دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1399، صفحه 1-167 

3. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحول هویت (موردمطالعه: شهروندان سنندج)

صفحه 51-78

قباد میمنت‌آبادی؛ سمیه تاجیک‌اسماعیلی؛ شهناز هاشمی


5. بررسی ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین

صفحه 103-140

محمد یوسفی؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا خطیبی؛ نوید سعیدی رضوانی