بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک به محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، گروه روان‌شناسی، اندیمشک، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 


 

نگرش مدیران در خصوص محیط‌زیست شهری نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای زیست‌محیطی آنان دارد و برای جهت‌دهی نگرش مدیران، مطالعه عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. در این راستا، این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک نسبت به مقوله محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن است. روش مطالعۀ تحقیق پیمایشی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مدیران شهر اندیمشک تشکیل می‌دهند که بنا بر آمار 90 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری کل‌شماری همین تعداد به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که بین متغیر وابسته، یعنی نگرش مدیران نسبت به محیط‌زیست شهری، و متغیرهای مستقل، یعنی میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی، میزان تخصص و تجربۀ کاری و سن، رابطه معناداری وجود دارد. درحالی‌که بین متغیرهای مستقلِ پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان ارزش‌های اجتماعی، و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the attitude of Andimeshk city’s Managers toward Urban Environment and its Related Factors

نویسندگان [English]

  • Eshagh Arjmand Siyahpoosh 1
  • Daryosh Rezapour 2
1 Assistant Professor, Department of psycology, Islamic Azad University Andimeshk Branch
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran
چکیده [English]

 


 

Managers' attitudes toward urban environment plays an important role in forming their environmental behaviors, with studying its effective factors being of importance in order to direct their attitude. In this regard, this study sought to investigate the attitude of Andimeshk city’s managers towards urban environment and its related factors. The research method was survey and the data collection method was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study consisted of all managers of Andimeshk city which according to the statistics were 90 people and using the total number sampling method, the same number was selected as sample size. Validity and reliability were obtained by Cronbach's alpha and face validity and SPSS software was used to analyze the results. Stepwise regression results showed that there is a significant relationship between the dependent variable managers' attitude towards urban environment and the independent variables using mass media, the amount of expertise and work experience and age. However, there was no significant relationship between the independent variables of socioeconomic status and the amount of social values with the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Mass Media
  • Specialization
  • Values
  • Andimeshk City
 
 
ادهمی، عبدالرضا و اکبر زاده، الهام (1390) بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط‌زیست شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 5 و 18)، مجله تخصصی جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، دوره اول، شماره 1، صص 62-37.
معیدفر، سعید (1379) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران،تهران: انتشارات سرزمین ما.
بدار، لوک؛ ژوزه دزیل و لوک لامارشال (1383) روانشناسی اجتماعی، ترجمۀ حمزه گنجی، تهران: انتشارات ساوالان.
هرسی، پال و کنث بلانچارد (1365). رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: انتشارات امیرکبیر.
نواح، عبدالرضا و شهروز فروتن کیا (1390) بررسی رابطه بین کنش عقلانی و رفتارهای زیست‌محیطی در جامعه شهری، فصلنامه محیط‌زیست، شماره 51، صص 69-78.
ندرلو، سمیه و علی شمس (1396) بررسی دانش و نگرش محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره نوزدهم، شماره 4، صص 557-545.
صالحی، صادق و سارا کریم زاده (1393) بررسی تأثیر ارزش‌های زیست‌محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه مناطق شهری ارومیه)، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 2، صص 61-76.
احمدیان، داریوش و منصور حقیقتیان، (1395)، تحلیل جامعه‌شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست‌محیطی شهری (مورد مطالعه شهروندان شهر کرمانشاه)، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال ششم، شماره 18، صص 76-51.
واقفی، الهام و منصور حقیقتیان (1393) بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی زیست‌محیطی با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره دوم، شماره هشتم، صص 65-47.
تومه، ژرژ (1380) توسعه فرهنگی و محیط‌زیست، محمود شارع پور، تهران: انتشارات باز.
ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ضیاپور، آرش؛ ندا کیانی پور و محمد نیک‌بخت (1392) تحلیل جامعه‌شناختی محیط‌زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه، فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال اول، شماره 2، صص 67-55.
مختاری ملک‌آبادی، رضا؛ عظیمه‌سادات عبدالهی و حمیدرضا صادقی (1393) تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، سال 1391)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 5، شماره 18، صص 20-1.
وینوگراد، مانوئل (1381) شاخص‌های توسعه پایدار، ترجمه و تدوین نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد. تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط‌زیست.
Gebert, A. (2014) Recycling in Dubrovink: Discrepancies between attitudes, knowledge and behavior, RIThink, Vol.4: 25-29.
Nath Gangai. K, Agrawal. R (2015) Job Satisfaction and Organizational Commitment: Is It Important for Employee Performance, International Journal of Management and Business Research, Volume 5, Issue 4, PP 269-278.
Singh. K, kumar.s, kumar.v, (2015) Role of perceived organizational support in the relationship between role overload and organizational citizenship behavior, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, vol 41, no1, pp 77-85.
Nik, R. N. & Mohammad, N. (2012) A Discussion of Underlying Theories Explaining the Spillover of Environmentally Friendly Behavior Phenomenon, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 50: 1061–1072.
Axelord, L. J. & Lehman, D. R. (1993) Responding to environmental concerns: What factors guide individual action? Journal of Environmental Psychology, 13(2), 149-159.