بررسی رابطه اعتماد نهادی با گونه‌های مشارکت سیاسی (مورد مطالعه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی،

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز صدا و سیمای فارس

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه شیراز و همکار پژوهشگری مرکز صدا و سیمای فارس

چکیده

در سه دهه اخیر، در اکثر کشورها، تغییر درکمیت مشارکت سیاسی با افزایش گونه‌های غیررسمی آن همراه بوده است. محققان پیشین با تکیه بر منطق تک‌جهتی نظریه پوتنام، تغییرات بالا را ناشی از کاهش اعتماد نهادی می‌دانستند. امروزه منطق‌های چندگانه‌ای درخصوص رابطه اعتماد نهادی و گونه‌های مشارکت سیاسی طرح شده‌ است. مقاله حاضر بر اساس نظریه آیکدا که چهار الگوی متمایز رابطه اعتماد نهادی و مشارکت سیاسی را از هم تفکیک کرده، با روش کمی‌ـ پیمایشی، وضعیت مشارکت سیاسی شهروندان شهر شیراز در دو گونه منفعلانه و فعالانه، و رابطه آنها با ابعاد اعتماد نهادی را بررسی کرده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه، و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری طبقه‏‏ای تصادفی متناسب با حجم بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، بیشترین و کمترین نوع مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات و شرکت در اعتراض‌های سیاسی بوده‌ است. همبستگی متغیرهای عملکرد قوه مجریه، تصور از ویژگی‌های مسئولان، و عملکرد نهادها با مشارکت سیاسی منفعلانه مثبت و معنی‌دار، اما در نوع فعالانه مشارکت، تنها همبستگی متغیر تصور از ویژگی‌های مسئولان با آن مثبت و معنی‌دار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Relationship between Institutional Trust and Types of Political Participation: A Case Study of Married Men and Women from Shiraz

نویسندگان [English]

  • Arman Heidari 1
  • Esfandiar Mohammadi 2
  • Shahla Bagheri 3
1 Assistant ProfessorYasouj University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences,
2 Ph.D. Candidate of international relations , University of Tehran, Researcher of IRIB Fars Branch
3 M.A. of sociology, Shiraz University and Researcher of IRIB Fars Branch
چکیده [English]

During the last three decades, any change in the degree of political participation in most countries has been accompanied by an increase in its informal types. The previous generation of researchers, while relying on the unidirectional logic of Putnam’s theory, assumed that these changes are stemmed from the reduction of institutional trust. Today, multiple rationales have been proposed for relationship between institutional trust and types of political participation. Drawing on Iekeda’s theory which differentiates four distinct patterns of relationship between institutional trust and political participation, this article adopts a quantitative survey method and investigates two active and passive forms of political participation and its relationship with the dimensions of institutional trust among the inhabitants of Shiraz city. The sampling method was quota random stratified method, and a questionnaire was used for data collection. According to the results of the research, the highest and lowest degrees of political participation were respectively participation in elections and participation in political protests. The correlation of the variables such as performance of the executives, perception of the authorities’ characteristics, and functions of institutions with passive political participation was shown to be direct and significantly positive. However, only the variable of the perception of the authorities’ characteristics appeared to be significantly positively correlated with the active type of participation. The most influential variables on the passive and active political participation were the perception of the performance of the executives and gender, respectively. Findings of the study enabled the researcher to conclude that the differentiation of and attention to the types of political participation, in general, and the identification of factors affecting the active type of participation, in particular, call for special attention from the researchers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive political participation
  • active political participation
  • institutional trust
  • Shiraz city

الف) منابع فارسی

1. بشیریه، حسین (1386). عقل در سیاست، سی پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.
2. زنجانی‏زاده، هما (1382). «مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن، چالش‏های نوین»، فصلنامه‏ ریحانه، سال اول، دوره اول، شماره 3، تهران: مرکز امور مشارکت زنان: 34-25.
3. سیف‌زاده، سید حسین (1373). «تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأملی نظری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 23: 192- 165.
4. شهسا، احمد (1388). «پیشگفتار مترجم» در کتاب موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه، چاپ چهارم.
5. غفاری هشجین، زاهد، بیگی‏نیا، عبدالرضا و تصمیم قطعی، اکرم (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران»، مجله دانش سیاسی، سال ششم، شماره 2: 240- 207.
6. غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386). جامعه‏شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک، چاپ اول.
7. فیروزجاییان، علی‏اصغر و جهانگیری، جهانگیر (1387). «تحلیل جامعه‏شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان، نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: 109- 83.
8. قربانی شیخ‌نشین، ارسلان، کرمی، کامران و عباس‌زاده، هادی (1390). « قابلیت‌های سرمایه اجتماعی در شکل‌دهی به قدرت نرم، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 27: 9- 28.
9. قوام، عبدالعلی (1373). توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران: نشر قومس، چاپ دوم.
10. کلانتری، خلیل (1387). پردازش و تحلیل داده‏ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی، تهران: فرهنگ صبا.
11. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز، چاپ چهارم.
12. منصوریان، محمدکریم (1381). روش‌های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی، شیراز: نوید.
13. هالیدی، فرد (1358). دیکتاتوری و توسعه سرمایه‏داری در ایران، ترجمه فضل‏اله نیک آیین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
14. هانتینگتون، ساموئل (1388). موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه، چاپ چهارم.

