نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی؛ دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)

نویسندگان

چکیده

هدف این پ‍ژوهش، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه که به‌صورت آنلاین در صفحه کتابدونی شبکه اجتماعی اینستاگرام برای پاسخگوی کاربران قرار‌گرفته، تهیه شده است. جامعه آماری شامل 418 نفر از دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد و کدگذاری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.; یافته‌های پژوهش حاکی‌ از آن است عضویت در صفحات مربوط به کتاب در اینستاگرام، باعث گرایش کاربران آنها به کتابخوانی می‌شود. اکثر پاسخگویان ابراز کرده‌اند معرفی و نقد کتاب جدید در اینستاگرام آنها را به خواندن آن ترغیب می‌کند. پاسخگویان برای مهم‌ترین فایده به‌اشتراک‌گذاری محتوای مربوط به کتاب در اینستاگرام ترویج کتابخوانی، تبادل‌نظر با افراد کتابخوان، اطلاع‌رسانی در حوزه کتاب، افزایش دانش و اطلاعات، تقویت مشارکت در جامعه و ارتباط گسترده را انتخاب کرده‌اند. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، بین محتوای صفحات مربوط به کتاب در اینستاگرام و گرایش کاربران به کتابخوانی رابطه وجود دارد. همچنین بین وجود صفحات مربوط به نهادهای فرهنگی و بزرگان فرهنگ در اینستاگرام و گرایش کاربران به کتابخوانی رابطه وجود دارد. ; این اولین پژوهش در زمینه نقش اینستاگرام بر ترویج مطالعه تا زمان انجام آن است و یافته‌های آن می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نهاد‌های کتاب‌محور در کشور مورد استفاده قرار گیرد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks on the Promotion of Reading Culture (the Case Study of Followers of Ketabdoni Page in Instagram Social Network)

چکیده [English]

The aim of this article is to investigate "the role of social networks in promoting the culture of reading. This research is based on the case study of followers of Ketabdoni page in Instagram social network".;
This research is a descriptive and analytical survey. The data of this research are provided by online questionnaire which was put on the Ketabdoni page of Instagram social network for the users to answer it. The statistical population of this research consists of 418 followers of Ketabdoni page in Instagram social network. The data collected from the questionnaires later have been edited, coded and analysed by the SPSS software.;
The findings indicate that membership in the book pages of Instagram, encourages their users to more reading. Most respondents have expressed that reviews and critics about new books in Instagram have encouraged them to read those books. In the time of choosing the most important benefits of sharing photos and book contents in Instagram, the respondents chose encourage reading, exchange with the readers, information about the book field, increase the knowledge and information (about the books), strengthen their participation in society and their communication. According to the results of statistical tests, there is a relation between the book contents in Instagram social network and increasing willingness of the users to reading. There is a relation between the existence of cultural institutions and elite cultural pages in Instagram social network and the willingness of the users to reading.;
This is the first research on the role of Instagram in promoting the reading. Its findings can be used in planning and policy –making in institutions that concentrate their activities on the areas related to the book field.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Instagram
  • promoting
  • book reading culture
  • Ketabdoni page