عوامل اجتماعی مؤثر بر تحرک اجتماعی (شغلی) اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامی را بر تحرک اجتماعی ارتقایی اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه در 23 واحد و مرکز دانشگاه آزاد در کل کشور انجام شد و 399 پرسشنامه‌ مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد: در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تحرک اجتماعی بین‌نسلی و درون‌نسلی شامل بخش بزرگی از نمونه‌های مورد بررسی شده است. بین متغیرهایی چون جنسیت، قومیت و مذهب با تحرک اجتماعی درون‌نسلی رابطه ‌معناداری به دست نیامد، ولی در خصوص تحرک بین‌نسلی در میان مردان و زنان، اهل سنت و شیعیان و همچنین اقوام مختلف تفاوت معنا‌داری مشاهده شد. فرصت‌های تحرک شغلی پس از اشتغال برابر بوده و فرصت‌های نابرابر، مربوط به عوامل برون‌سازمانی و قبل از استخدام است.

کلیدواژه‌ها