وضعیت مسئله ‏دار قوانین در دانشگاه‏ های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

مقالۀ حاضر به مسئلۀ چگونگی وضعیت قوانین در دانشگاه می‌پردازد. بعد انقلاب فرهنگی در سال 1359 و بسته شدن دانشگاه به مدت دو سال، شورای انقلاب فرهنگی در قالب نهاد سامان‌بخش به وضعیت قوانین دانشگاه، در کنار دیگر وظایفی که دارد، شناخته شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که به‌موازات مجلس دارای حق قانون‌گذاری در حوزه‌های مانند دانشگاه است که وزارت علوم مسئول اجرای قوانین است، اما شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی، به‌گونه‌ای قوانین را وضع می‌کند که دارای کلی‌گویی، ابهام و تفسیرپذیرند که سبب می‌شوند تا مسئولان دانشگاه با سلیقه‌زدگی قوانین را تفسیر و اجرا کنند، بنابراین در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت قوانین در دانشگاه چگونه است؟ و تجربۀ دانشجویان با آن چگونه است؟ برای این منظور، در چهار دانشگاه با گرایش‌های هنر، فنی، علوم اجتماعی با 50 دانشجو متشکل از فعال صنفی و سیاسی و غیرفعال و همچنین با 5 حقوقدان و آشنا با مسائل حقوقی و قانونی دانشگاه‏ها مصاحبه به‌عمل‌آمده است. بر اساس نتیجه‌گیری، وضعیت اجرای قوانین در دانشگاه، دارای سلیقه‌زدگی است؛ این مسئله در منافات با ذات کارکرد قوانین است که در پی زدودن سلیقه‌زدگی در انجام امورند. به همین سبب، دانشجویان وقتی با چنین سطح وسیعی از سلیقه‌زدگی و بی‌عدالتی در اجرای قوانین دانشگاه روبه‌رو می‌شوند، دچار بیگانگی از فضای دانشگاه می‌شوند و بنابراین از مهم‌ترین یافته‏های نظری/مفهومی، این است که قوانین در مرحلۀ وضع و نصب با منطق ایدئولوژیک زمان پیروزی انقلاب اسلامی قادر به درک منطق امروزی زندگی دانشجویی نیست.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezai 1
  • Hamed Kia 2
1 Assistant Professor, Tarbiat Modarres University
2 PhD in Cultural Policy Making, Institute of Social and Cultural Studies
چکیده [English]

 


 

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Student
  • university
  • transgression
  • Supreme Council of Cultural Revolution
 
 

الف) فارسی

آقایوسفی، علیرضا، مجید صفاری‌نیا و پرستو عباسپور (1394)، «بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مؤلفه‌های ذهنی خشم»، اعتیاد پژوهی، سال نهم، شماره 35: 36-25.
جلیلیان منصوری، افسانه و کامران یزدان‌بخش (1393)، «پیش‌بینی گرایش به سوءمصرف مواد مخدر بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و کمال‌گرایی در دانشجویان»، اعتیاد پژوهی، شماره 32: 62-51.
حکیمه، موسوی، سیدعلی‌محمد موسوی (1392)، «شیوع مصرف و وابستگی به مواد مخدر و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین»، دانش انتظامی قزوین، شماره 5: 108-88.
حیدری، کامران (1390)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه)»، دانش انتظامی کرمانشاه، شماره 5: 127-103.
خوش‌طینت، ولی‌اله (1391)، «تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر»، روانشناسی سلامت، شماره 2: 59-46.
درویش‌ امیری، مرتضی و حسین خطیبی کشککی (1378)، بررسی میزان شیوع جرائم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران طی سال‌های 76-70، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده پزشکی.
رضایی محمد، عباس کاظمی و حامد طاهری کیا (1396)، «چهار روز حیات دانشگاه پس از انقلاب: 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1359»، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دهم، شماره 1: 200-177.
سراج‌زاده، سیدحسین و ایرج فیضی (الف 1386)، «مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381»، رفاه اجتماعی، شماره 25: 110-85.
سراج‌زاده، سیدحسین و ایرج فیضی (ب 1386)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان»، مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 31: 102-81.
سماوی، سید عبدالوهاب و مسعود حسین چاری (1388)، «سوءمصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان»، روانشناسی تحولی، شماره 20: 323-332.
شعاع‌کاظمی، مهرانگیز (1390)، «رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روان‌گردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی»، مطالعات روان‌شناختی، شماره 1: 48-33.
آقایوسفی، علیرضا، مجید صفاری‌نیا و پرستو عباسپور (1394)، «بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مؤلفه‌های ذهنی خشم»، اعتیاد پژوهی، شماره 35: 35-25.
علیوردی نیا، اکبر آفاق رستمیان و زینب خاکزاد (1394)، «نقش متغیرهای فشار در تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل: مطالعه موردی دانشجویان»، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 25: 229-323.
مقدم رضاخانی، حامد، داود شجاعی‌زاده، بهنام لشگرآرا،  حسین صفری، محمدتقی سوادپور و رزاق صحبت‌زاده (1391)، « مقایسه مصرف مواد مخدر و علل گرایش به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران»، تحقیقات نظام سلامت، شماره 7: 1310-1300.

ب) لاتین

Ball, K. (2005), “Organization, Surveillance and the Body: Towards a Politics of Resistance”, Journal of Organization, Vol.12, No.1: 89-108.
Clifford G. Christians (2008), Ethics and Politics in Qualitative Research, in Landscape of Qualitative Research, London: Sage.
Coward, H. G. (1991), “Speech versus Writing" in Derrida and Bhartṛhari”, Journal of Philosophy East and West, Vol.41, No.2: 141-162.
Davis, D. & Walker, K. (2013), “Towards an ‘optics of power’: technologies of surveillance and discipline and case-loading midwifery practice in New Zealand”, Gender, Place & Culture A Journal of Feminist Geography, Vol.20, No.5: 597-612.
Elmer, G.(2003), “A diagram of panoptic surveillance”, Journal of new media & society, Vol.5, No.2: 231-247.
Gómez, A. & Puigvert, L. & Flecha, R. (2011), “Critical Communicative Methodology: Informing Real Social Transformation Through Research”, Journal of Qualitative Inquiry, Vol.17, No.3: 235-245.
Martin, A. D. & Kamberelis, G. (2013), “Mapping not tracing: qualitative educational research with political teeth”, International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol.26, No.6: 668–679.
Reynolds, J (nd), Jacques Derrida (1930-2004), Retrieved 11,12,2016, from http://www.iep.utm.edu/derrida/