رابطه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با خرسندی زناشویی زوجین دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیات علمی موسس پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خرسندی زناشویی زوجین دانشجو با سرمایه‌-های اجتماعی و فرهنگی انجام گردید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر راهبردی پیمایش بود و از روش تحقیق کمی استفاده گردید. جامعه آماری متشکل از دانشجویان متاهل و شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که 384 تن از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی در این پژوهش مشارکت کردند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد که پس از تایید روایی (براساس نظر برخی اساتید و صاحبنظران) و پایایی (براساس ضریب آلفای کرونباخ)، در اختیار گروه هدف قرار گرفت و در مرحله بعد، تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، خرسندی زناشویی دانشجویان متاهل در سطح مطلوب قرار دارد. دیگر یافته توصیفی پژوهش نشان داد که پاسخگویان در متغیرهای مستقل مورد مطالعه (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی) نمره بالاتر از حد متوسط کسب کردند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بیانگر ارتباط مثبت و معنی‌دار بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با خرسندی زناشویی بود که بیان می-دارد با افزایش سطح این دو سرمایه مهم، میزان خرسندی زناشویی نیز افزایش می‌یابد. در نهایت، براساس نتایج مربوط به ضرایب استاندارد رگرسیون، پذیرش تفاوت‌ها و سرمایه عینیت‌یافته بیشترین تاثیرگذاری را بر خرسندی زناشویی داشتند. مبتنی بر یافته-های مستخرج از مطالعه و ضمن تاکید بر اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه‌های ذکر شده ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social and Cultural Capital and Marital Happiness of Student Couples

نویسندگان [English]

 • Mahtab Pouratashi 1
 • asghar Zamani 2
1 faculty member, IRPHE
2 faculty member, IRPHE
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between couples' social and cultural capital with marital happiness. This applied research conducted survey approach, and quantitative research method was used. The statistical population included married students at Public Universities in Tehran, which 384 students was selected for the study. A questionnaire was applied for collecting data from the sample. After confirming the reliability (according to views of some professors in the field) and validity of questionnaire (Cronbach's alpha more than .7) and information gathering, data was analyzed by SPSS software. The findings showed that marital happiness of students was in a satisfied level. Also, students' levels of social and cultural capital were more than the middle spectrum. There were positive and significant correlations between social and cultural capital with the marital happiness of couples, which means that with the increase of students' level of the mentioned capitals, students' marital happiness increase. Finally, according to the standardized regression coefficients, acceptance of differences and tangible capital had the most effects on marital happiness. Based on the findings of the study and with emphasizing the importance of social and cultural capital, suggestions drawn to improve the mentioned capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital happiness
 • social capital
 • cultural capital
 • student
 • couples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401