بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرینان بر پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، گروه کارآفرینی سازمانی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، گروه کسب و کار جدید، تهران، ایران

چکیده

 


 

امروزه با وجود درک اهمیت ویژگی‌های عاملان کسب‌و‌کارهای نوپا، تلاش چشمگیری در راستای مفهوم‌سازی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی کارآفرینان بر رشد و پیشرفت این‌گونه کسب‌و‌کارها انجام نشده است. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی‌های مختلف کارآفرینان کسب‌و‌کارهای موردحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دو استان تهران و البرز (‌براساس مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان ازجمله سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی آنان‌) است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعۀ موردی از نوع طرح پژوهشی قالبی یا همان مبتنی‌بر تمپلیت، با 14 کارآفرین موفق و ناموفق در استان تهران و البرز که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شد. براساس نتایج پژوهش، سرمایۀ روان‌شناختی این‌دسته از کارآفرینان بیش از سرمایه اجتماعی و انسانی آن‌ها بر موفقیتشان در لایه‌های پایین‌تر سطوح اقتصادی یا اجتماعی (کارآفرینان قعر هرم) تأثیرگذار است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Actors' Characteristics on New Ventures' Success in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Bakhshi 1
  • Kamal Sakhdari 2
  • Seyed Mojtaba Sajadi 3
1 PhD student in Entrepreneurship, Qazvin Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor at Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

 


 

Despite the importance of characteristics of the entrepreneurs in new ventures, less significant attempt has been made to conceptualize the impact of the actors' social, human and psychological capital on the growth of new ventures. The goal of this study is to analyze the characteristics of entrepreneurs based on most prominent attributes of actors including social capital, human capital, and psychological capital for actors of new ventures formed under Imam Khomeini Relief Foundation support in Tehran and Alborz provinces. This is a practical study from goal perspective, and a qualitative research from the perspective of data gathering and analyzing methods. Using template case study, in this research we performed in-depth semi-structured interviews with 14 successful and unsuccessful businesses elected through judgmental sampling. Based on the results, psychological capital of entrepreneurs more effective in the success new ventures than their human and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Venture
  • Startup
  • Social Capital
  • Human Capital
  • Psychologic Capital
  • Template Research Design
 
