تاثیر مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 


 

این تحقیق با هدف بررسی نقش مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای آنان انجام شد. در این تحقیق از نظریه‌های سواد رسانه‌ای پاتر و مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش انجام این تحقیق، روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مهارت‌های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه سواد رسانه‌ای محقق‌ساخته بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 385 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهارت‌های زندگی و مؤلفه‌های ده‌گانه آن که شامل مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط مؤثر، مهارت روابط بین‌فردی، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت توانایی حل مسأله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر انتقادی و مهارت توانایی مقابله با استرس است بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی تأثیر دارد. همچنین مهارت‌های زندگی بر ابعاد سواد رسانه‌ای که شامل بعد شناختی، بعد زیبایی‌شناختی، بعد احساسی و بعد اخلاقی است نیز تأثیر دارد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Life Skills of Tehranian Citizens on Their Media Literacy

نویسندگان [English]

  • Nasrin Aghamolla 1
  • Leila Niroomand 2
1 Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 


 

This study was conducted to investigate the role of life skills of Tehranian citizens on their media literacy. The study used Potter's media literacy theories and WHO life skills. The method of this research was survey and measurement tools, Saatchi et al. (2010) life skills questionnaire and media literacy questionnaire. Statistical population included the citizens of Tehran and the sample size was 385 using Cochran formula. In this study, multistage cluster sampling was used. Research findings showed that life skills and its ten components including self-awareness, empathy, effective communication, interpersonal skills, decision making, problem solving skills, creative thinking skills, critical thinking skills and ability skills Coping with stress is affecting media literacy of Tehranian citizens. Life skills also influence the dimensions of media literacy, which include the cognitive dimension, the aesthetic dimension, the emotional dimension, and the moral dimension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Skills
  • Citizens of Tehran
  • Media Literacy
 
