هرمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 استاد، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

4 دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

5 استادیار، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

 


 

هرمنوتیک در مواجهه با مفهوم پیچیده و چندبعدی توسعه که انبوهی از دیدگاه‌ها را با خود به همراه دارد، می‌تواند رهیافتی راهگشا برای هم‌اندیشی و مفاهمه باشد. از این رهگذر، مفهوم مارپیچ هرمنوتیکی از نقش تعیین‌کننده‌ای برای ایجاد مفاهمه در مفهوم توسعه برخوردار است. در این مقاله، ضمن بررسی سیر دیدگاه‌های اندیشمندان پیرامون دور هرمنوتیکی و مارپیچ هرمنوتیکی، چگونگی به‌کارگیری مارپیچ آن به‌منظور ایجاد مفاهمه در فضای متنوع و متکثر دیدگاه‌های توسعه مورد نظر قرار می‌گیرد. در ادامه بنابر ویژگی‌های خاص مفهوم توسعه، مارپیچ هرمنوتیکی در قالب پنج مرحله به‌عنوان رهیافتی جهت مواجهه با گسست فکری در دیدگاه‌های توسعه ارائه می‌شود و چگونگی اجرای آن در هر یک از مراحل پنج‌گانه تبیین می‌شود. هر مرحله مارپیچی دارای سه بخش پیش داشت‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌ها است که به‌طور مستمر به فهم مفسر عمق می‌بخشند. سپس یافته‌های حاصل از مارپیچ هرمنوتیکی بر اساس سه پرسش اصلی، مورد تفسیر قرار می‌گیرند تا از این طریق به پرسش بنیادی، که به دنبال دریافت نوعی تفاهم از حقیقت توسعه است، پاسخ داده شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Afshin Ali Pourpijani 1
  • Seyyed Mahdi Alvani 2
  • Hossein Khanifar 3
  • Seyyed Ahmad Movasseghi 4
  • Hamidreza Yazdani 5
1 PhD, Tehran University, Farabi Campus, Faculty of Management and Accounting
2 Professor, Allameh Tabatabaee University, Faculty of Management and Accounting
3 Professor, Tehran University, Faculty of Management and Accounting
4 Assistant Professor, Tehran University, Faculty of Political Sciences and Law
5 Associate Professor, Tehran University, Farabi Campus, Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

 


 

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development understanding
  • hermeneutics
  • hermeneutical spiral
  • hermeneutical circle
  • hermeneutics and development
 
 

الف) منابع فارسی

1. ایمان، محمدتقی(1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوم، تهران: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. بهرامی، محمد(1391). «دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست‌‎ها و تفسیرگران قرآن»، فصلنامه پژوهش‌‎های قرآنی، 62و 63: 362-344.
3. جمشیدیها، غلامرضا و وحید شالچی (1387). «هرمنوتیک و مسئلة تاریخ‌مندی فهم انسانی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(4): 191-159.
4. پالمر، ریچارد ا.(1395). علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ نهم، تهران: نشر هرمس.
5. رهبری، مهدی(1385). هرمنوتیک و سیاست، تهران: انتشارت کویر.
6. گروندن، ژان(1391). هرمنوتیک، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
7. گایینی، ابوالفضل و امیر حسین‌زاده (1391). «پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی؛ تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان»، راهبرد فرهنگ، 19: 138 – 103.
8. مشکاتی سبزواری، عباسعلی و همکاران(1393). «دور هرمنوتیکی شلایرماخر، چیستی، کاربردها و نقدها»، مجله معرفت، سال 23، 206: 134-117.
9. نیکویی، علیرضا(1386). «دور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون»، مجله ادب پژوهی، 3: 60-39.
10. واعظی، اصغر و اسماعیل قائدی (1393). «سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی»، نشریه فلسفه، سال 42، 2: 125-107.
11. واعظی، اصغر و فائزه فاضلی (1389). «دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها»، دوفصلنامه فلسفی شناخت، پژوهشنامه علوم انسانی، 1/62: 214-189.

ب) منابع لاتین

1. Ajjawi, Rola & Higgs, Joy (2007). “Using Hermeneutic Phenomenology to Investigate How Experienced Practitioners Learn to Communicate Clinical Reasoning”, The Qualitative Report, 12(4): 612-638.
2. Dallmayr, Fred (2009). “Hermeneutics and inter-cultural dialog: linking theory and practice”, Ethics & Global Politics, 2(1): 23-39.
3. De Sardan, Jean-Pierre Olivier (2005).Anthropology and Development, Translated by Antoinette Tidjani Alou, Zed Books, London.
4. Fischer, Frank and Gottweis, Herbert (2012). The Argumentative Turn Revisited, Duke University Press, Durham & London.
5. Fischer, Frank (2003). Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices, Oxford University Press, New York.
6. Hansen, Sean and Rennecker, Julie (2010). “Getting on the same page: Collective hermeneutics in a systems development team”, Information and Organization, 20: 44–63.
7. Gadamer, Hans-George (2006). Truth and Method, translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, Continuum Publishing Group, London.
8. Gillan, Kevin (2008). “Understanding Meaning in Movements: A Hermeneutic Approach to Frames and Ideologies”, Social Movement Studies, 7(3): 247-263.
9. Kaneko, Kunihiko and Tsuda, Ichiro (2000). Complex Systems: Chaos and Beyond, Asakura Publishing, Tokyo.
10. Kluver, Jurgen and Kluver Cristina(2012). Social Understanding, Springer, Dordrecht.
11. Lavoie, Don(1991). Economics and hermeneutics, Routledge, London.
12. Lavoie, Don(2011). “The interpretive dimension of economics: Science, hermeneutics, and praxeology”, Review of Austrian Economics, 24: 91–128.
13. McKenzie, George et al.(2005). Understanding Social Research: Perspectives on Methodology and Practice, The Falmer Press, London.
14. Morcol, Goktug(2012). A complexity theory for public policy, Routledge, New York.
15. Motahari, Mohammad (2008). “The hermeneutical circle or the hermeneutical spiral”, Intl. J. Humanities, 15(2): 99-111.
16. Neuman, W.Lawrance (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition, London, Pearson International Edition.
17. Osborne, Grant R. (1991). Hermeneutical Spiral, Inter varsity press, Downers Grove, Illinois.
18. Paterson, Margo & Higgs, Joy (2005). “Using Hermeneutics as a Qualitative Research Approach in Professional Practice”, The Qualitative Report, 10(2): 339-357.
19. Pieterse, Jan Nederveen (2010). Development Theory, Second Edition, SAGE Publications, London.
20. Somekh, Bridget & Lewin, Cathy (2005). Research Methods in the Social Sciences, SAGE Publications, London.
21. Van Manen, Max(1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy, State University of New York Press, New York.
22. Wagenaar, Hendrik (2007). “Philosophical Hermeneutics and Policy Analysis: Theory and Effectuations”, Critical Policy Analysis, 1(4): 311-341.
23. Zweck, Claudia et al. (2008). “The use of hermeneutics in a mixed methods design”, The Qualitative Report, 13(1): 116-134.