis, G. (2007), “When Is It Coevolution?”, Ecological Economics, Vol.62, No.1: 1–6.
Kallis, G. (2010), “Coevolution in Water Resource Development”, Ecological Economics, Vol.69, No.4: 796–809.
Klemeš, V. (1988), “A Hydrological Perspective”, Journal of Hydrology, Vol.100, No.1–3: 3–28.
Kliot, N. Shmueli, D. and Shamir, U. (2001), “Institutions for Management of Transboundary Water Resources: Their Nature, Characteristics and Shortcomings”, Water Policy, Vol.3, No.3: 229–255.
Kneese, A.V. (1964), The Economics of Regional Water Quality Management, Baltimore, MD: The John Hopkins University Press.
Kolahi, M. Jafari Sayadi, M. H. and Bajestani Moghadam, G. (2016), Socialization of water problems, WENUM : 91-95.
L’vovich, M. I. and White, G. F. (1990), “Use and Transformation of Terrestrial Water Systems”, In: The Earth as Transformed by Human, 235-252.
Lane, S. N. (2014), “Acting, Predicting and Intervening in a Socio-Hydrological World”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.3: 927–952.
Levy, M. C. Garcia, M. Blair, P. Chen, X. Gomes, S. L. Gower, D. B. Grames, J. (2016), “Wicked but Worth It: Student Perspectives on Socio-Hydrology”, Hydrological Processes, Vol.30, No.9: 1467–1472.
Linton, J. and Budds, J. (2014), “The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing a Relational-Dialectical Approach to Water”, Geoforum, Vol.57: 170–180.
Liu, J. Dietz, T. Carpenter, S. R. Alberti, M. Folke, C. Moran, E., ... & Ostrom, E. (2007), “Complexity of coupled human and natural systems”, science, Vol.317, No.5844: 1513-1516.
Liu, Y. Tian, F. Hu, H. and Sivapalan, M, (2014), “Socio-Hydrologic Perspectives of the Co-Evolution of Humans and Water in the Tarim River Basin, Western China: The Taiji-Tire Model”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.4: 1289–1303.
Loucks, D. P. (2015), “Debates-Perspectives on Socio-Hydrology: Simulating Hydrologic-Human Interactions”, Water Resources Research, Vol.51, No.6: 4789–4794.
Lu, Z. Wei, Y. Xiao, H. Zou, S. Xie, J. Ren, J. and Western, A. (2015), “Evolution of the Human-Water Relationships in the Heihe River Basin in the Past 2000 Years”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.19, No.5: 2261–2273.
Maass, A. Hufschmidt, M. M. Dorfman, R. Harold A. T. Marglin, S. A. and Fair, G. M. (1962), Design of Water-Resource Systems, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Mahmoud, M. Liu, Y. Hartmann, H. Stewart, S. Wagener, T. Semmens, D. ... & Hulse, D. (2009), “A formal framework for scenario development in support of environmental decision-making”, Environmental Modelling & Software, Vol.24, No.7: 798–808.
Meybeck, M. (2003), “Global Analysis of River Systems: From Earth System Controls to Anthropocene Syndromes”, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol.358, No.1440: 1935–1955.
Mianabadi, H. Mostert, E. & van de Giesen, N. (2015), “Trans-boundary river basin management: factors influencing the success or failure of international agreements”, In Conflict Resolution in Water Resources and Environmental Management (pp.133-143), Springer, Cham.
Mianabadi, H. Mostert, E. and Van de Giesen, N. (2013), “Glocal Transboundary River Basins Management”, In NCR-DAYS 2013 Conference (pp.3-4).
Milly, P. C. D. Betancourt, J. Falkenmark, M. Hirsch, R. M. Kundzewicz, Z. W. Lettenmaier, D. P. and Stouffer, R. J. (2008), “Stationarity Is Dead: Whither Water Management?”, Science, Vol.319, No.5863: 573–574.
Montanari, A. Young, G. Savenije, H. H. G. Hughes, D. Wagener, T. Ren, L. L. ... & Blöschl, G. (2013), “Panta Rhei—everything flows”: change in hydrology and society—the IAHS scientific decade 2013–2022, Hydrological Sciences Journal, Vol.58, No. 6:1256-1275.
Pande, S., and Murugesu, S. (2016), Progress in Socio-Hydrology: A Meta-Analysis of Challenges and Opportunities, Wiley Interdisciplinary Reviews: Water.
Parveen, S. Winiger, M. Schmidt, S. and Nüsser, M. (2015), “Irrigation in Upper Hunza: Evolution of Socio-Hydrological Interactions in the Karakoram, Northern Pakistan”, Erdkunde, Vol.69, No.1: 69–85.
Pataki, D. E. Boone, C. G. Hogue, T. S., Jenerette, G. D. McFadden, J. P. and Pincetl, S. (2011), “Socio-Ecohydrology and the Urban Water Challenge”, Ecohydrology, Vol.4, No.2: 341–347.
Peel, M.C., and Bloschl, G. (2011), “Hydrological Modelling in A Changing World”, Progress in Physical Geography, Vol.35, No.2: 249–261.
Ponting, C. (1991), A New Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations, New York, USA: Penguin.
Rockström, J. Falkenmark, M. Allan, T. Folke, C. Gordon, L. Jägerskog, A. ... & Postel, S. (2014), “The unfolding water drama in the Anthropocene: towards a resilience based perspective on water for global sustainability”, Ecohydrology, Vol.7, No.5: 1249-1261.
