نویسنده = علی رحمانی فیروزجاه
تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 127-162

محسن دهقان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر