مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

 


 

کشور ایران ازلحاظ قومی دارای وضعیت ناهمگن است و هر یک از این اقوام با فرهنگ و آداب‌ورسوم و هویتی خاص که امروزه «سبک زندگی» خوانده می‏شود، از یکدیگر شناخته می‏شوند. شناخت سبک زندگی هر قوم با شرایط و ویژگی‏های خاص آن قوم، مجموعه تصمیم‌گیران کلان کشوری را در تدوین سیاست‏های کلان مدیریتی یاری می‏کند. به همین دلیل سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی به‌عنوان یکی از کهن‏ترین اقوام ایرانی به‌ویژه در دوره پس از وقوع انقلاب اسلامی، موردمطالعه قرارگرفته است تا با شناسایی دقیق گرایش‌های مردم بلوچ درزمینه انتخاب نوع سبک زندگی خود نسبت به عوامل مؤثر در آن آگاهی کافی کسب شود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش پیش‌رو، پرسش‌نامه است و پس از انتخاب جامعه آماری با استفاده از روش تصادفی ساده، بین پاسخ‌دهندگان توزیع و نتایج حاصله از آن با نرم‌افزارهای تحلیل آماری مورد ارزیابی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق به سه گروه اصلی تقسیم‌شده است که گروه اول از بین افراد بلوچ دارای تحصیلات دانشگاهی، گروه دوم از بین افراد دارای بلوچ تحصیلات حوزوی اهل تسنن و گروه سوم نیز از بین نمایندگان بلوچ شوراهای شهر و روستا انتخاب‌شده است. بر اساس نتایج کسب‌شده از پژوهش حاضر، بین انواع احساس از خود و نوع سبک زندگی انتخابی کنشگران جامعه قومی بلوچ، رابطه وجود دارد؛ زیرا افراد بر اساس میزان تعلق به یکی از سه نوع احساس از خود آرمانی، وانمودی و وجودی به ترتیب دارای سبک زندگی مدرن، نیمه‌مدرن نیمه‌سنتی و سنتی هستند. یافته‏های پژوهش اثبات می‏کند نوع آرمانی احساس از خود در بین گروه افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، نوع وانمودی احساس از خود در بین گروه نمایندگان شوراهای شهر و روستا و نوع وجودی احساس از خود در بین گروه تحصیل‏کردگان حوزوی و طیف مذهبی قوت دارد؛ لذا اثبات می‏شود هرچه کنشگران جامعه قومی بلوچ، دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتری باشند، نسبت به نهادهای فرهنگی مدرن گرایش بیشتری از خود نشان داده و دارای سبک زندگی مدرن‏تر و گرایش‌های قومی و مذهبی ضعیف‏تری هستند، لیکن هرچه تحصیلات به سمت حوزوی رفته و میزان گرایش‌های قومی و مذهبی افراد تقویت می‏شود، سبک زندگی سنتی انتخاب می‏شود البته متغیرهای زمینه‏ای دیگری نیز ازجمله جنسیت، سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد، شغل، نوع مسکن و جغرافیای محل زندگی نیز در نوع انتخابی سبک زندگی مؤثر است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Peyman Alimohammady
MSc, Zahedan University
چکیده [English]

 


 

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national identity
  • ethnic identity
  • role
 
 