Rodriguez-Iturbe, I. (2000), “Ecohydrology: A Hydrologic Perspective of Climate-Soil-Vegetation Dynamies”, Water Resources Research, Vol.36, No.1: 3–9.
Said, R. (1993), The River Nile: Geology, Hydrology and Utilization, Oxford: Pergamon Press.
Savenije, H. H. G. and Van der Zaag, P. (2008), “Integrated Water Resources Management: Concepts and Issues”, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, Vol.33, No.5: 290–297.
Savenije, H. H. G. Hoekstra, A. Y. and van der Zaag, P. (2014), “Evolving Water Science in the Anthropocene”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.1: 319–332.
Sivakumar, B. (2012), “Socio-Hydrology: Not a New Science, but a Recycled and Re-Worded Hydrosociology”, Hydrological Processes, Vol.26, No.24: 3788–3790.
Sivapalan, M. (2015), “Debates- Perspectives on Socio-Hydrology: Changing Water Systems and The ‘tyranny of Small Problems’- Socio-Hydrology”, Water Resources Research, Vol.51, No.6: 4795–4805.
Sivapalan, M. Savenije, H. H. G. and Blöschl, G. (2012), “Socio-Hydrology: A New Science of People and Water”, Hydrological Processes, Vol.26, No.8: 1270–1276.
Sivapalan, M., and Blöschl, G. (2015), “Time Scale Interactions and the Coevolution of Humans and Water”, Water Resources Research, Vol.51, No.9: 6988–7022.
Srinivasan, V. (2015), “Reimagining the Past – Use of Counterfactual Trajectories in Socio-Hydrological Modelling: The Case of Chennai, India”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.19, No.2: 785–801.
Teclaff, L.A. (1967), The River Basin in History and Law, The Hague: Springer Netherlands.
Troy, T. J. Konar, M. Srinivasan, V. and Thompson, S. (2015), “Moving Sociohydrology Forward: A Synthesis across Studies”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, Vol.12, No.3: 3319–3348.
Troy, T. J. Pavao-Zuckerman, M. and Evans, T. P. (2015), “Debates-Perspectives on Socio-Hydrology: Socio-Hydrologic Modeling: Tradeoffs, Hypothesis Testing, and Validation”,Water Resources Research, Vol.51, No.6: 4806–4814.
UN-Water. (2012), Global Water Resources under Increasing Pressure from Rapidly Growing Demands and Climate Change, According to New UN World Water Development Report, United Nations Environment Programme, World Water Assessment Program, Perugia, Italy.
UN-Water. (2013), Water Security and the Global Water Agenda —A UN- Water analytical brief, Hamilton: United Nations University.
Van Emmerik, T. H. M. Li, Z. Sivapalan, M. Pande, S. Kandasamy, J. Savenije, H. H. G. Chanan, A. and Vigneswaran, S. (2014), “Socio-Hydrologic Modeling to Understand and Mediate the Competition for Water between Agriculture Development and Environmental Health: Murrumbidgee River Basin, Australia”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.18, No.10: 4239–4259.
Varis, O. Kajander, T. and Lemmelä, R. (2004), “Climate and Water: From Climate Models to Water Resources Management and Vice Versa”, Climate Change, Vol.66: 321–344. 
Viglione, A. Di Baldassarre, G. Brandimarte, L. Kuil, L. Carr, G. Salinas, J. L. Scolobig, A. and Blöschl, G. (2014), “Insights from Socio-Hydrology Modelling on Dealing with Flood Risk – Roles of Collective Memory, Risk-Taking Attitude and Trust”, Journal of Hydrology, Vol.518: 71–82.
Vogel, R. M. Lall, U. Cai, X. Rajagopalan, B. Weiskel, P. K. Hooper, R. P. and Matalas, N. C. (2015), “Hydrology: The Interdisciplinary Science of Water”. Water Resources Research, Vol.51, No.6: 4409–4430.
Wagener, T. Sivapalan, M. Troch, P. A. McGlynn, B. L. Harman, C. J. Gupta, H. V. Kumar, P. Rao, P. S. C. Basu, N. B. and Wilson, J. S. (2010), “The Future of Hydrology: an Evolving Science for a Changing World”, Water Resources Research, Vol.46, No.5: 1-10.
Wesselink, A. Kooy M., and Warner, J. (2016), Socio-Hydrology and Hydrosocial Analysis: Toward Dialogues across Disciplines, Wiley Interdisciplinary Reviews: Water.
Whitney, J. W. (2006), Geology, water, and wind in the lower Helmand basin, southern Afghanistan US Geological Survey, Reston, Virginia. Retrieved 2010-08-31.
Winder, N. Brian, S. M. and Jeffrey, P. (2005), “The Origin, Diagnostic Attributes and Practical Application of Co-Evolutionary Theory”, Ecological Economics, Vol.54, No.4: 347–361.
Wolf, A. T. (1999), “Criteria for Equitable Allocations: The Heart of International Water Conflict”, Natural Resources Forum, Vol.23, No.1: 3–30.
Zhou, S. Huang, Y., Wei, Y. and Wang, G. (2015), “Socio-Hydrological Water Balance for Water Allocation between Human and Environmental Purposes in Catchments”, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.19, No.8: 3715–3726.