الگوی اروپایی حفاظت از آب؛ بررسی حقوقی ابعاد دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا

نویسندگان

چکیده

در سال 2000، اتحادیه اروپا دستورالعملی را در زمینه آب موسوم به دستورالعمل چارچوبی آب صادر کرد که آخرین تحول و توسعه در عرصه قاعده‌گذاری این سازمان در حوزه سیاست آب بوده و رویکردی کلی و چارچوبی را جهت مدیریت منابع آب و مقابله با مسائل مربوط به محیط زیست آبی شامل می‌شود. اهمیت موضوعات و مسائل زیست‌محیطی در کشورهای اروپایی و گسترش صلاحیت اتحادیه اروپا در قاعده‌گذاری زیست‌محیطی و همچنین نقش عملکرد دول توسعه‌یافته اروپایی در ایجاد انگیزه حفظ محیط زیست و انتقال و اجرای مؤثر قواعد زیست‌محیطی بین‌المللی در قوانین داخلی برای کشورهای در حال توسعه، ضرورت تحقیق حاضر را توجیه می‌کند. برداشت حداقلی از ماهیت دستورالعمل چارچوبی آب این است که این دستورالعمل علی‌رغم وجود ابهامات، قابلیت اثرگذاری و در نهایت تحقق اهداف مورد نظر را دارد، اما برای ارزیابی کارکرد عملی این دستورالعمل باید به تحلیل قوانین و رویه داخلی دول عضو پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Study of the EU Water Framework Directive

چکیده [English]

On 23 October 2000 The European Union (EU) ratified a directive so called Water Framework Directive which is the latest change and development in European water policy and has a framework and holistic approach in water resources management and combating with water environment issues. Not only does it provide for the setting of environmental quality objectives for water, it also contains provisions regarding the administrative organization and obligations on Member states to manage water use. The member states are obliged to take measures to achieve a general water quality of good status. The necessity of this research is based upon the importance of environmental matters and issues in European countries and also the jurisdictional extension of the EU in regulating environmental affairs as well as the role of actions of European developed states in motivating developing states to protect environment and transpose international environmental rules effectively. The minimum understanding of the nature of WFD is that, it can be effective to achieve its goals. However for evaluating its practical function it is also necessary to analyze national law of the member states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • water framework directive
  • good status
  • transposition of WFD