کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی است. نحوه جمع‌آوری داده‌ها در آن با مطالعه اسنادی از طریق بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری طی سال‌های 1393-1380و پرسشنامه محقق‌ساخته و ارائه آن در میان اعضای هیئت علمی (490 نفری) و با نمونه (215 نفری) دانشگاه ارومیه به انجام رسید. روایی ابزار با توجه به نظر متخصصان و پایای آن با آلفای کرانباخ (91/0) مناسب گزارش شد. به‌منظور تلخیص و دسته‌بندی داده‌های از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و نتایج تحلیل عاملی سه عامل پژوهش، آموزش و خدمات را شناسایی کرده است. همچنین در رویکرد تحلیلی ـ توصیفی سه راهبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of University from the Supreme Leader’s Point of View in Iran’s Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Roohollah Bagheri Majd 1
  • Mohsen Fallah Faramarzi 2
1 Ph.D. in higher education management, Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University - Behshahr Branch
2 M.A. in educational management, Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the functions of university from the Supreme Leader’s point of view in higher education. This research uses a mixed method design that includes quantitative and qualitative data. To collect data documents comprising the statements of the Supreme Leader during the years 1380-93 were studied and a researcher-made questionnaire was distributed among the faculty members of Urmia University (490) with a sample of 215 persons. The validity of expert - opinion data and their reliability were confirmed by the Cronbach's alpha (0/91). Exploratory analysis was used to classify the data. The results of factor analysis identified the three factors of research, education and services. Also, in the framework of an analytical-descriptive approach, three strategies of Iranian - Islamic model of progress, knowledge economy and entrepreneurship are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • education
  • research
  • services

الف) منابع فارسی

1. اکبری لاکه، مریم، یزدانی، شهرام، مکارم، عباس، شمسی گوشکی، احسان، شادنوش، نصرالله و ابراهیمی، مهدی (1392). معنویت و تعالی و رفتاری در نظام آموزش عالی، فصلنامه اخلاق پزشکی، 7 (26): 115-124.
2. آراسته، حمیدرضا، سبحانی‌نژاد، مهدی و همایی، رضا (1387). وضعیت دانشگاه‌های شهر تهران در عصر جهانی شدن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در اموزش عالی، 14 (4): 47-66.
3. آقاملایی، تیمور، زارع، شهرام و عابدینی، صدیقه (1385). شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 2 (3): 78-85.
4. بحرینی، مسعود، مؤمنی دانایی، شهلا، شهامت، شهره، خاتونی، علیرضا، قدسی، سحر و هاشمی، سید محسن (1390). شکاف در کیفیت خدمات آموزشی: فاصله وضع موجود با وضع مطلوب از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 (7): 685-695.
5. پاکاریان، سارا (1387). بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
6. پژهان، اکبر، صباغ‌زاده، مهری و یعقوبی‌فر، محمدعلی (1387). میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 17 (2): 129-134.
7. توفیقی، شهرام، صادقی‌فر، جمیل، حموزاده، پژمان، افشاری، سعیده، فروزان‌فر، فائزه و تقوی شهری، سید محمود (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان: مدل سروکوال، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 4 (1): 21-26.
8. رجبی، علی‌اکبر و اشرفی، بزرگ (1381). دانشگاه: رویکردی به رسالت‌ها و چالش‌های نوین، مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، تهران: سازمان سنجش کشور.
9. ستار، آزیتا (1375). بررسی وضعیت تحقیقات دربین اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
10. سلطان القرائی، خلیل (1384). فلسفه تعلیم و تربیت و آرای تربیتی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول.
11. سلیمانی مطلق، خدایار (1384). بررسی عوامل آموزشی مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
12. صالحی عمران، ابراهیم و قنواتی، لیلا (1389). بررسی بار آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11 (2): 38-21.
13. عسگریان، مصطفی (1376). مطالعه مسائل آموزشی و اقتصادی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‌های دولتی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
14. غنچی، مستانه، حسینی، محمود و حجازی، یوسف (1391). تحلیل عاملی مؤلفه‌های مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 5 (2): 1-18.
15. فاضلی، نعمت‌اله (1383). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا: مطالعه‌ای انسان‌شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران، نامه انسان‌شناسی، 1 (3): 93-132.
16. فضل الهی، سیف‌اله (1391). عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش دانشجویی، اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 4 (1): 165-184.
17. قانعی‌راد، محمدامین (1385). تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی (بررسی موردی رشته علوم اجتماعی). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
18. قرائتی، محسن (1390). سیصد نکته در مدیریت اسلامی بر اساس تفسیر نور، قابل دسترس در سایت: www.shiabooks.ir.url.
19. کاظمی، عبدالحسن (1387). مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور. مدیریت اطلاعات سلامت، 5 (2): 175-178.
20. مدهوشی، مهردادو نیازی، عیسی (1389). بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان. فصلنامه انجمن اموزش عالی ایران، 2 (4): 111-147.
21. معین، مصطفی (1373). نقش اطلاع‌رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ویژه‌نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه، 11 (1): 3-5.
22. مقام معظم رهبری (1393). مجموعه سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در زمینه دانشگاه در جمع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران طی سال‌های 1393-1380، قابل دسترس در سایت: http://www.leader.ir.
23. مکارم شیرازی (1374) تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیة، تهران: چاپ اول، ج 8: 101-100.
24. منصوری، رضا (1370). وضعیت تحقیقات در ایران، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، 1 (1): 60 -62.
25. میرفخرالدینی، سید حیدر، اولیا، محمدصالح و جمالی، رضا (1388). مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش عالی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 15 (3): 157-131.
26. وبر، لوک، دیوید، گارتر پانولو، بلاسی (1380). دانشگاه، رسالت و ارزش‌ها، مترجم: مهدی عباسی، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی.
27. هداوند، سعید (1382). موانع موجود در توسعه علمی ایران، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی. 1 (1): 74-61.
28. یمنی دوزی سرخابی، محمد و بهادری حصاری، مریم (1387). مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 1 (1): 80-57.

