بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علم اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور

چکیده

تولید علم یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد علمی یک کشور به‌شمار می‌آید و بررسی هنجارهای تأثیرگذار بر آن، یکی از راهکارهای رفع مشکلات در این حوزه است. دراین‌راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل هنجاری و سازمانی تأثیرگذار بر تولید علم اعضای هیئت ‌علمی، براساس نظریه مرتون و برخی از هنجارهای سازمانی مطرح‌شده توسط بلند و رافین، به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه، بین 320 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان پایبندی اعضای هیئت علمی به هنجارهای علمی مطرح‌شده در نظریه مرتون و میزان تولید علم اعضای هیئت‌ علمی، رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. میانگین نمره‌های مربوط به نظرات پاسخ‌گویان درباره هر هنجار نشان می‌دهد که به‌ترتیب به‌رسمیت شناختن یا رسمیت یافتن، اشتراک‌گرایی یا مالکیت جمعی، جهانی‌گرایی یا عام‌گرایی، تواضع و فروتنی، ذی‌نفع نبودن یا بی‌طرفی، و اصالت و شک سازمان‌یافته موردتوجه پاسخ‌گویان بوده است. همچنین به‌نظر پاسخ‌گویان، بین جو گروهی، منابع و امکانات، نظام پاداش، میزان ارتباطات علمی و فرهنگی، میزان تسلط بر زبان انگلیسی، نوع استخدام به‌صورت رسمی یا غیررسمی، نوع مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، تعداد واحدهای تدریس‌شده توسط عضو هیئت علمی در دوره کارشناسی، و گروه آموزشی، با تولید علم تفاوت معنا‌داری وجود دارد، اما بین جنسیت، سن و وضعیت تأهل، سابقه تدریس در دوره کارشناسی، و محل دریافت آخرین مدرک تحصیلی با تولید علم، رابطه معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Faculty Members' Science production: A Case Study of Isfahan Payame Noor University

نویسنده [English]

  • Mehri Shahbazi
Faculty member of Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University,
چکیده [English]

