تأملی در مفهوم و جایگاه دولت الکترونیک و ارتباط‌سنجی آن با وضعیت محیط زیست تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده

امروزه انجام پژوهش‌های میان‌رشته‌ای به ضرورتی انکارناپذیر در فرایند توسعه دانش و تجربه بشری تبدیل شده است. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بخش زیادی از توان و ظرفیت علمی پژوهشگران و نهادهای پژوهشی، صرف انجام پژوهش‌های درون‌رشته‌ای می‌شد، اما در دهه‌های اخیر، نشانه‌هایی درحال ظهور است که به‌خوبی بیانگر فرایند روبه‌رشد پژوهش‌های تلفیقی، به‌ویژه مطالعات میان‌رشته‌ای است. دانش حقوق نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین علوم بشری، از این روند مستثنا نبوده است. پس از حقوق مدنی و سیاسی [حقوق آزادی] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [حقوق برابری]، حقوق همبستگی [حقوق برادری]، سومین نسل حقوق بشر به‌شمار می‌آید. حق بر محیط زیست، توسعه‌یافته‌ترین شاخۀ حقوق همبستگی بوده و تاکنون در قانون اساسی بیش از چهل ‌کشور ــ‌ازجمله ایران‌ــ به‌رسمیت شناخته شده است. این نسل از حقوق بشر، ضمن داشتن ویژگی‌های دو نسل گذشته، بدون مشارکت همه [فرد، دولت، نهادهای دولتی و خصوصی، و جامعه بین‌المللی] نمی‌تواند تحقق یابد. البته گفتنی است که در قانون اساسی ایران، به‌صراحت به حق بر محیط زیست اشاره نشده است و اصل مرتبط با آن (اصل پنجاهم) در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) گنجانده شده است. البته بهتر بود این اصل در چارچوب فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) مقرر می‌شد و در‌همین‌راستا، به‌صراحت، در کنار سایر اصول حقوق ملت، به‌عنوان یک حق برای مردم به آن اشاره می‌شد. دولت الکترونیک می‌تواند به‌عنوان راهبردی آینده‌نگر و جامع، با شناخت روابط بین انسان‌ها و محیط زیست و بین اجزای محیط زیست با یکدیگر، به بهبود این

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Concept and Position of E-government and its Relation to Tehran's Environmental Situation

نویسنده [English]

  • Mohammad Zereshgi
Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Branch of Pardis
چکیده [English]

Today, conducting interdisciplinary studies have become an undeniable necessity in the development of knowledge and human experience. For a long time, a large part of the scientific capacity of researchers and research institutions was spent on disciplinary (intradisipliary) studies. However, in recent decades, there have been emerging signs that clearly show the growing process of combined studies, especially interdisciplinary ones. Knowledge of law as one of the most important and well-known human sciences is of no exception in this process. After the civil and political rights [freedom rights] and economic, social, and cultural rights [equality rights], correlation rights [fraternity rights] stands as the third generation of human rights. The right to the environment as one of the most developed branches of correlation rights [fraternity rights] has so far been recognized in the legal systems of more than 40 countries, including Iran. This generation of human rights, while having the characteristics of the two previous generations, without the participation of all ,the individual, government, public and private institutions, and the international community, cannot be realized. Of course, it is worth noting that in the constitution of the Islamic Republic of Iran, the right to the environment has not been explicitly mentioned, and the related principle (principle fifty) has been included in the fourth chapter of the Code of Economics and Finance. Of course, it was better to have been set forth in the third chapter of the code (the rights of the nation), and to have been

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right to environment
  • e-government
  • interdisciplinary studies
باطنی، ابراهیم و یزدان‌شناس، مهدی (1385)، «نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالش‌های فراروی آن»، فقه و حقوق، سال سوم، صص 94-59.
بصیرت، میثم (1391)، «حکمروایی الکترونیک در کلانشهر تهران، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه شهرنگار، سال دوازدهم، شماره 61-60، صص 15-1.
بصیری، محمدعلی و نجفی، داود (1389)، «حقوق بشر و اخلاق زیست‌محیطی»، حقوق بشر، جلد 5، شماره 1، صص 80-69.
پاپلی یزدی، محمدحسین (1393)، «نتایج همایش ساماندهی و تمرکززدایی پایتخت از دیدگاه دبیر علمی همایش»، مجموعه مقالات همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، دانشگاه تربیت مدرس.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1395)، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت، چاپ هشتم.
حسن‌پور، اسماعیل؛ رجبی، ابوالقاسم و بنار، محسن (1397)، «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47ـ‌ بخش دولت الکترونیک»، شماره مسلسل 16270، دوره دهم، سال سوم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
خزایی، مصطفی (1393)، «چالش انتقال پایتخت و جستجوی رهیافتی منطقی در راستای حل مشکلات کلانشهر تهران»، مجموعه مقالات همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، دانشگاه تربیت مدرس، اسفندماه.
راسخ، محمد (1384)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.
رضایی‌زاده، محمد و زرشکیان، سهرورد (1390)، «مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 8، شماره 19، صص 168-137.
صفوی، سیدیحیی و پاپلی یزدی، محمدحسین (1395)، «ساماندهی تهران: چند نکته»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 31، شماره 3، صص 31-16.
قدمی، محسن و کوثر، زهرا (1392)، «تاثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 22، شماره 71، صص 104-75.
محسن‌زاده، آزیتا (1391)، «بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، سمیه (1388)، «دولت الکترونیک و حریم خصوصی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مشکینی، ابوالفضل و دیگران (1390)، «تأثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون‌شهری (نمونه موردی: بخش مرزی شهر زنجان)»، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 1، شماره 3، صص 27-17.
مقیمی، سیدمحمد و اعلایی اردکانی، مصطفی (1388)، دولت الکترونیک کلید حکمرانی خوب، تهران: عترت نو، چاپ اول.
نجفقلی‌نژاد ورجوی، اعظم؛ صادق‌زاده وایقان، علی و نجفقلی‌نژاد ورجوی، حسن (1393)، دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، تهران: چاپار، چاپ اول.
یزدانی زنوز، هرمز (1388)، «نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب»، دوفصلنامه حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11، صص 70-49.
Anttiroiko, a.v, (2008), "Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools and Applications", Information Science Reference Publication.
Holmes, o.w. (1897), The Path of Law, Harward Law Review.
Human Development Report (2001), Making New Technology Work for Human Development, New York: Oxford University Press, available at: www.undp_poyar.org
Kowalski, b and swanson, J. (2005), "Critical Success Factors in Developing Teleworking Progras", Bencharking: An International Journal, Vol. 12, pp.225-250.
Leitner, c. (2003), E-Government in Europe: The State of Affairs, Presented at: E-government, 2003 Conference.como, Italy. available at: www.eipa.nl. pp.
Nilles, J. (1998), "Managing Telework Strategies for Managing the Virtual Workforce", Wiley, No. 12, pp.756-790.
Pathak, R.S (1992), The Human Right System as Conceptual Framework for Environmental Law in Eiss, Environmental Change and Environmental Law, United Nation University Press.
Perez, S, De Luis, C. and Jimenez, M.J. (2004), "Atechnology Acceptance Model of Innovation Adoption: The Case of Teleworking", European Journal of Innovation Management, Vol. 7, No. 4, pp.275-295.
Sexena, k.b.c. (2005), "Towards Excellence in E-Governance", International Journal of Public Sector Management, Vol. 18, No.6, pp. 495-512.
Zhang, j (2005), "Good Governance Through E-Governance? Assessing China's E-Government Strategy", Journal of E-Government, Vol. 2, No. 4, pp.24-42.