بین‌المللی‌سازی مؤسسات پژوهشی در ایران: بررسی روندها و چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه سیاست علوم و تحقیقات/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در جهان امروز، بین‌المللی بودن ماهیت علم یکی از اصول جهان‌شمول توسعه علمی است. به عبارت روشن­تر؛ زمانی دانش به دست آمده در یک کشور به عنوان علم شناخته می‌شود که بتواند در سپهر جهانی و بین‌المللی عرضه و پذیرفته شود. تلاش مؤسسات علمی و پژوهشی برای دستیابی به جایگاه برتر بین‌المللی و حضور در شبکه‌های جهانی علم و فناوری در این فرایند قابل تبیین است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرایند بین­المللی­سازی مؤسسات پژوهشی در ایران است و هدف اصلی، تبیین چگونگی ارتقای جایگاه مؤسسات پژوهشی ایران در عرصه بین‌المللی است. پرسش اصلی این است که چشم‌انداز آیندة بین‌المللی‌سازی مؤسسات پژوهشی در ایران چیست؟ به منظور پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری تحلیل ساختار-کارگزار، نظریه جهانی‌شدن، مطالعه موردی و جهان شبکه‌ای مانوئل کاستلز استفاده شده است. روش‌های پژوهش استفاده­شده در این مقاله عبارتند از: مطالعات اسنادی و روندپژوهی به شکلی که ضمن بررسی اسناد و برون­داد نهادهای سیاستگذار، تجربه پنج مؤسسه پژوهشی منتخب کشور در حوزه‌های علوم انسانی، فنی-مهندسی و علوم پایه با استفاده از روش مطالعة موردی تحلیل شده است. نتیجه و دستاورد اصلی مقاله آن است که بین‌المللی‌شدن مؤسسات پژوهشی نیازمند تحقق شاخص‌هایی در سه سطح کلان(سیاستگذار)، میانی(مؤسسه پژوهشی) و خرد(اعضای مؤسسه) است. در این فرایند اولویت اصلی، ایجاد زیست­بوم و بستر مناسب و برنامه‌ریزی در سطح کلان است. درون این زیست بوم مطابق مدل ساختار-کارگزار، نقش ساختارهای احاطه کننده و نیز تعیین­کنندۀ فعالیت‌های مؤسسات پژوهشی در کنار نقش ارادۀ کنشگران و بازیگران داخل مؤسسات پژوهشی باید لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of Research Institutes in Iran: A Study of Trends and Prospects

نویسنده [English]

  • Maryam Saniejlal
Science and Research group/National research institute for science policy(NRISP)
چکیده [English]

In today's world, the international nature of science is one of the universal principles of scientific development. In clearer terms, the knowledge acquired in a country is recognized as science when it can be presented and accepted in the global and international sphere. The efforts of the scientific and research institutes to achieve a top international position and to be present in the global networks of science and technology can be clearly explained in this process.
This paper mainly aims at examining the process of internationalization of research institutes in Iran and its main purpose is to explain how to promote the position of Iranian research institutes in the international arena. Now, the main question is: what is the future prospect of internationalization of research institutes in Iran?
This question has been answered through using the theoretical framework of structure-agent analysis, the theory of globalization, case study, and Manuel Castells’ world of networks. The research methods used in this article are: documentary studies and process research in a way that in addition to examining the documents and output of policy-making institutions, the experiences of five selected research institutes in the fields of humanities, engineering, and basic sciences through using case study method have been analyzed. The main achievement of this study is that the internationalization of research institutes requires the realization of the relevant indicators at three levels; namely, macro (policy maker), intermediate (research institute), and micro (institute members). In this process, creating a suitable ecosystem and planning at macro level are of the first priority. Within this ecosystem, on the basis of the structure-agent model, the role of the surrounding structures as well as determining the activities of research institutes along with the role of the will of the actors within the research institutes should be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Institute
  • Internationalization
اصغری, ف. (1396). سیاست بین‌المللی‌‌سازی آموزش عالی در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
حسینی مقدم, م. (1396). دانشگاه ایرانی در سپر بین المللی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
حمیدی فر, ف., یوسف, ک., & ابراهیمی, م. (1396). رهبری و مدیریت در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی. فصلنامه پژهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 49-71.
خشنودی فر, م., & فتحی واجارگاه, ک. (1390). بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور. فناوری آموزش, 1-18.
خورسندی طاسکوه, ع. (1395). آموزش عالی بین المللی استراتژی و شرایط امکان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
داوری اردکانی, ر. (1390). وضع کنونی علم در کشور. فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 1-17.
سرکارآرانی, م. (1381, آذر). بین المللی شدن آموزش عالی: چالش ها، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها. اطلاعات سیاسی اقتصادی.
فاضلی, ن. (1386). جهانی‌شدن و آموزش عالی نگاهی به روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران. تهران: فرهنگ شناسی.
کی یین, ر. (1393). مورد پژوهشی در تحقیقات اجتماعی. تهران: نشر نی.
کی یین, ر. (1393). مورد پژوهشی در تحقیقات اجتماعی. تهران: نشر نی.
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی. (1397). مدل ارزیابی مؤسسات پژوهشی کشور. تهران: مرکز نظارت وزارت عتف.
معاونت آموزشی وزارت عتف. (1397). گزارش ارزیابی ارتقای دانشگاهها و موسسات پژوهشی وزارت عتف به تراز. تهران: وزارت عتف.
معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1395). پروژۀ ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی برتر. تهران: معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
نیلی احمد آیادی, م. (1398). سخنرانی در"نشست همکاری‌های علمی بین‌المللی‌". تهران، وزارت علوم،. تهران: مندرج در خبرنامۀ آموش عالی.
واعظی , م., & قرونه, د. (1389). داوود. فرهنگ، جهانی شدن و آموزش عالی. فصلنامه برگ فرهنگ, 50-62.
یمنی دوزخی سرخابی, م. (1390). مسئله شناسی دانشگاه بین المللی در ایران.
 
Centre for Higher Education Internationalisation  .(2015) Internationalisation of Higher. Europa: Directorate General for Internal Policies.
EPRS (2019). Internationalisation of EU. Europa: Scientific Foresight Unit (STOA).
European Parliamentary Research Service (2019). Internationalisation of EU. Europa: Scientific Foresight Unit (STOA).
European science foundation (2012). Indicator of Internationalisation of Research. European: ESF.
Kaspersen, L., & Giddens, A. (1990).  The Consequences of Modernity, London. Politica,112-112.
Knight, J. (2003) .Internationalization of higher education practices and priorities. International Association of Universities: IAU survey report.
UNESCO. (2020). Global spending on R& D. FRANCE: Unesco.
Wright, T. (2009). Sustainability, internationalization, and higher education. ew directions for teaching and learning, 105-115.