 
امیری، یاسر؛ سالارزهی، حبیب‌الله؛ پریش، رقیه (1390). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی کسب‌و‌کار الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از MADM فازی»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم.
حسینی شکرابی, سیداشکان؛ تدین، راضیه؛ دری، بهروز (۱۳۹۵). «بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت راهبرد کسب‌و‌کار به‌منظور کسب ارزش پایدار در صنعت تزریق پلاستیک ایران»، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
حضوری، محمدجواد؛ صالحی، علی؛ دانایی‌فر، حسن؛ و نجار، رضا (1392). «طراحی مدل ارتقای سرمایه روا‌ن‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(3).
روحانی، سعید؛ رواسان، احد؛ دیلمی، هما (1394). «عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 12.
ملاشاهی، غلام‌عباس؛ ظریفیان، شاپور؛ سارانی، ولی‌الله (1394). «عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل»، تحقیقات و اقتصاد توسعه کشاورزی، دوره 2، شماره 4.
Alvarez SA, Barney JB (2007). "Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action", Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1/2).
Baron, R. A. (2006). "Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Business Opportunities", Academy of Management Perspectives, 20(1).
Baum, J. R. and Locke, E. A. (2004). "The Relationship of Entrepreneurial Traits, Skill, and Motivation to Subsequent Venture Growth", Journal of Applied Psychology, 89(4).
Begley, T. and Boyd, D. (1987). Psychological Characteristics Associated with Performance in Entrepreneurial Firms and Smaller Businesses, J. Bus. Venturing 2.
Brockhaus, R. and Horwitz, P. (1986). "The Psychology of the Entrepreneur", In: D. Sexton and R. Smilor (Eds.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, Mass: Ballinger.
Brown, J.D., Earle, J.S. and Lup, D. (2005), "What Makes Small Firms Grow?", Finance, Human Capital, Technical Assistance, and the Business Environment in Romania, Economic Development and Cultural change, (54).
Bygrave, William D., and Zacharakis, Andrew (2009), "The Portable MBA in Entrepreneurship", John Wiley and Sons, Vol. 35.
Canina, L., Enz, C. A. and Harrison, J. S (2005), "Agglomeration Effects and Strategic Orientations: Evidence from the US Lodging Industry", Academy of Management Journal, No.48.
Chen, C., P. Greene, A. Crick (1998). "Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?", J. Bus Venturing, 13(4).
Chittithaworn, C., Islam, M. A., Keawchana, T. and Yusuf, D. H. M. (2011), "Factors Affecting Business Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand", Asian Social Science, 7(5).
Davidsson, P. (1995). "Determinants of Entrepreneurial Intentions", Paper Presented at the RENT LX Workshop, No. 23-24, Piacenza, Italy.
ــــــــــــــــ (2016). Researching Entrepreneurship: Conceptualization and Design, 2ndEdition Springer, New York.
Davidsson, Per. (2004). Researching entrepreneurship, New York: Springer.
ـــــــــــ (2015). "Entrepreneurial Opportunities and the Entrepreneurship Nexus: A re-conceptualization", Journal of Business Venturing, 30.5.
Dimov, D. (2007). "From Opportunity Insight to Opportunity Intention: The Importance of Person‐situation Learning Match", Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4).
Dodgson M. (2011). "Exploring New Combinations in Innovation and Entrepreneurship: Social Networks, Schumpeter, and the Case of Josiah Wedgwood (1730–1795)", Industrial and Corporate Change 20.
Elfring T, Huslsink W. (2003). "Networks in Entrepreneurship: the Case of High-Technology Firms", Small Business Economics 21.
Evald MR, Klyver K, Svendsen SG. (2006). "The Changing Importance of the Strength of Ties Throughout the Entrepreneurial Process", Journal of Enterprising Culture, No.14.
Fisher, Greg. (2012), "Effectuation, Causation, and Bricolage: A Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research", Entrepreneurship Theory and Practice, 36.5.
Forbes, Daniel P. (1999), "Cognitive Approaches to New Venture Creation", International Journal of Management Reviews, 1.4.
Gage, D. (2012). "The Venture Capital Secret: 3 out of 4 Start-ups Fail", Wall Street Journal.
Gartner, W. B. (1988). "Who is an Entrepreneur? is the Wrong Auestion", American Journal of Small Business", 12(4).
ــــــــــــ (1985). "A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation", Academy of Management Review, 10.4.
Ginsberg, A. (2003). Inside the Minds: The ABCs of Entrepreneurship: The Fundamentals All Business Professionals Should Know & Remember, Aspatore Books.
Granovetter MS (1973). The Strength of Weak Ties", American Journal of Sociology, No. 78.
Hmieleski, K. M., Carr, J. C., and Baron, R. A. (2015). "Integrating Discovery and Creation Perspectives of Entrepreneurial Action: The Relative Roles of Founding CEO Human Capital, Social Capital, and Psychological Capital in Contexts of Risk Versus Uncertainty", Strategic Entrepreneurship Journal, 9(4).