 
ادیب، یوسف (۱۳۸۲) طراحی الگوی مناسب برنامه درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی تعلیم و تربیت عمومی تهران مؤسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
اسمعیل پونکی، الهام؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ فهیم نیاف، فاطمه (1395) اسمعیل پونکی و همکاران (1395) سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و تأثیر آنها بر قابلیت‌های کارآفرینی، تعامل انسان و اطلاعات، جلد 2، ص 64-79
اکبری زردخانه، سعید (۱۳۹۲). نسخه مقدماتی مقیاس ملی مهارت‌های زندگی برای جمعیت دانشجویی تحلیل آیتم، ساختار عاملی اکتشافی و ضرایب اعتبار، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، ۱۵۲-۱۲۸ (۴) ۴
اورنسون، الیوت (۱۳۸۱). روانشناسی اجتماعی. (حسن شکر کن). تهران. رشد
بولتون، رابرت (۱۳۸۳)، روانشناسی روابط انسانی ترجمه حمیدرضا سهرابی با همکاری افسانه حیات تهران انتشارات رشد
بابایی راد، بیتا (1387)، سواد رسانه‌ای و گسترش توسعه انسانی در سواد رسانه‌ای، تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
باکینگهام، دیوید (1389). آموزش رسانه‌ای، ترجمه حسن سرافراز، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
باهنر، ناصر و چابکی در زایی، رامین (1393) «تحلیل سواد رسانه‌ای براساس مدل ۱FC مورد مطالعه سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی»، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ارتباطات، شماره 34760
بهاری، سیف ا...، شفیق پور، محمدرضا (1384) تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان. طرح پژوهشی، چاپ‌نشده، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بیرامی منصور؛ مرادی، علیرضا (1385) تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان (مدل فلنر، پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) دوره  1، شماره  4، ص 47-67
پاتر، جیمز (1391) بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، مترجمان امیر یزدیان، پیام آزادی و منا ادعلی، نشر قم؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی.
پاتر، جیمز (2005) تعریف سواد رسانه‌ای، لیلا کاووسی، فصلنامه رسانه، 1368، ص 16.
پاتر، جیمز (2005) تعریف سواد رسانه‌ای، ترجمه لیدا کاووسی، مجله رسانه، سال چهارم، شماره 4، ص 7-25
تاکونیومی، شیبا (1378) «تحلیل رویکرد انتقادی در سواد رسانه‌ای مطالعات تطبیقی بین ایران و کانادا»، ترجمه زهره بیدوفتی، فصلنامه رسانه، شماره 2، 84-79.
خانزاده، عباسعلی (۱۳۹۲) آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان و نوجوانان، تهران، فرهنگ.
دهستانی، منصور (۱۳۸۷) مهارت‌های زندگی تهران جیحون رضائیان، علی؛ مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت، ۱۳۷۹.
فتحی، ابراهیم، شاکری راد، محسن، موسی پور، میثم (1394) سواد رسانه‌ای والدین و مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان مورد مطالعه: شهر تهران، دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
قاسمی، طهمورث (1389) سواد رسانه‌ای رویکرد جدید به نظارت. فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره ۴، شماره پیاپی ۶۸، زمستان ۱۳۸۵
کانسیداین، دیوید (1379) درآمدی بر سواد رسانه‌ای، ناصر بلیغ، تهران، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، ص 3
کرد نوقابی، رسول (۱۳۹۰) تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه سوم متوسطه، فصلنامه تعلیم و تربیت، ۱۰۵
مایرز، چت (1386) آموزش تفکر انتقادی (ترجمه خدایار ابیلی، چاپ هفتم). تهران: سمت.
میلبرن، ج، ۱۳۸۵. آموزش مهارت‌های ارتباطی به کودکان. ترجمه م، نظری نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
نصیری، بهاره، بخشی، بهاره (1391) اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در قرن بیست و یکم، مطالعات رسانه‌ای، شماره 18، ص 149-15
نظری، امید، (۱۳۸۶)، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در سواد آموزان زن دوره پایانی نهضت سوادآموزی شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
وود، جمالیاتی (1384) ارتباطات میان فردی. ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران: نشر مهتاب
Farmahini Farahani M, Kashani nia Z, Hosaini MA, Biglarian A. [Effects of communication skills training on patients' satisfaction with nursing communication]. Iranian J Nurs Res. [Psychiatric and Mental Health Nursing]. 2007; 1(3):47-54. (Persian)
Frauenknecht, M., & Black, D. R. (2003). The Social Problem Solving Inventory for Adolescents (SPSI-A): A manual for application, interpretation, and psychometric evaluation. Morgantown, WV: PNG Publishers.
Kadish. T.E.; Glaser. B.A.; Calhoun. G.B.; Ginter. E. J. (2001) "Identifying the developmental strengths of juvenile offenders: Assessing four life skills...." Journal of Addictions & offender counseling. 21(2), 11-58(
Nicol, M.M; Robertson. Lịconnaughton J.A. (2000). "Life skills programs for chronic mentalillnesses. (Cochrane Review)". The Cochrane library. Lssue 2. Ixford: update software (ISSN 1464780 X(
Picklesimer. B.K.; Hooper. D.R; et.al. (1998). "Life skills, adolescence and career choices". Journal of mental health counseling. 20(3). 11-279.
Probst, Donnell (2017) "Social Media Literacy as an IEP Intervention for Social and Emotional Learning," Journal of Media Literacy Education, 9(2), 45 -57. 
Rogow, Faith. (2009) "Teaching Media Literacy in Less Than an Hour "Journal of Media Literacy Education, 72-74
Saleh, I. (2012). Media and information literacy in South Africa: Goals and tools. Comunicar, 20(39): 35-
Whithworth A. (2012). The design of media and information literacy. Proceeding of the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies. Moscow, Russian Federation
World Health Organazation. Skills for health: skills-based healtheducation including life skills: an important component of a child-friendly/ health-promoting school. Geneva: WHO, 2003.