رابطه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با خرسندی زناشویی زوجین دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیات علمی موسس پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خرسندی زناشویی زوجین دانشجو با سرمایه‌-های اجتماعی و فرهنگی انجام گردید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر راهبردی پیمایش بود و از روش تحقیق کمی استفاده گردید. جامعه آماری متشکل از دانشجویان متاهل و شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که 384 تن از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی در این پژوهش مشارکت کردند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد که پس از تایید روایی (براساس نظر برخی اساتید و صاحبنظران) و پایایی (براساس ضریب آلفای کرونباخ)، در اختیار گروه هدف قرار گرفت و در مرحله بعد، تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، خرسندی زناشویی دانشجویان متاهل در سطح مطلوب قرار دارد. دیگر یافته توصیفی پژوهش نشان داد که پاسخگویان در متغیرهای مستقل مورد مطالعه (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی) نمره بالاتر از حد متوسط کسب کردند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بیانگر ارتباط مثبت و معنی‌دار بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با خرسندی زناشویی بود که بیان می-دارد با افزایش سطح این دو سرمایه مهم، میزان خرسندی زناشویی نیز افزایش می‌یابد. در نهایت، براساس نتایج مربوط به ضرایب استاندارد رگرسیون، پذیرش تفاوت‌ها و سرمایه عینیت‌یافته بیشترین تاثیرگذاری را بر خرسندی زناشویی داشتند. مبتنی بر یافته-های مستخرج از مطالعه و ضمن تاکید بر اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه‌های ذکر شده ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social and Cultural Capital and Marital Happiness of Student Couples

نویسندگان [English]

 • Mahtab Pouratashi 1
 • asghar Zamani 2
1 faculty member, IRPHE
2 faculty member, IRPHE
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between couples' social and cultural capital with marital happiness. This applied research conducted survey approach, and quantitative research method was used. The statistical population included married students at Public Universities in Tehran, which 384 students was selected for the study. A questionnaire was applied for collecting data from the sample. After confirming the reliability (according to views of some professors in the field) and validity of questionnaire (Cronbach's alpha more than .7) and information gathering, data was analyzed by SPSS software. The findings showed that marital happiness of students was in a satisfied level. Also, students' levels of social and cultural capital were more than the middle spectrum. There were positive and significant correlations between social and cultural capital with the marital happiness of couples, which means that with the increase of students' level of the mentioned capitals, students' marital happiness increase. Finally, according to the standardized regression coefficients, acceptance of differences and tangible capital had the most effects on marital happiness. Based on the findings of the study and with emphasizing the importance of social and cultural capital, suggestions drawn to improve the mentioned capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital happiness
 • social capital
 • cultural capital
 • student
 • couples
 • منابع فارسی

  • اکبری, ب., فرگت, آ., علی خواه, س., & مجیدی, م. (1398). نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش­بینی صمیمیت زناشویی زوجین. پژوهش های روانشناختی اجتماعی, 95-114.
  • آجلی لاهیجی, ل., & مقتدری, ن. (1395). بررسی اثربخشی آموزش­های مبتنی بر نظریه گاتمن بر کاهش تعارضات زناشویی. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. باتومی گرجستان.
  • آخوندی, م., & لک, ف. (1398). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند. فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, 1-34.
  • سالاری فر، م.ر. (1383). همسرگزینی در اندیشه دینی. مطالعات راهبردی زنان، شماره 25.
  • صالحی امیری, س., & باباشمس, آ. (1394). سنجش سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان. مدیریت فرهنگی, 47-59.
  • فکوهی, ن. (1382). تاریخ نظریه های انسان شناسی. تهران: نشر نی.
  • قره داغی, ش., مردی پیرسلطان, ف., قادری ثانوی, ر. & درخشان نیا, ف. (1394). بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی در میان کارکنان بهزیستی شهر کرج. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. مشهد.
  • قلی زاده, آ., & اسماعیلیان اردستانی, ز. (1393). نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, 37-46.
  • مختاری, م., احمدی, س., & حجتی نیا, م. (1395). رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زن و شوهر. فصلنامه خانواده پژوهی, 555-574.
  • مفردنژاد, ن., & منادی, م. (1399). ارتباط سرمایه های روان شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متاهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان). مطالعات زن و خانواده, 189-213.
  • مقصودی, س., معیدفر, س., & توکل, م. (1390). بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان. مجله مطالعات اجتمااعی ایران, 1-20.
  • نصرتی نژاد, ف., سخایی, ا., & شریفی, ح. (1394). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی, 143-167.
  • نیازی, م., & کارکنان نصرآبادی, م. (1386). تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان. مطالعات ملی, 55-80.

   

  منابع انگلیسی

  • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (New York, Greenwood), 241-258.
  • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
  • Growiec, K., & Growiec, J. (2013). Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Happiness in CEE Countries. Journal of Happiness Studies, 1015-1040.
  • Han, S. (2014). Social Capital and Subjective Happiness: Which Contexts Matter? Journal of Happiness Studies, 241-255.
  • Lawrence, E., Rogers, R., Zajacova, A., & Wadsworth, T. (2019). Marital happiness, marital status, health, and longevity. Journal of Happiness Studies, 1539-1561.
  • Light, I. 2004. Cultural Capital. Pp. 511-512. In: The New Dictionary of the History of Ideas, vol. 2, ed. Maryanne Cline Horowitz. New York: Scribner’s.
  • Loury, G. (1977). A dynamic theory of racial income differences. Wallace, & A. Lamond, Women, Minorities and Employment Discrimination (153-188). Lexington: Lexington Books.
  • Noller, P., Feeney, J., & Callan, V. (1994). A longitudinal study of conflict in early marriage. Journal of Social and Personal Relationship, 233-252.
  • Snelgrove, J., & Pikhart, H. (2009). A multilevel analysis of social capital and self- rated heath: evidence from the British household panel survey. Journal of Health Politics, Policy and Law, 689-694.
  • Unal, O., & Akgun, S. (2020). Conflict resolution styles as predictors of marital adjustment and marital satisfaction: an actor–partner interdependence model. Journal of Family studies, 1-16.
  • Veenhoven, R. (2006). How Do We Assess How Happy We Are? Tenets, implications and tenability of three theories. Paper presented at conference on ‘New Directions in the Study of Happiness: United States and International Perspectives’, University of Notre Dame, USA, October 22-24 2006.
  • Wessman, A. E., & Ricks, D. F. (1966). Mood and personality. Holt, Rinehart, & Winston. New York, USA
  • Ziaee, T., Jannati, Y., Mobaheri, E., & et al. (2014). The Relationship between Marital and Sexual Satisfaction among Married Women Employees at Golestan University of Medical Sciences, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Science, 44-51.
  • Zou, T., Su, Y., & Wang, Y. (2018). Examining Relationships between Social Capital, Emotion Experience and Life Satisfaction for Sustainable Community. Sustainability, 1-16.