بررسی ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین،

2 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت،

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

امروزه آگاهی یکی از عوامل موثر در مشارکت شهروندان به حساب می آید. یادگیری همه جانبه، همگانی و مادام‌العمر مفاهیمی هستند که در مکانی تحقق می‌یابند که از آن به شهر یادگیرنده تعبیر می‌شود. در این پژوهش ابتدا ابعاد و مولفه‌های شهر یادگیرنده با استفاده از منابع اسنادی شناسایی و پس از بررسی تکمیل شده است. با جمع‌بندی نهایی، شهر یادگیرنده در سه بعد بستر ، فضا و دامنه یادگیری دسته‌بندی و با استفاده از روش آمیخته به‌صورت توصیفی -تحلیلی و نظرسنجی از نخبگان، مهم‌ترین مولفه‌های هر بعد شناسایی شد.در مرحله بعد با استفاده از پیمایش از بین 360 نفر نمونه مربوط به جامعه آماری شهر قزوین، ارتباط این مولفه ها با زمینه های مشارکت شهروندی (اجتماعی،اقتصادی و علمی) در شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون همبستگی تائو بی کندال و نرم افزار SPSS، رابطه معنی‌داری میان این دو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت اجتماعی با آموزش رسمی، بسترهای جسمی-روانی، سیاسی -نهادی، اقتصادی و حوزه یادگیری رابطه معنی‌دار و مشارکت اقتصادی با آموزش رسمی، بسترهای فرهنگی، سیاسی-نهادی،حوزه یادگیری و یادگیری مادام العمر رابطه معنی‌دار دارد و مشارکت علمی نیز تنها با آموزش رسمی، بسترهای فرهنگی، فناوری و جسمی-روانی رابطه معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Learning City and the Level of Citizens' Participation in Different Fields( Case Study: Qazvin, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yousefi 1
  • Esmaeil Shieh 2
  • Mohammadreza Khatibi 3
  • Navid Saeidi Rezvani 3
1 PhD Student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch
2 Professor, Department of Urban planning, Faculty of Architecture and Urban planning, University of Science and Technology,
3 Associate Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

Today, level of knowledge and awareness is one of the most effective factors in promoting the level of citizens' participation in different activities. Comprehensive, universal, and lifelong learning are concepts to be realized in a place that is commonly interpreted as a learning city. In this study, the dimensions and components of a learning city were firstly identified through examining the documentary sources and subsequently these dimensions and components were completed. Accordingly, three dimensions of the learning city, namely the context, space, and domain of learning, were worked out and through descriptive-analytic method and elite survey, the most important elements of each dimension were identified. In the next step, using a survey of 360 persons from the statistical population selected from the citizens of Qazvin the city, the relationship between these components and these citizens' social, economic, and scientific participation was examined. Using the Tao B. Kendall correlation test and SPSS software, our findings showed that there is a significant relationship between the two variables. These findings also indicated that social participation has a significant relationship with formal education, physical-psychological and political-institutional and economic contexts and learning contexts while economic participation has such a relationship with formal education, cultural and political-institutional contexts and lifelong learning. Also, scientific participation is significantly associated only with formal education and cultural, technological, and physical-psychological contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning city
  • citizens' participation
  • life-long learning
  • Qazvin
السون، متیو اچ ،هرگنهان،بی آر،(1374)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری ، ترجمه علی اکبر سیف،ویرایش هفتم، تهران، نشر دوران
امینی، یوسف؛ امینی، محمد،(1395)، بررسی عوامل اقتصادی،  اجتماعی و زمینه‌ای مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در حوزه امور شهری مرتبط با شهرداری، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 11 ، شماره 2
پیران، پرویز (1377). طرح شهردار مدرسه: پیش به سوی مشارکت‌های اجتماعی در حیطه‌های رسمی. مجله سیاسی- اقتصادی، 132-131، 96-103
ثامنی، امیر؛ براتی، ناصر، (1390) ، «شهر» به‌عنوان برترین آموزگار؛ ضرورت‌ها و الزامات بسط مفهوم شهرآموز شده، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
حبیبی، محسن؛ سعیدی رضوانی ، هادی،(1384 )، شهرسازی مشارکتی، کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، تهران
دلور. ژاک(1375) یادگیری گنج درون ، ترجمه فاطمه فقیهی و علی رئوف ، تهران ، پژوهشکده تعلیم و تربیت ، تک‌نگاشت، شماره 4
ساروخانی، باقر؛ امیرپناهی، محمد(1385).«ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی». پژوهش زنان، سال چهارم، شماره 3(31-60)
فرخی،مریم ؛هرندی، مینا،(1392) جایگاه و نقش کودکان در شهر خلاق با تاکید بر فضاهای شهری آموزش‌دهنده،اولین همایش ملی شهر خلاق ، ایده‌ها و چالش‌ها در ایران
علوی‌تبار،علیرضا(1379).بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها،جلد اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
علوی‌تبار،علیرضا،(1379) بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (یافته‌های تجربی و راهبردها)،جلددوم، انتشارات سازمان شهرداری‌ها،تهران
کریمی، صدیقه؛ نصر، احمدرضا و شریف،مصطفی، (1392)، مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره (50) پیاپی، شماره دوم
محسنی تبریزی، علیرضا (1375 ) ، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، نامه پژوهش، شماره 1، صص 89 - 109
نوروزی‌وند، طاهره (1393) ، شناسایی و ارزیابی مولفه‌های بومی شهر یادگیری در شهر اهواز از منظر نخبگان و مدیران شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
یوسفی، محمد؛ شیعه، اسماعیل؛ خطیبی، محمدرضا و سعیدی رضوانی، نوید(1398)، شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های شهر یادگیرنده با تاکید بر یادگیری مادام‌العمر، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال هجدهم، شماره 71، ص 105-126
Amin, A. and Thrift, N. (2017) Seeing Like a City, Cambridge and Malden: Polity Press.
Chauncey S.A., Simpson G.I. (2020) The Role of Learning City “Smart Teams” in Promoting, Supporting, and Extending the Community School Model. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Cognition, Learning and Games. HCII 2020.
Duke, C. (2010) Learning cities and regions. In: Peterson, P., Baker, E. and McGraw, B. (eds.) International Encyclopaedia of Education. Elsevier
Gardiner,Helen,(1998), liflong learning on organization: differentiating factors between adult employee groups, A thesis submitted to the faculty of graduate studies in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of sience,Department of Psychology.
Longworth, N. (2006) Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities: Lifelong Learning and Local Government, Taylor and Francis, London
Longworth, N (1999) Making Lifelong Learning Work: Learning cities for a learning century, Kogan Page , London
Longworth, N. (2011). Lifelong Learning and the Schools: into the 21st. Century. Lifelong Learning in Schools: an exploration into the impact of Lifelong Learning on the Schools Sector and on its implications for the Lifelong needs of Teachers, 4-16.
Yang, Jin and Yorozu, Rika, )2015(,Building a Learning Society in Japan, the Republic of Korea and Singapor , UIL Publication Series on Lifelong Learning Policies and Strategies: No. 2
International conference on learning cities, Beijing, China, 2013