مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

 


 

هر رسانه‌ای ‌دارای دو هدف است اول آن اهدافی که به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد و دوم اهدافی که به دنبال آن است ولی هرگز رسماً اعلام نمی‌کند اما در اجرا مورد اعمال قرار می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش شناخت برنامه‌های تدوین‌شده و در معنای عام سیاست فرهنگی برنامه‌های تلویزیون بی.بی.سی. فارسی است و مشخص نمودن رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی در قبال جامعه ایران چه بوده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بر اساس الزامات روش تحقیق تئوری داده‌بنیاد جهت تئوری پردازی در خصوص یک فرآیند اجتماعی خاص، داده‌ها از طریق تجربی به‌جای مرور ادبیات مربوط به تحقیق جمع‌آوری گردیده و ریشه زمینه‌های (Themes) اصلی از آن‌ها مشخص می‌گردد.GT یکی از انواع روش‌های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرایند‌های اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیوه برای تبیین فرآیند پدیده‌ها در بستر اجتماعی آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و روشی در جهت تعمیم نتایج حاصل از مشاهده‌ای خاص به نظریه‌ای جامع‌تر است. در این بررسی از برنامه‌های مذکور به‌عنوان واحد تحلیل استفاده شده است. در تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای هر واحد تحلیل به‌صورت جداگانه پرداخته می‌شود. پس از اتمام تحقیق و با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده در ابتدای این پژوهش و جدول نهایی می‌توان نتیجه گرفت سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی جامعه ایران و القای فرهنگ غربی و نیز تغییر مرکز ثقل فکری از نخبگان جامعه ایران به سیاستمداران و کارشناسان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی موردقبول خود است. سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی طی بررسی به عمل آمده در پژوهش مذکور و تحلیل محتوای جداول برنامه‌ها و نتیجه‌گیری آنها در جدول نهایی، نشان می‌دهد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی، تغییر فرهنگی، تغییر سیاسی و تغییر هویت ایرانی- اسلامی است که پیامد این سیاست فرهنگی براندازی نظام (تغییر نظام حاکم) است. سیاست‌های مقابله با سیاست‌های رسانه‌ای بی.بی.سی. را می‌توان در دو بعد یکی سیاست کلی و دیگری سیاست اجرایی، موردتوجه دست‌اندرکاران رسانه‌ای قرار داد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the BBC Persian TV Cultural Policy Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Mahmah Mahloomian 1
  • Massoud Kowsari 2
  • Sayed Mahmoud Nejati Hosseini 3
1 PhD Student of Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Communications, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

 


 

Every media has two goals, the one that officially announces and the second that it pursues but never formally announces but implements. The purpose of this study is to understand the general and cultural meaning of BBC Persian TV programs and what is the purpose of BBC Persian TV cultural policy towards Iranian society. Based on the requirements of the data- base theory research methodology for theorizing about a particular social process, the data are collected empirically rather than by reviewing the literature related to the research and identifying the root of their main themes. One of the types of qualitative research methods is the expression of social processes and theory research. This method is used to explain the process of phenomena in their social context and is a way to generalize the results of a particular observation to a more comprehensive theory. In this study, these programs were used as the unit of analysis. In content analysis, the content of each unit of analysis is analyzed separately. After completing the research and considering the questions raised at the beginning of this research and the final table, it can be concluded that the cultural policy of BBC Persian TV following the change of Iranian society's cultural background and induction of Western culture as well as the change of the intellectual center of Iranian society's elite to Politicians and cultural, economic, social, and religious politicians are at their disposal. The BBC Persian Cultural Policy The study of the aforementioned research and the analysis of the content of the tables of the programs and their conclusions in the final table show that the cultural policy of BBC Persian TV is cultural change, political change and Iranian- Islamic identity change. The consequence of this cultural policy is the overthrow of the system (regime change). Policies to deal with the BBC's media policies can be addressed by media practitioners in two dimensions, one general and one executive policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy
  • Cultural Approach
  • Television
 
