نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحول هویت (موردمطالعه: شهروندان سنندج)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحول هویت قومی، در کردستان ایران (شهر سنندج) صورت گرفته است. جامعه آماری ، شامل شهروندان بالای 15 سال شهرستان سنندج (388532 نفر) بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 384 نفر از کاربران شبکه‏های اجتماعی مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون نشان داد که بین هر پنج بعد هویت قومی و استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی ارتباط آماری معنی‌دار و مثبت وجود دارد. میزان همبستگی بین هویت زبانی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 031/0 و 034/0؛ بین هویت اجتماعی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 019/0 و 065/0؛ بین هویت تاریخی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 05/0 و 085/0؛ بین هویت فرهنگی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 036/0 و 026/0 و بین هویت سیاسی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 022/0 و 053/0 است. همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر،نوع استفاده ازسایت‌های شبکه اجتماعی بر هر پنج بعد هویت در بین قوم کرد اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Virtual Social Networks on the Transformation of Ethnic Identity (Case Study: Citizens of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Ghobad Maimanatabad 1
  • Somayeh Tajik Esmaeili 2
  • Shanaz Hashemi 3
1 PhD Student communication sciences, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Faculty of Humanities and Social Sciences,
2 Faculty member (Assistant Professor, Social Communication Sciences, Islamic Azad University (East Tehran Branch), Faculty of Humanities,
3 Faculty member (Associate Professor), Institute of Educational Studies, Research and Educational Planning Organization,
چکیده [English]

This study aims at investigating the effect of virtual social networks on the transformation of ethnic identity of the Kurd citizens  of Sanandaj, Iran. Our statistical population were selected from over fifteen-year-old citizens of Sanandaj (388532) and the sample size was based on Morgan table and Cochran formula and consisted of 384 users of the virtual social networks. The findings showed that there was a positive and significant relationship between the five dimensions of ethnic identity and the use of virtual social networks. The correlation between lingual identity and the duration and time of using social networks was between 0.031 and 0.034, respectively; between social identity and the duration and time of using social networks between 0.019 and 0.065, respectively; between historical identity and the duration and time of using social networks between 0.05 and 0.85 respectively; between cultural identity and the duration and time of using social networks between 0.036 and 0.026, respectively, and between political identity and the duration and time of using social networks between 0.022 and 0.053, respectively. Also, according to the results of the study, the type of virtual social networks commonly used significantly affects all the five dimensions of identity among the Kurds of the studied city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • transformation of ethnic identity
  • lingual identity
  • social identity
  • historical identity
  • cultural identity
  • political identity
احمدی،حمید.(1378).قومیت و قوم‌گرایی در ایران.تهران: نشر نی.
آقازاده،حسین.(1377).«بررسی جامعه‌شناختی ابعاد هویت دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
بروجردی علوی،مهدخت و صدیق یزدچی،امیر سعید.(1396).«تاثیر فضای مجازی بر هویت ملی و قومی در ایران».فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 3، شماره (12).
تاجیک،محمدرضا.(1376). «شکل‌گیری گفتمان‌های هویت در ایران»، نامه پژوهش. سال دوم، شماره 7.
-تامپسون، جان بروکشایر.(1380). نظریه اجتماعی رسانه‌ها. ترجمه: مسعود اوحدی. تهران: سروش.
شفیعی‌نیا، محمود .(1391). «شبکه اجتماعی گوگل‌پلاس و هویت ملی جوانان»، فصلنامه مطالعات ملی. سال دوازدهم، شماره 5.
خلیقی، مجید.(1378).«بررسی ارزشهای مادی/ فرامادی جوانان تحصیلکرده ایرانی، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی»، پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. شماره 7
عاملی، سعیدرضا.(1388).شبکه‌های علمی مجازی.تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عدلی‌پور، صمد. قاسمی، وحید و میرمحمدتبار، سیداحمد.(1393). «تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 1.
عدلی‌پور، صمد. قاسمی، وحید و کیانپور، مسعود.(1392). «شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان»، فصلنامه مطالعات ملی. سال چهاردهم، شماره 4.
فلاحی، علی و خلج، نسیم.(1393). «بررسی ابعاد مختلف استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در نهاد خانواده»، دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نازکیش.
قاسمی، زهره.(1393). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
کاستلز، مانوئل.(1380).جامعه شبکه‌ای، (جلد دوم: قدرت هویت)، ترجمه علی پایا، تهران: طرح نو.
کریمیان ، کبری. پارسامهر ، مهربان و افشانی ، سیدعلی.(1396). «بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی».فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 3، شماره (10).
کیهان، امیر. فرقانی، مهدی و مظفری، افسانه.(1397). «نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در شکل‌گیری هویت قومی دانشجویان»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، سال چهاردهم، شماره 53
گیدنز، آنتونی.(1387). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، تهران: نی.
محمدی، نریمان .(1391). «رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه مازندران. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
معمار، ثریا. عدلی‌پور، صمد و خاکسار، فائزه.(1391).«شبکه‏های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران.دوره 1، شماره 4.
مهاجری،ربابه و فرقانی،محمدمهدی.(1397). «رابطه بین میزان استفاده از  شبکه اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان».فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 4، شماره (13).
 
Boyd, Danah M & Ellison, Nicole B. (2008). "Social network sites: definition, history, and scholarship"Journal of  Computer-Mediated Communication. 13(1):210-230.
Grasmuck. Sherri.  (2009). "Facebook & Identity", Journal of Computer-Mediated Communication.
Kelley, Faith L. (2007). "The Construction of Identity on Facebook" , Face-Time. London: Wadsworth.
Morley, David . (2000), "media, mobility and identity", Home territories. London: Routledge Press.
Zhao, Grasmuck, Martin (2008). "Identity construction on Facebook", Computers in Human Behavior 24.