ب) منابع لاتین

1. Abbott, M., & Doucouliagos, H. (2004). Research output of ustralianuniversities, Education Economics, 12 (3): 251-265.
2. Baum, S., Ma, J., & Payea, K. (2013). "Education Pay" The Benefits of Higher Education for Individuals and Society. CollegeBoard, PP1-48, aviable frome:www. collegeboard. org.
3. Biswajeet, P. (2006). Human Resource Management (3rd Ed) New Delhi: Prentice Hall of India, Private Limited.
4. Bradley, R. B. (2012). Analyzing Service Quality: The Case of Post-graduate Chinese Students 2006; Available From: ttp:/www.leeds.ac.uk/researchProgs /fileadmin/user_upload/documents, 44 (4): 545-555.
5. Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. Proceeding of the Australian University Forum. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu viewdoc/download?doi%3D10.1.1.125.3578.
6. Chua, C. (2012). Perception of Quality in Higher Education. AUQA Occasional Publication 2006; Available From ttp:/www.auqa.edu.au/auqf/2004 /program /papers/Chua.
7. Gupta, M., & Kumar, A. (2009). Customer Satisfaction with Low Cost Airlines in India: An Empirical Study, south Asian journal of tourism and heritage, Vol. No: 119-133.
8. Hassan, M., & Zafar,Y. M. (2010). Strategic role of human resource development as boundary spanner. European Journal of Economics- Finance and Administrative Sciences, 19: 54-164.
9. Kim, Y. K. (2006). Student-faculty interaction in college: examining its causalities, predictors and racial diffrrences. PhD. Dissertation. University of callifornia los angeles.
10. Li, H. R., Wilson, J., Aouad, G., & Li, X. (2011). Strategic aspects of innovation and internationalization in higher education The Salford PMI2 experience, Journal of Chinese Entrepreneurship, 3 (1): 8-23.
11. Lueddeke, G. R. (2003). Professionalising Teaching Practice in Higher Education: A Study of Disciplinary Variation and Teaching-Scholarship, Studies in Higher Education, 28 (2): 28-213.
12. Moss, G., & Kubacki, K. (2007). Researchers in higher education: a neglected focus of study?, Journal of Further and Higher Education, 31 (3): 297-310.
13. Naris S, Ukpere WI (2009). The effectiveness of the HR Code: staff development and training at the Polytechnic of Namibia. Afr. J. Bus.
14. Rabie, E., Abdel, H., & Khaled, M. A. (2012). Introducing medical humanities in the medical curriculum in Saudi Arabia: A pedagogical experiment. Urol Ann. 4 (2): 9-73.
15. Sahney S., Banwet, D. K., & K,S. (2006). An Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality Function Deployment, Interpretive Structural Modeling and Path Analysis, 17 (2): 265-285.
16. Smeby, J. C., & Try, S. (2005). Departmental contexts and faculty research activity in Norway, Research in Higher Education, 46 (6): 593- 619.
17. Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education. Education+ Training, 52 (1): 48-61.
18. Tan, K. G., & Kek, S. W. (2004). Service Quality in Higher Education Using an Enhanced Servqual Approach. Quality High Educ. 10 (1):17-24.
19. World Bank (2007). Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development, Aviable from: www.worldbank.org/eca/knowledgeeconomy.
20. Yang, C. H., & Koop, H. (2007). Asynchronous distance discussion procedure with reinforcement mechanism: Designed for elementary school students to achieve the attending and responding stages of the affective domain teaching goals within a class period, Computers & Education, 20: 310-345.