شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکترا مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

دستیابی به فرهنگ جهش تولید نیازمند شناسایی عواملی است که در شکل‌گیری آن نقش بسزایی دارند. براین‌اساس، هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید بوده است. این مطالعه براساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید ازطریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام باتوجه به اصل کفایت نظری انجام گرفت. کدگذاری داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی به کمک نرم‌افزار Atlas ti‌ منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی شد. در گام بعد، به‌منظور اولویت‌بندی این عوامل از روش فازی مثلثی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه در بخش کمّی را کلیه مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 نفر از این جامعه به‌عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. نتیجه حاصل‌شده از تحلیل پرسشنامه‌ها با روش فازی مثلثی نشان داد که به‌ترتیب آموزه‌های دینی، فرهنگ مصرف، سرمایه انسانی، فرهنگ کار، فرهنگ کارآفرینی، جمع‌گرایی، اندیشکده‌های فکر، رهبری هدفمند، فرهنگ بهره‌وری، خوداتکایی، خودباوری و رقابت‌محوری مهم‌ترین عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید هستند. براین‌اساس، مدیران واحدهای صنعتی در حوزه مواد غذایی با بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت برای کارکنان خود، می‌توانند ارزش‌های محوری همچون آموزه‌های دینی مرتبط با کسب‌وکار، پرهیز از اسراف‌گرایی و .. را توسعه داده و بستر لازم جهت ارتقای کمّی و کیفی تولیدات خود را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Influential Factors in the Formation of Production Leap Culture Using Delphi Fuzzy Method

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • Saber Taghipour 2
  • masoome momeni mofrad 3
1 Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University
3 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The realization of the motto of 1399 crucially depends on the formation of a culture that can create and foster the core values which support the leap of production. Failure to realize such values has led to the failure in creating this culture. Therefore, this study concerns the effective realization of the culture of production leap. Obviously, creating the culture of production leap requires identifying the influential factors in this regard. Accordingly, this study mainly aims at identifying and prioritizing the factors affecting the formation of production leap culture.
In terms of purpose, this study is applied while in terms of data collection it is in the field of descriptive survey studies. The factors affecting the formation of the culture of production leap were identified through semi-structured interviews with 14 university professors and some managers of the Center for Strategic Evaluation and Supervision of the Implementation of the General Policies of the System according to the principle of Theoretical Adequacy. Data coding though qualitative content analysis using Atlas ti software led to the identification of 12 main categories. In the next step, the triangular fuzzy method was used to prioritize these factors.
The statistical population in quantitative part consisted of all the senior managers of some food industry companies from which 45 managers were selected as the research sample. The result of the analysis of the questionnaires using the triangular fuzzy method showed that religious teachings, consumption culture, human capital, work culture, entrepreneurial culture, collectivism, think tanks, purposeful leadership, productivity culture, self-reliance, self-confidence, and competition orientation were the most influential factors in formation of  the culture of production leap.
According to the findings, using in-service training courses for their employees, the managers of the studied food industry units can achieve core values such as religious teachings related to their business, avoiding extravagancies, and developing the necessary platform for promoting the quantity and quality of their products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production mutation
  • Production leap culture
  • Delphi Fuzzy
Aqdaghi, M; Khanifar, H; Danaeifard, H and Delshad Tehrani, M. (2018). Analysis and understanding of Islamic principles of cultural policy-making based on the government of the Holy Prophet (PBUH), Islamic Management Quarterly, 26 (1). 107- 145. (In Persian)
Bagheri, M; Salimi, Q; Mohammadi, M; Taybi Khorami, M. (2015). An analysis of structural and behavioral factors affecting the promotion of culture of science production in the country's universities; Case study: Shiraz University. Management in Islamic University, 4 (10), 181-206.(In Persian)
Basirnia, Gh (2019). Cultural regulation of the production leap. Office of Cultural Monitoring and Evaluation of the Culture Headquarters of the Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. Visited on 04/26/1399, from the site www.irna.ir. (In Persian)
Dai, K., Zhang, W., Zeng, R. J., & Zhang, F. (2020). Production of chemicals in thermophilic mixed culture fermentation: mechanism and strategy. Critical Reviews in Environmental Science and Technology50(1), 1-30.
Damásio, M. J., & Paixão da Costa, J. (2020). Portuguese Soap Operas: A case study on the emergence of an original production culture. Critical Studies in Television15(1), 25-48.
de Paula, T. M., & Mecca, M. S. (2018). Appreciation, preservation and promotion of local culture through the Creative Economy: the case of the production of gastronomic souvenir. Caderno Virtual de Turismo18(2), 116-128.
Fallahzadeh, N; Fallahzadeh, S and Fallah, Fh (2012), Cultivation of Support for Domestic Products, National Conference on Cultivation of Economic Behaviors in Iran Today, Abarkooh, Islamic Azad University, Abarkooh Branch. (In Persian)
Gober, G. (2020). Gender and age inequalities in television and news production culture in Poland: Ethnography in a public broadcasting company. Critical Studies in Television15(1), 49-68.
Hashemzehi, A; Quds Elahi, A and Farrokhfal, M (2012), An Introduction to Cultural Issues and Strategies for Supporting National Production with Considering the Views of the Supreme Leader, National Conference on Culturalization of Economic Behavior in Iran Today, Abarkooh, Islamic Azad University, Abarkooh Branch (In Persian)
Islamic Consultative Assembly Research Center (2020). About Production Leap: Conceptual and Theoretical Framework of the Strategic Model of Production Support in Iran. Offices of Economic Studies. Tehran. (In Persian)
Jawaid, S. A. (2013). Role of medical universities in promotion of research culture and production of new knowledge.
Rai, S. (2020). From Bombay Talkies to Khote Productions: female star switching power in bollywood production culture. Feminist Media Studies, 1-15.
Rostamzadeh Ganji, I; Zamahini, M; Forouzandeh Dehkordi, L and Moghli, A. (2018). Designing a model of value-based organization with an Islamic approach, Islamic Management Quarterly. 26 (1). 9- 37. (In Persian)
Zohourian Abu Turabi, M; Mortazavi, S; Legzian, M and Farahi, M M. (2018). Identifying the components of jihadi organizational culture based on the experience of jihad-building managers, Islamic Management Quarterly, 26 (1). 147- 181. (In Persian)