تبیین وضعیت تفکر استراتژیک در دانشگاه و ارتباط آن با یادگیری سازمانی؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

از آنجا که داشتن تفکر استراتژیک پیامدی موثر و مستقیم در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه دارد و از طرفی از ارکان مهم و موثر دانشگاه است، مقاله حاضر در صدد بررسی میزان تفکر استراتژیک اعضای هیات علمی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کمی و غیر آزمایشی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ‌آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در سال تحصیلی 96-95 شامل 260 نفر است. حجم نمونه با روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان برابر با 155 نفر انتخاب شدند. اولین ابزار پژوهش پرسشنامه، تفکر استراتژیک گلدمن ( 2005 ) با چهار مولفه تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، آینده‏نگری و فرصت‏طلبی هوشمندانه است. دومین ابزار مورد استفاده، پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001) شامل هفت مولفه‏ چشم‏انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار تیمی و یادگیری تیمی، تسهیم دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و مهارت‏ها و شایستگی‌های کارکنان است. روایی محتوایی پرسش‏نامه‌ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش‏نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای تفکر استراتژیک، 83/0 و برای یادگیری سازمانی، 91/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون، t تک نمونه‌ای و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد: وضعیت تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی بالاتر از حد متوسط است، اما وضعیت یادگیری سازمانی بهتر از تفکر استراتژیک آنهاست. بین دو متغیر تفکر استراتژیک با یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی رابطه مثبت و معناداری (512/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر، هرچه اعضای هیات علمی از ابعاد تفکر استراتژیک بیشتری برخوردار باشند، یادگیری سازمانی آنها نیز بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • hamid shafizade
Assistant Professor, IAU Garmsar
چکیده [English]

.

الف) فارسی

احمدی، ابراهیم (1391)، سنجش تفکر استراتژیک با استفاده از الگوی جین لیدکا در مدیران موسسه مالی و اعتباری مهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران غرب، دانشکده مدیریت.
استیسی، رالف (1384)، تفکر استراتژیک و مدیریت تحول، ترجمه مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد، تهران: رسا.
برادران شرکاء، حمیدرضا (1386)، تفکر استراتژیک یا برنامه استراتژیک، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خانعلیزاده، رقیه (1389)، رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم شماره 3: 43-20.
زارعی، ابراهیم و علی‌محمد قلی‌ها (1389)، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران، پیام.
سبحانی‌نژاد، مهدی، بهنام شهاییو علیرضا یوزباشی (1385)، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگوی تحقق و سنجش)، تهران: یسطرون.
قادری، بهمن (1391)، «بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سطح سازمان»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 15: 114-93.
کافمن، راجر. و جری هرمن (1385)، برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان، چاپ سوم. تهران: مدرسه.
گل محمد، عماد و نشاط محمدی و زهرا برومندان (1392)، «فرامین و مدل یادگیری تفکر استراتژیک»، راهبرد توسعه، شماره 36: 108-88.
محمدی، نشاط (1391)، «بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر« تفکر استراتژیک در واحدهای صنعتی استان کردستان»، کنفرانس مدیریت؛ چالشها و راهکارها، شیراز.
مشبکی، اصغر و آناهیتا خزاعی (1387)، «طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی»، مدیریت بازرگانی، شماره 1: 118-105.
معمایی، هاجر (1392)، «سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران»، مدیریت سلامت، سال شانزدهم، شماره 53.
موسوی، جعفر و نفیسه بردیافر (1394)، بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 9: 81-73.
ناظمی، شمس‌الدین، سعید مرتضوی و حسن جعفریانی (1389)، «ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال نهم، شماره 35: 87-69.
نصیری واحد، ناهید (1386)، «ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی»، تدبیر، شماره 186.
نیاز آذری، کیومرث، مریم،  تقوایی یزدی و مرضیه نیاز آذری (1389)، نظریه‌های‌سازمان و مدیریت در هزاره سوم، قائم‌شهر: مهر‌النبی.

ب) لاتین

Alan Frost M.Sc. (2010), Organizational Learning Theory, Company-Wide Perspective, http://www.knowledge-management-tools.net/organizational-learning-theory.html
Benito-Ostolaza, J. M. & Sanchis-Llopis, J. A. (2014), “Training strategic thinking: Experimental evidence”, Journal of business research, Vol.67, No.5: 785-789.
Collins, Doris B. Lowe, Janis S. and Arnett. Carson. R. (2002), “High- Performance Leadership at the Organization Level”, Advances in Developing Human Resources, Vol.2. No.2: 18-46.
Curado, Carla (2006), Organizational learning and organizational design, from: www.emeraldinsight.com. from: www.emeraldinsight.com
Goldman F. Ellen (2005), Becoming an Expertise Strategic Thinker, The Learning Journey of Healthcare CEOs, pp 20-27 available at: www.proquest.umi.com
Liedtka, Jeanne M. (1998), “Strategic Thinking: Can it be thought? ”, Long Range Planning, Vol.31, No 1: 120-129.
Moon, B.Joon. (2013), “Antecedents and outcomes of strategic thinking”, Journal of Business Research, Vol.66, No.10: 1698-1708.
Neefe, D. O. (2001), Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes, University of Wisconsin stout Menomonie, 5.
Paajanen, P. Kantola, J. (2008), “Applying systems thinking in the evaluation of organizational learning and knowledge creation”, systemics cybernetics and informatics, Vol.3, No.3: 79-84.
Stacey, R. (2003), Strategic Management and Organizational Dynamics, 2nd Ed, London, Pitman.
Williamson, O. E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, NY: The free press.