الف) فارسی

1. آسابرگر، آرتور(1379)، روش تحلیل رسانه‌ها، ترجمه پرویز جلالی، تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
2. ادگار، اندرو و پیتر سجویک (1387)، مفاهیم بنیادی نظریه‌ی فرهنگی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
3. استوری، جان (1386)، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، مترجم حسین پاینده، تهران: آگاه.
4. اشرفی، ابوالفضل (1377)، بی‌هویتیاجتماعیو گرایشبهغرب بررسیعواملاجتماعی-فرهنگیمؤثربرنوجوانانبهگرایش الگوهایفرهنگغربی )رپ و هوی‌متال) در تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
5. آزادارمکی، تقی، وحید شالچی (1384)، «دو جهان ایرانی: مسجد و کافی‌شاپ»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شماره 4.
6. الطائی، علی (1382)، بحران هویت قومی در ایران، تهران: شادگان.
7. برگر، پیتر، بریگیت برگر و هانس فریدکلنر (1377)، «تجدد و ناخرسندی‌های آن»، ترجمه محمدرضا پورجعفری، ارغنون، شماره 13.
8. پورطاعی، علی (1352)، چگونگی گذران اوقات فراغت نزد نوجوانان و جوانان مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
9. بوردیو، پییر (1381)، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
10. تاجیک، محمدرضا (1390)، پساسیاست نظریه و روش، تهران: نی.
11. ترنر، براین (1387)، مصاحبه دین و مدرنیته، ترجمه هادی نیلی، سایت نشریه علمی اجتماعی، جامعه‌شناسی ایران.
12. توسلی، غلامعباس (1383)، «تحلیلی از اندیشه بوردیو»، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
13. جلیلی، هادی (1385)، تأملاتی درباره سکولار شدن، تهران: طرح نو.
14. جنکینز، ریچارد (1381)، هویتاجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
15. جنکینز، ریچارد (1396)، پی‌یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نی.
16. جهانبگلو، رامین (1379)، ایران و مدرنیته، تهران: گفتار.
17. چنی، د (1382)، سبک زندگی، ترجمه حسن چاوشیان، نسخه چاپ‌نشده.
18. حاجیانی، ابراهیم (1379)، «تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، مطالعاتملی، سال دوم، شماره 5: 288- 193.
19. حقیقی، شاهرخ (1383)، گذار از مدرنیته، تهران: آگاه.
20. دان، رابرت (1384)، نقد اجتماعی پست‌مدرنیته: بحران‏های هویت، ترجمه صالح نجفی، تهران: پردیس دانش.
21. دواس، د. ا (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی.
22. دورکیم، امیل (1369)، دربارهتقسیم‌کاراجتماعی،ترجمهباقرپرهام، تهران: کتاب‌سرای بابل.
23. دهشیری، محمدرضا (1380)، «جهانی‌شدن و هویت ملی»، مطالعاتملی، سال دوم، شماره 4، 27-5.
24. ذکایی، محمدسعید (1381)، «آموزش شهروندی»، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 19.
25. راسخی‌نژاد، منیره (1391)، «اوقات فراغت، فرهنگ و سبک زندگی»، علوم اجتماعی، شماره 60.
26. رحمت‌آبادی، الهام و حبیب آقابخشی (1385)، «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان»، رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20.
27. ریتزر، جورج (1380)، نظری جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
28. زیمل، گئورگ ( 1372)، «کلان‌شهر و حیات ذهنی»، ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم اجتماعی، شماره 3.
29. ساروخانی، باقر (1378)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و جلد دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
30. سازگارا، پروین (1382). «بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم)»، رساله دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 31 . سرایی، حسن (1372)، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: سمت.
32.  گروه نویسندگان (1377)، دین؛ اینجا، اکنون، ترجمه مجید محمدی، تهران: قطره.
33. شویره، کریستی‌‌ین و اولویه فونتن (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نی.
34. عالم، عبدالرحمان (1377)، بنیادهایعلمسیاست، چاپ چهارم، تهران :نی.
35. فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.
36. فورناس، یوهانس و همکاران (1381)، فرهنگ جوانان در مدرنیتۀ متأخر، تهران: سازمان ملی جوانان.
37. گودرزی، حمید (1387)، «کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دوره صفویه»، مطالعاتملی، سال نهم، شماره 4.
38. گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
39. گیدنز، آنتونی (1381)، چکیده آثار، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
40. گیدنز، آنتونی (1384)، چشم‌اندازهای جهانی، ترجمه محمدرضا جلایی‌پور، تهران: طرح نو.
41. مجتهدزاده، پیروز (1377)، «جغرافیا و سیاست در فرآیندی نوین»، مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی، سال چهل‌و دو.
42. محمدپور، احمد (1391)، ضد روش: مراحل و رویه‏‌های عملی در روش‏شناسی کیفی، چاپ دوم، تهران: جامعه‏شناسان.
43. مردیها، مرتضی (1380)، «کنکاش در آرای بوردیو»، کتاب هفته، شماره 47.
44. منتظر قائم، مهدی (1377)، «رسانه‌های جمعی و هویت»، مطالعاتملی، سال دوم، شماره 4.
45. مهدوی‌کنی، محمدسعید (1387)، دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق.
46. وبر، ماکس (1384)، دین، قدرت و جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: هرمس.
47. وبلن، تورستین (1386)، نظریه طبقه تن‌آسا، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی.
48. ویلیامز، ژان. پل (1377)، جامعه‌شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: علم.
49. هندری، ل. ب و دیگران (1381)، اوقات فراغت و سبک‌های زندگی جوانان، ترجمه فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی ملانظر، سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم.
50. هوور، استوارت ام (1382)، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، ترجمه مسعود آریایی‏نیا، تهران: سروش.

ب) لاتین

Allard, C. (2005), Capitalizing on Bourdieu, Theory and  Research inEducation, Vol.3, No.1: 79-63.
Bourdieu, P. (1984), Distinction, Distinction: a social critique of the judgement of taste, translated by Richard Nicem, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
Burke, P. (1991),Identity Processes and Social Stress, in American Sociological Review, Vol.59, Vol.9: 836-849.
Dillon, M. (2001), Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production, Cultural Studies Critical Methodologies, Vol.1, No.4: 429-411.
Heise David, R. (1998), “Conditions for Empathic Solidarity”, in Patrick Doreian and Thomas Fararo, The roblem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon and Breach publishers.
Riis, O. (1993), “The Study of Religion in Modern Society”, Acta Sociologica, Vol.36: 371-383.
Stebbins, R. A. (1997),Lifestyle as a generic concept in ethnographic research, Kluwer Academic, Vol.31: 360-347.
Strikers, S. Burke, P. (2000), “The Past, Present and Future of Social Identity Theory, in Social Pychology Qurterly, Vol.63, No. 4: 284-297
Turner, B. and Edmunds, T. (2002), “The Distate of Taste, Bourdieu, cultural capital and Australian, Journal of Consumer Culture, Vol.2: 219-244.
Turner, C. & Haslem, S. (2001), Social Identity, Organization and Leadership, London: Lawrence Erlbaum Association’s Publishers.