نویسنده = سیدرضا صالحی امیری
شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

دوره 11، شماره 2، مهر 1401، صفحه 561-590

10.22034/scs.2022.154223

محمد سرشار؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی


بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 31-51

مریم جمالی؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محسن فرمهینی فراهانی


شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 57-76

سیدرضا صالحی امیری؛ شهرود امیر انتخابی؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سلطانی‌فر


الگویی مطلوب از شاخص‌های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلیمی