بررسی وضعیت دانشگاه‌های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی وضعیت دانشگاه‌های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری است. به‌منظور دستیابی به هدف فوق، ابتدا شناسایی و تأیید عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرایند تحقق تبدیل دانش به فناوری و اجرای مصاحبه نیمه‌ساختمند با صاحب‌نظران و متخصصان حوزه علم و فناوری انجام گرفت. در ادامه دیدگاه‌های صاحب‌نظران، متخصصان و خبرگان حوزه دانش و فناوری در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات پژوهشی وابسته به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب دانشگاه‌ها در این حوزه بوده که مستلزم سرمایه‌گذاری اساسی در این زمینه جهت بهبود عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری و در نهایت رشد و توسعه کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها