ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مطالعات جوانان گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با تفاوت‌های قومی مذهبی نگرش‌های جنسیتی بررسی شده است. برای سنجش نگرش‌های جنسیتی از گویه‌های پنج‌گانه اگموند و همکاران (2010) استفاده شده است. جامعه آماری شامل افراد 15 ساله و بالاتر شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی، مشتمل بر پنج گروه قومی (تات، ترک، ترکمن، کرد و فارس) و دو گروه مذهبی (شیعی و سنی) هستند. مطابق نتایج، اگرچه گروه قومی تات بیش از سایر گروه‌های قومی، به‌ویژه ترکمن‌ها، دارای نگرش جنسیتی غیرسنتی هستند، در بین تمامی گروه‌های قومی نوعی نگرش غیرسنتی کمابیش غالب است. علاوه بر این، مردان شیعی و سنی‌مذهب دارای نگرش‌های جنسیتی کمابیش مشابهی هستند، درحالی‌که نگرش جنسیتی زنان شیعی و سنی‌مذهب با همدیگر متفاوت است، برای نمونه، زنان شیعی مذهب بیش از زنان سنی‌مذهب دارای نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. در مجموع، یافته‌های تحقیق را می‌توان در دو نکته اصلی و کلی خلاصه کرد: همگرایی نگرش‌های جنسیتی غیرسنتی و نقش تعیین‌کننده متغیر جنسیت در کشف و شناخت دقیق‌تر تفاوت‌های قومی مذهبی مرتبط با نگرش‌های جنسیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic and Religious Differentials of Gender Attitudes in Bojnourd

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Elaheh Sadat Easy 2
  • Yaghoub Foroutan 3
1 Professor of social sciences, University of Mazandaran
2 MA in youth studies, University of Mazandaran
3 Associate professor of social sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

This article presents research-based evidence to examine the patterns and determinants associated with the ethnic and religious differentials of gender attitudes. The article employs the model suggested by Egmond et al. (2010) in order to measure gender attitudes. The analysis is also based on a survey conducted in Bojnourd including a sample of 470 males and female aged 15 and over. The sample includes five major ethnic groups (Tat, Tourk, Tourkaman, Kourd, and Fars) and two major sects of the Islamic religion (Shi’i and Sunni). The underlying conclusion of this analysis emphasizes two key points: the convergence of non-traditional gender attitudes across ethnic and religious groups, the importance of male-female differences in order to better understanding the ethnic and religious differentials of gender attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender attitudes
  • ethnicity
  • religion
  • Egmond model

الف) منابع فارسی

1. اسدی، علی و همکاران (1356). تمایلات فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران: گزارشی پیرامون یک تحقیق در تهران.
2. ترکاشوند، محمد (1391). «قومیت و باروی: ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»، فصلنامه جمعیت، شماره 80: 82-65.
3. حسینی، حاتم و محمد جلال عباسی شوازی (1389). «تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری زنان ترک و کرد شهرستان ارومیه»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 10: 48-23.
4. خمسه‌ای، اکرم(1385). «ﺑﺮرﺳﻲ نقش عوامل فرهنگی –اجتماعی طرحواره های نقش جنسیتی در دو ﮔﺮوه قومی از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درایران»، نشریه مطالعات روان‌شناختی، دوره 3، شماره2: 146-129.
5. طالب، مهدی و محسن گودرزی (1383). «قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه‌های قومی در سیستان و بلوچستان»، پژوهش زنان، دوره 2 (1): 23-48.
6. عبدی، عباس و محسن گودرزی (1377). «تحولات فرهنگی در ایران»، تهران: انتشارات روش.
7. فروتن، یعقوب (1394). هژمونی مردانه جامعه‌پذیری در ایران»، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 3، شماره 4: 133-155.
8. محمودیان، حسین و رضا نوبخت (1389). «مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‌های مذهبی سنی و شیعه شهر گله‌دار استان فارس»، مسائل اجتماعی ایران، شماره 1، دوره 1.

ب) منابع لاتین

1. Berthoud, R. (2000). "Famihy Formation In Multi-cultural Britain: Three Patterns of Diversity", Institute for social and Economic Research, University of Essex, UK.
2. Blee, K. and A. Tickeamyer (1995). "Racial Differences In Men’s Attitudes About Women’s Gender Roles", Journal of Marriage and Family, 57 (1): 21-30.
3. Egmond, M. et al. (2010). A Stalled Revolution? Gender Role Attitudes in Australia", Journal of Population Research, 27: 144-168.
4. Fernandez, R. et al.(2004). "Mothers and Sons: Preference Formation and and Female Labor Force Dynamics", Quarterly Journal of Economics, Vol. 119, No. 4: 1249-1299.
5. Foroutn,Y.(2015).”Misunderstood  Population: Methodological Debate on Demography of Muslim in the West",  Yearbook of  International Religions Demography, The Netherlands :Brill Press.
6. Fortin, N.(2005). "Gender Role Attitudes and Labour Market Outcomes of Women Across OECD Countries", Oxford Reviews of Economic Policy, Vol. 21, No.3.
7. Marionc, Willetts-bloou,Stevenl,Nock (1994). “Marriage. Family Life and Women's Employment”, Sex Role,vol,30,No.5.
8. Shaditalab, Jaleh (2005). "Iranian Women: Rising Expectations", Critique: Critical Middle Eastern Studies, Vol. 14, No. 1: 35-55.
9. Sjede, Amin and Bussarawan Teerawichitchainan (2009). "Etnic Fertility Differentuals in Vieenam and their Proximate Determinants", Poverty, Gender and Youth, Working Paper, No.18, Population council.
10. Valentova, M. (2012). Gender Roles Attitudes In Luxembourg Between 1999 and 2008, CEPS Working Papers.