ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب پل ری در تهران و تأثیر آن بر بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهری

نویسندگان

چکیده

مسئله این مقاله، ارزیابی تأثیر اجتماعی تصمیم برای تخریب پل ری جهت رسیدن به اهداف اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در منطقه 12 شهر تهران است. برای ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب این پل، از نظریات علوم اجتماعی با تکیه بر جامعه‌شناسی کاربردی در چارچوب ارزیابی تأثیر اجتماعی استفاده شده است. در این پژوهش مجموعه‌ای از روش‌های پیمایشی، اسنادی و مصاحبه‌های کیفی برای تحلیل مسئله و ارائه راهنمایی عملی به مدیریت شهری در زمینه تخریب و یا عدم تخریب این پل، به‌ کار گرفته شده است. نتیجه به دست آمده به کمک استدلال‌های مختلف نشان می‌دهد: تخریب پل ری مدیریت شهری را به اهدافی که مد نظر داشته نمی‌رساند. بر اساس چنین یافته‌ای، تخریب پل متوقف شده و از این منظر، یافته‌های پژوهش در عمل بر تصمیم‌گیری بهتر مدیریت شهری مؤثر بوده است. این مقاله نشان می‌دهد: می‌توان دانش اجتماعی را در خدمت بهبود وضعیت مدیریت شهری قرار داد.

کلیدواژه‌ها