 
نای، جوزف،2004 م، قدرت نرم، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، انتشارات امام صادق (ع).
مرکز تحقیقات اجتماعات و ارزش‌یابی برنامه تهران، سال 1360، بررسی اخبار رادیوهای بیگانه.
کازنوو، ژان،1381، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، باقرساروخانی، انتشارات اطلاعات.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش 8
محمدی، مجید، سینما و زندگی
نگاه حوزه، ش 81- 80
اسلوین، جیمز،1380، اینترنت و جامعه، عباس گیلوری و علی رادباوه، نشرکتابدار.
فصلنامه مطالعات ملی، سال پنجم، ویژه هویت
مجله حدیث زندگی، ش 25
فصلنامه شورای فرهنگ عمومی،1385، گلن جوردن و گرت ودوین.
همایون، محمدهادی،1387، نشریه اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم
جعفری هفت خوان، نادر،1387، نشریه اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم
ابراهیمی، مهدی (1379)، مدیریت استراتژیک دربازرگانی وصنایع، تهران: سمت
ابوالقاسمی، محمدجواد (1385) شناخت فرهنگ، تهران: عرش پژوه
اجلالی، پرویز (1379)، سیاست‌گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی درایران، تهران: نشرآن.
اشتریان، کیومرث (1381)، روش سیاست‌گذاری فرهنگی، تهران: کتاب آشنا.
امینیان، حسن (1385)، شبکه بین‌المللی سیاست فرهنگی incp، مجله چشم اندازارتباطات فرهنگی، ش 25.
بنت، تونی، مرکر، کالین، (1383)، قدرت فرهنگ (مجموعه مقالات)، ضیاءتاج الدین، اداره کل پژوهش‌های سیما.
بهادری، افسانه، (1376)، درآمدی برسیاست‌گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی، مرکزپژوهشهای بنیادی وزارت ارشاد.
پارخ، به یکهو (1383)، قدرت فرهنگ (مجموعه مقالات)، ترجمه ضیاءتاج الدین، اداره کل پژوهش‌های سیما.
پرزدکوئیار، خاویر (1377)، تنوع خلاق ما، ترجمه گروه مترجمان، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.
پهلوان، چنگیز، (1382)، فرهنگ شناسی، قطره، چاپ دوم.
حسین لی، رسول (1379)، مبانی اصول سیاست فرهنگی درجمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، نشرآن.
دفترمطالغات فرهنگی (1385)، تنوع فرهنگی: سیری دراقدانات و اعلامیه‌های یونسکو، تهران
سازمان مدیریت صنعتی (1378)، سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش درفعالیت‌های فرهنگی، نشرباز.
جهاددانشگاهی، دانشگاه تهران (1378)، نقش وجایگاه دولت درتوسعه فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه.
ستاری، جلال، (1385)، دربی دولتی فرهنگ، چاپ دوم.
سیف زاده، حسین، (1382)، سیاست‌گذاری وفرهنگ درایران امروز (مجموعه مقالات)، نشرباز.
غلامرضاکاشی، محمدجواد (1382)، سیاست‌گذاری وفرهنگ درایران امروز (مجموعه مقالات)، نشرباز.
کریمی، غلامرضا (1384)، سازمان آیسسکو، مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی، ش 20.
کوش، دنی، (1381)، مفهوم فرهنگ درعلوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، سروش.
گوردن، کریستوفر، ماندی، سایمون (1383)، دیدگاه‌های اروپایی سیاست فرهنگی، ترجمه هادی غبرائی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ماژرزاک، آن (1379)، روش‌های سیاست پژوهی، ترجمه هوشنگ نایبی، تبیان.
وحید، مجید (1382)، درسیاست‌گذاری وفرهنگ درایران (مجموعه مقالات)، نشرباز.
فصلنامه رسانه،1388، شماره 4
مک گوییگان، جیم،1388، بازاندیشی در سیاست فرهنگی، فاضلی و قلیج، انتشارات امام صادق (ع)
محمدی، حمید،1387، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی
محمدی، مسعود،1388، مروری بر بی.بی.سی.، دفترمطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
راجردی، ویمر، آر دومینیک، جوزف؛ تحقیق در رسانه‌های جمعی، کاووس سیدامامی، تهران، سروش و مرکز تحقیقات مطالعاتی و سنجش برنامه‌ای، 1384
به اردن، لورنس؛ تحلیل محتوا، ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375
گونتر، بری؛ روش‌‌های تحقیق رسانه‌ای، مینو نیکو، تهران، اداره کل پژوهش‌‌های سیما، 1384