ب) منابع لاتین

1. Almond, G. and Verba, s. (1963). Civic culture, NJ, Priceton university press.
2. Almond,G. A. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princton, NJ, Princton University Press.
3. Beck, A. P. and Jennigs, M. (1982). ”Pathways to Participation”, American Political Science Review, Vol. 76, No 24: 94-108.
4. Coleman, J. S. (1988). " Social Capital in the Creation of Human Capital", American Journal of Sociology, 94: 95- 120.
5. De Tocqeville, A. (1965). Democracy in America, Gander City, NY: Anchor Books.
6. Diemer, M. A. (2012). " Fostering Marginalized Youuths, Political Participation: Longitudinal Roles of Parental Political Sociolozation and Youth Sociopolitical Development", American Journal of Community Psychology, 10, 1007/s/ 10464- 012- 9492- 9.
7. Exposito, L. P. (2014). " Rethinking Political Participation: A Pedagogical Approach for Citizenship Education", Theory and Resarch In Education, Vol. (2): 229-251.
8. Fennema, M. and Tillie, J. (1999). " Political Participation and Political Trust in Amsterdom: Civic Communities and Ethnic Networks", Journal of Ethnic and Migration Studies, 25: 4: 703- 726.
9. Freedom House (2013). " Freedom in the World 2013: Democratic Breakthrough in the Balance", http: //www. Freedomhouse. org/ report/freedom- world/freedom on world- 2013.
10. Hooghe, M. and Marien, S. (2013). " A Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe", European Societies, 15: 1: 131- 152.
11. Hooghe, M. and Morien, S. (2013). "a Comparative Analysis of the Relation between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe", Europien Studies, 15 (1): 131- 152.
12. Ikeda, K. (2014). " Social and Institutional Trust in East and Southeast Asia", Globalbarometer, Working Paper Series, (59): 1- 29.
13. Klesner, J. (2004). "Social Capital and Political Participation in Latin America", XXV International Congress of the Latin American Studies Association, Las Vegas, October: 7-9.
14. Klesner, J. (2004). Social Capital and Political Participation in latin America.
15. Krishna, A. (2002). " Enhancing Political Participation in Democracies: What is the Role of Social Capital", Comparative Political Studies, 35: 427- 60.
16. Lamprianou, I. (2013). " Contemporary Political Participation Research: A Critical Assessment", in, K. N. Demotriou (ed). Democracy In Transition: 19- 42.
17. Lee, E. (2006). " A Social Resource Model of Political Participation: Mass Media Use, Social Capital and Political Participation", A PhD Dissertation of Doctor of Philosophy, USA: Cornell University.
18. Macfarland, D. A. and Thomas, R. J. (2006). “Bowling Young, How Youth Voluntary Associations Influence Adult Political Participation”, American Sociological Review, Vol. 71, No 3: 401-426.
19. Mc Way, A. & Vowels, J. (2005). "Capital and Political Participation in New Zealand", Political Science, Vol. 57, NO. 1, June: 5- 20.
20. Norris, P. (1999). Critical Citizens. New York: Oxford University Press.
21. Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Political Activism World Wide. New York: Cambridge University Press.
22. Pattijn, H. (1986). “Political Knowledge of Last Year Secondary School Pupils in Belgium”, Republica, Vol, 28. No. 2: 81-97.
23. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princton, NY: Princton University Press.
24. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon& Schuster.
25. Qi, L. L. & Shin, D. CH. (2011). " How Mass Political Attitudes Affect Democratization", International Political Science Review, 32: 245- 262.
26. Riker, W. J. (2014). " Human Rights Without Political Participation", Human Rights Review, 15: 369- 390.
27. Stolle, D. & Hooghe, M. (2009). " Shifting in Equalities? Patterns of Exclusion and Inclusion in Emerging Forms of Participation", European Societies, No (1), I First, 2011: 1-24.
28. Sztomka, P. (1998) Trust, Cambridge, UK: Cambridge University Pres.
29. Uslander, E. (1999). "Democracy and Social Capital", in Warren,M. E. (ed). Democracy and Trust. Cambridge" Cambridge University Press.
30. Vecchione, M. & Caprara, G. V. (2009). " Personality Determinants of Political Participation: The Contribution of Traits and Self – efficacy Beliefs", Personality and Individual Differences, 46: 487- 49.
31. Verba, S. ; Norman, H. N. & Jae- on, K. (1978). Participation and Political Equality. Cambridge: Cambridge University Press.
32. Verba, S. ; Schlozman, K. L. & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: Harward University Press.
33. Verba, S. and Nye, N. (1972). Participation in America, Political Democracy and Social Equality, New York, Harper and Row.
34. Warre, M. E. (1999). " Introduction", in: Democracy and Trust, edited by Mark, W. Cambridge: Cambridge Uniservity Press: 1- 21.
35. Yamagishi,T. (1998). Structure of Trust: The Evolutionary Game of Mind and Society. Tokyo: University of Tokyo Pres.