Jack SL (2005). "The Role, Use and Activation of Strong and Weak Network Ties: a Qualitative Analysis", Journal of Management Studies, No.42.
Jafri, H. (2012). "Psychological Capital and Innovative Behaviour: An Empirical Study on Apparel Fashion Industry", Journal of Contemporary Management Research.
Kassinis, G. and Vafeas, N. (2002). Corporate Boards and Outside Stakeholders as Determinants of Environmental Litigation", Strategic Management Journal, No.23.
Kirzner IM (1997). "Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach", Journal of Economic Literature, No. 35.
Kor, Y. Y. and Sundaramurthy, C. (2009). "Experience-based Human Capital and Social Capital of Outside Directors", Journal of Management, No.35.
Krackhardt D. (1992). "The Strength of Strong Ties: the Importance of Philos in Organizations", In: Nohria N, Eccles RG (eds). Networks and Organizations: Structure, Form and Action, Harvard Business School Press: Boston, MA.
Leenders, R. T. A. and Gabbay, S. M. (1999). "An Agenda for the Future", In R. T. A. Leenders & S. M. Gabbay (Eds.). Corporate Social Capital and Liability, 483–494. New York: Kluwer.
Leung A. (2003). "Different Ties for Different Needs: Recruitment Practices of Entrepreneurial Firms at Different Developmental Phases", Human Resource Management, No.42.
Lin N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (Structural Analysis in the Social Sciences), Cambridge University Press: New York.
Lowik, S, van Rossum, D, Kraaijenbrink, J and Groen A. (2012). "Strong Ties as Sources of New Knowledge: How Small Firms Innovate Through Bridging Capabilities", Journal of Small Business Management, No. 50.
Luthans, F., Avey, J. B., and Patera, J. L. (2008). "Experimental Analysis of a Web-Based Training Intervention to Develop Positive Psychological Capital", Academy of Management Learning & Education, 7(2).
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., and Norman, S. M. (2007). "Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction", Personnel Psychology, 60(3).
Man, T.W.Y., Lau, T. and Chan, K.F. (2002). "The Competitiveness of Small and Medium Enterprises a Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies", Journal of Business Venturing, 17 (2).
Marais, M., du Plessis, E., and Saayman, M. (2017). "A Review on Critical Success Factors in Tourism", Journal of Hospitality and Tourism Management, 31.
McClelland, D. (1961). The Achieving Society, D. Van Nostrand, Princeton, NJ.
Ohtonen, J., and Lainema, T. (2011). "Critical Success Factors in Business Process Management–A Literature Review", In: Proceedings of IRIS.
Peng, M. W. (2003). "Institutional Transitions and Strategic Choices", Academy of Management Review, 28(2).
Peng, M. W. and Wang, D. Y., and Jiang, Y. (2008). "An Institution-based View of International Business Strategy: A Focus on Emerging Economies", Journal of International Business Studies, 39(5).
Rogoff, E.G., Lee, M. and Suh, D. (2004). "Who Done it? Attributions by Entrepreneurs and Experts of the Factors that Cause and Impede Small Business Success", Journal of Small Business Management, 42 (4).
Schilhab TSS (2007). "Knowledge for Real: on Implicit and Explicit Representations and Education", Scandinavian Journal of Educational Research, No.51.
Schwass, Joachim. (2005). "Threats to Multigenerational Survival of Family Businesses", Wise Growth Strategies in Leading Family Businesses, London: Palgrave Macmillan.
Shane, S. (2000). "Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities", Organization Science, 11(4).
Shane, Scott and Venkataraman, Sankaran (2000). "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research", Academy of Management Review, 25.1.
Slavec A, Prodan I. (2012). "The Influence of Entrepreneur’s Characteristics on Small Manufacturing Firm Debt Financing", Journal for East European Studies, No.17.
Sweetman, D., Luthans, F., Avey, J. B., and Luthans, B. C. (2011). "Relationship between Positive Psychological Capital and Creative Performance", Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(1).
Tian, J., Haleblian, J., and Rajagopalan, N. (2011). "The Effects of Board Human and Social Capital on Investor Reactions to New CEO Selection", Strategic Management Journal, 32.
Van Praag, C. Mirjam, and Peter H. Versloot. (2007). "The Economic Benefits and Costs of Entrepreneurship: A Review of the Research", Foundations and Trends® in Entrepreneurship, No.4.2.
Villani, E., Linder, C., and Grimaldi, R. (2018). "Effectuation and Causation in Science-based New Venture Creation: A Configurational Approach", Journal of Business Research, 83.
Walters, B. A., Kroll, M. J., and Wright, P. (2008). "CEO Tenure Ownership and Effective Boards: Impacts on Firm Outcomes", Strategic Organization, No.6.
Westphal, J. D., and Fredrickson, J. W. (2001). "Who Directs Strategic Change? Director Experience, the Selection of New CEOs, and Change in Corporate Strategy", Strategic Management Journal, No.22.