آسابرگر، آرتور؛ روش‌‌های تحلیل رسانه‌ها، پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383
کریپندورف، کلوس؛ تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی، هوشنگ نایبی، تهران، نی، 1386
متفکر، حسین؛ جنگ روانی، قم، دفتر عقل پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه
ایلخانی‌پور، علی و عبداللهی، امید؛ درآمدی برجنگ رسانه‌ای، 1383، چاپ اول
نصر، صلاح؛ جنگ روانی، محمود حقیقت کاشانی، تهران، سروش، 1381، چاپ دوم
پرایس، وینسنت (1382). افکار عمومی، ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
اسدی، علی (1371). افکار عمومی و ارتباطات، تهران: انتشارات سروش.
حکیم آرا، محمدعلی (1384). ارتباطات متقاعد گرانه وتبلیغ، تهران: انتشارات سمت.
رفیعی، عبدالله (1382). دولت‌ها وافکارعمومی (جنگ روانی)، تهران: نشر دادار.
تام اسولیوان و دیگران؛ مفاهیم کلیدی ارتباطات، سیدحسن رئیس‌زاده، تهران، فصل نو، 1385، چاپ اول، ص 42 و دنیس مک‌کوایل؛ نظریه ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1385
مک‌کوایل، دنیس؛ مخاطب‌شناسی، مهدی منتظرالقائم، تهران، دفترمطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1385
موشتوری، آنتیگون؛ جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری، حسن میرزائی، تهران، نی، 1386
بدیعی، نعیم (1384)، «روزنامه نگاری در جامعه اطلاعاتی: اعتماد یا بی اعتمادی به تارنماهای خبری». در رسانه، شماره 62.
بدیعی، نعیم (1371) «ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران». در فصلنامه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره اول. شماره 3 و 4
بروجردی علوی، مهدخت (1371)، «دروازه بانی خبر چیست؟ دروازه بانان کیستند؟»، در رسانه، شماره 1
پیر آلبر و ژان تودوسک (1368). تاریخچه رادیو و تلویزیون. ترجمه جمشید ارجمند. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
دهباشی. حسین (1379). شکستن امواج. تهران: نشر جهان هنر.
دییرینگ، جیمز و اورت راجرز (1385). مبانی برجسته سازی رسانه‌ها. ترجمه علی اصغر کیا و مهدی رشکیانی. (تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.
سورین ورنر و تانکارد جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عزیزی راد، محمد (1383)، «تحلیل محتوای وب‌سایت رادیوهای برون مرزی». پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی.
کرلینجر، فردان (1382). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. مترجمان حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. تهران: آوای نور.
معتمد نژاد، کاظم. با همکاری ابوالقاسم مصفی (1372). روزنامه نگاری. چاپ چهارم. تهران: مرکز نشر سپهر. چاپ چهارم.
معتمد نژاد، کاظم (1365)، «خبرگزاری‌های بزرگ غربی». در روزنامه اطلاعات، 7 فروردین 1365، شماره 17846. صص 7-6.
مولانا، حمید (1371). جریان بین‌المللی ارتباطات. ترجمه یونس شکرخواه. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هیسانوری، ایسومورا (1381)، «آینده رسانه چیست؟ اینترنت نوردان مردم گریز»، در رسانه، شماره 3 (51). صص 58- 55.
هیل، مایکل (1381). تأثیر اطلاعات بر جامعه. ترجمه محسن کاریزی. تهران: نشر چاپار.
برومند، صفورا، تاریخ نگاری به شیوه رادیو بی.بی.سی.، دفتر پژوهش‌های رادیو، 1386.
بنگاه خبرپراکنی بی.بی.سی.، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1382.
فرهنگی، علی اکبر، مبانی ارتباطات انسانی، انتشارات رسا، 1381.
کوهن، آرتور، تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی، ترجمه علیرضا کلدی، انتشارات دانشگاه علوم زیستی و توانبخشی، 1378.
بارت، رولان، عناصر نشانه شناختی، ترجمه مجید محمدی، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1370.
Glenn Jordan و Chris weedon،1388، cultural politics
www.bbc.co.uk.com
www.parliament.uk/parliamentary_committees/foreign_affairs_committee.cfm