Science production is one of the major indicators for measuring the scientific performance of a country; therefore, investigating the norms affecting the scientific productivity can help to overcome the problems in this field. This study aimed to investigate the normative and organizational factors affecting the science production of faculty members of Payame Noor University. Accordingly, a questionnaire, validated both form-wise and content-wise, including the relationship between ethical values and normative factors in Merton's theory and some of organizational norms proposed by Bland & Ruffin regarding science production was drawn up. The statistical population of this applied research, including 320 faculty members of different branches of Payame Noor University in Isfahan province responded to the questionnaires. The results showed that there was a positive and significant relationship between the faculty members' commitment to the scientific norms proposed in Merton's theory and their scientific productivity. The mean scores of respondents' perceptions of each norm showed that recognition or being recognized, communalism or collective ownership, universalism, humility, being beneficiary or disinterested, originality, and organized skepticism have all been considered by the respondents. The results also showed that there was a significant difference between the group climate, resources and facilities, university reward system, academic and cultural communications, level of English proficiency, employment status, academic degree, academic rank, the undergraduate topics and credits taught, and educational department as organizational norms with the respondents' scientific productivity. But there was no significant relationship between the respondents' scientific outputs and their gender, age,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Rresearch Norms
  • Scientific Research Norms
  • Science Production
  • Payam Noor University
آسایش، حمید و همکاران (1390)، «عوامل مؤثر بر میزان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان»، آموزش در علوم پزشکی، 11 (3)، 295-294.
اعظمی، محمد (1389)، «بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 2000 تا 2007. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(3)، 242-225.
باقری، مسلم؛ سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی و طیبی خرمی، مریم (1394)، «تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری مؤثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاه‌های کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(2): 181-206.
حجازی، یوسف و بهروان، ژاله (1388)، «بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی کشاورزی»، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 5(1)، 60-46.
دیانی، محمدحسین (1369)، روش‌های تحقیق در کتابداری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
رازقی، نادر و قائدی، مریم (1395)، «تبیین عوامل مؤثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)»، پژوهشنامه‌ مدیریت اجرایی، سال هشتم (16)، 86- 63.
رخشانی، مریم و شمس، علی (1393)، «رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان». فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 31، 17-3.
رضادوست، کریم؛ نواح، عبدالرضا و ادیب‌زاده، الهام (1396)، «بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیئت علمی: مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، 20، 42-23.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و همکاران (1386)، «بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی»، مجله علوم کشاورزی ایران، (2)، 62-47.
شمس، علی و همکاران (1387)، «شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مرتبط با بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی دولتی ایران»، مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 1 (2-39)، 125- 117.
علی‌بیگی، امیرحسین (1386)، «تحلیل بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی دانشگاه رازی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 46، 154-125.
عسگری، مریم؛ عدلی، فریبا و مهران، گلنار (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی آموزش علوم دریایی، 6، 39-27.
قانعی‌راد، محمدامین و قاضی‌پور، فریده (1381)، «عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان بهره‌وری اعضای هیئت علمی، نامه پژوهش فرهنگی، 7 (4)، 206-167.
کاظمی، یحیی، روشن، علیقلی و بنی‌اسدی، ندا (1390)، عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی: مورد دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان و شهید باهنر کرمان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3 (3)، 85-68.
گدازگر، حسین و علی‌زاده‌اقدم، محمدباقر (1385)، «مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (نمونه موردی: اعضاء هیئت علمی دانشگاه تبریز)، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، 148-123.
محمدی، اکرم (1386)، «تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 8(1)، 52-75 در دسترس در:
http://jsi-isa.ir/article_23886_919fd411cb294028d1349d388d135b54.pdf
موحدی، رضا؛ عسگری، نادیا و چیذری، محمد (1390)، «بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی: مورد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی، دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (2)، 77-63.
ودادهیر، ابوعلی؛ فرهود، داریوش؛ قاضی‌طباطبایی، محمود و توسلی، غلامعباس (1387)، «معیارهای رفتار اخلاقی در انجام کار علمی (تأملی بر جامعه‌شناسیِ اخلاق در علم‌ـ‌فناوری مرتن و رِزنیک)، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم (3 و 4)، 17-6.
Allison, D.P. & Stewart, J.A (1974), "Productivity Differeces Among Scientists: Evidence for Accumulative Advantage", American Sociology Review, 39 (4): 596-606. Accessed 24 february 2018 available at: https://www.jstor.org/stable/209
4424.
Alrahlah, Ali A (2016), "The Impact of Motivational Factors on Research Productivity of Dental Faculty Members: A Qualitative Study", Journal of Taibah University Medical Sciences, 11(5): 448- 455. Accessed 16 April 2020, available at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Bland, Carole J., Ruffin, Mack T. (1992), Characteristics of a Productive Research Envilronment: Literature Review, Academic Medicine, 67(6): 385-397. Accessed 24 february 2018 available at: https://www. researchgate. net/ publication/21560068
D’Amico, Rita, Vermigli, Patrizia (2011), Publication Productivity and Career Advancement by Female and Male Psychology Faculty: The Case of Italy, Journal of Diversity in Higher Education, 4 (3): 175-184.
Hoffmann, K.; Berg, S. & Koufogiannakis, D. (2017), Understanding Factors that Encouraging Research Productivity for Academic Librarians, Evidence Based Library and Information Practice, 12(4): 102-129.
Henry, Caroline; Ghani, Md Nor Azura; Abd Hamid, Umi Marshida; Bakar, Ahmad Naqiyuddin (2020), "Factors Contributing Towards Research Productivity in Higher Education", International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 9(1): 203-211.
Kotrlik. Joe W., Bartlett James E., Higgins. Chadwick C., Williams. Heather A. (2001), "Factors Associated with Research Productivity Of Agricultural Education Faculty", Journal of Agricultural Education, 43(3): 1-10.
Long, S. (1978), "Productivity and Academic Position in the Scientific Career", American Sociological Review, 43: 889-908.
Lertputtarak, S. (2008), An Investigation of Factors Related to Research Productivity in a Public University in Thailand: A Case Study, A dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, School of Education, Faculty of Arts, Education and Human Development, Victoria University, Melbourne, Australia.
Macfarlane, Bruce and Cheng, Ming. (2008), Communism, Universalism and Disinterestedness: Re-examining Contemporary Support among Academics for Merton’s Scientific Norms, Springer Science + Business Media B.V, Journal of Academic Ethics, 6: 67–78.
Fox, M.F. (1992), "Research, Teaching and Publication Productivity", Sociology of Education, 65: 293-302.
Gonzalez-Brambila, Claudia & Veloso, Francisco (2007), "The Determinants of Research Productivity: Study of Mexican Researchers", Research Policy, 36(7), 1035-1051.
Oyeyemi, Adetoyeje Y.; Ejakpovi, Donald R.; Oyeyemi, Adewale L.; Adeniji, Tolulope (2019). Research Productivity of Academic Staff in a Medical School, Sahel Medical Journal, 22 (4): 219-225. Accessed 16 April 2020, available at: http://www.smjonline.org.
Pratt, M., Margaritis, D. & Coy, D. (1999). Developing a Reserch Culture in a university faculty. Journal of Higher Education Policy and Management, 21(1): 43-53.
Ragasa, C. (2011), "Do Organizational Factors Affect Individual Scientist’s Productivity? A Comparative and Multilevel Analysis of Nigeria and Ghana Agricultural Research System", International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, D.C.: 1-29, Accessed 24 february 2018 in http://addis2011.ifpri.info/files/2011/10/ Paper_ 3A_Catherine-Ragasa.pdf.
Sulo, T. and etal (2012), "Factors Affecting Research Productivity in Public Universities of Kenya: The Case of Moi University, Eldoret", Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 3(5): 475-484.
Sooryamoorthy, R.; Mtshali, M.N.G. (2020), "Research Productivity in Science and its Relationship to Race in South Africa", S. Afr. J. Sci; 116(3/4): 1-6 . Accessed 16 April 2020, available at: https://doi.org/10.17159/ sajs.2020/6838.