نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ شناخت نیازهای آموزشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش در افزایش بهره‌وری و شناخت نیازهای آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از تکنیک دلفی (نوعی تکنیک نگرش‌سنج) انجام شده است. جامعه آماری شامل 309 نفر از کارکنان است که به‌صورت تمام شماری و متخصصین و خبرگان 40 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در مجموع، اجرای 24 عنوان آموزشی برای ارتقا و توانمندسازی تخصصی کارکنان و کارشناسان معاونت کتابخانه ملی ضروری است. افزون بر این، بین اولویت نیازهای آموزشی مورد نیاز کارکنان دفاتر حوزه معاونت کتابخانه تشابه و تفاوت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها