بررسی اشتراکات دیدگاه موج جدید نهضت زنان و اسلام در رابطه با نقش زنان در خانواده

Document Type : Original Article

Authors

1 Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University

2 گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه خواهران استان سمنان

10.22034/scs.2024.432861.1528

Abstract

یکی از مباحث مربوط به نظام خانواده، حقوق و وظایف زن و مرد است. دین اسلام با بیان حقوق زن و مرد و اصل قرار دادن معیار انسانیت، نگاهی مساوات گونه و متناسب با جایگاه و تفاوت‌های جنسیتی هر یک از زن و مرد تعریف کرده است و در کنار بُعد انسانی به بُعد الهی آن نیز توجه دارد. نقش‌ها و حقوق بیان شده برای زنان و مردان در راستای رسیدن آنان به کمال است تا در نهایت، زمینه‌ساز جامعه‌ای متعالی شوند. در مقابل، نهضت زنان‌ در موج‌های اول و دوم به‌صورت افراطی، هرگونه تفاوت میان حقوق زن و مرد را موجب فرودستی و ظلم به زن می‌دانستند و خواهان حقوق برابر و مشابه بین زن و مرد در تمامی عرصه‌ها بودند؛ اما این تفکر در موج جدید با لحاظ تفاوت‌های طبیعی و فیزیولوژی غیر قابل انکار بین زن و مرد، نگاهی تعدیل شده به جایگاه زن داشته و در تعریف هویت زن و نقش مادری، بازنگری کرده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بیان اشتراک نظر‌های نهضت زنان در موج جدید با اسلام، پیرامون نقش زن در خانواده، به این نتیجه رسید که طرفداران نهضت زنان پس از جنجال‌سازی و افراط در بیان جایگاه زن، در نهایت به محورهای مشترک فراوانی با دیدگاه اسلام رسیدند. بر این اساس، جایگاه زنان در خانواده، ارزشمند بودن نقش مادری و احترام به فرزندآوری آنان، مخالفت با سقط‌جنین و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده از اشتراکات بین دو دیدگاه است.

Keywords

Main Subjects