بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عادت خواندن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

خواندن در جامعه شبکه‌ای قرن 21 دیگر به خواندن منابع چاپی محدود نمی‌شود. دامنه خواندن به منابع اینترنتی گسترش پیدا کرده که موجب تغییر فرهنگ، عادات و رفتار خواندن افراد شده است.در این راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عادت خواندن در میان دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اهواز انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع علی -مقایسه ای (پس رویدادی) محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانش‌آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه دوم شهر اهواز شامل 7113 نفراست. تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 364 نفر تعیین گردید که از این تعداد 260 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد، بین دو گروه دانش آموزان وابسته و غیروابسته به شبکه‌های اجتماعی از نظر عادت خواندن کتب درسی تفاوت معنی‌داری به نفع گروه دانش آموزان غیروابسته وجود دارد . از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که وابستگی به شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستانی که شغل اصلی آنها مطالعه و خواندن است مفید نمی باشد و ممکن است به مرور چالش‌های بیشتری را در بحث خواندن برای آنها ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using social media on reading habits of secondary school students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • shahnaz khademizadeh 1
  • Abdul Hussein Farajpahlu 2
  • Elham Pazaje 2
1 Knowledge and Information Science, Faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Reading in the Networking Society of the 21st Century is no longer limited to reading printed sources. The scope of reading has been expanded to the internet sources that have changed the audience’s culture and reading habits. In this regard, this study aimed at investigating the effects of using social networks on reading habits of the students of the junior high schools in Ahvaz. In terms of purpose and type, this research is an applied causal-comparative (retrospective) one. The statistical population of this study consisted of 7113 students of both boys’ and girls’ junior high schools in Ahvaz. Using Cochran formula, the sample size was determined and from 364 questionnaires sent to all the students of the sample, 260 questionnaires were completed and sent back. Our data collection tool was a researcher-made questionnaire and the collected data were analyzed through SPSS. According to the findings, 54.2% of the high school students responding the questionnaires were not dependent on social networks. The results of the data analysis showed that, in terms of the habit of reading textbooks, there was a significant difference between the two groups of students, those dependent on the social networks and the independent ones, in favor of the latter. The results also showed that students were less willing to read such contents as e-books, e-journals, and novels and stories uploaded to the social networks. In contrast, they were more willing to watch the uploaded films while most students preferred listening to the music and chatting with their friends through different social networks.
It can be concluded from this study that dependence on social networks is not useful for junior high school students whose main occupation is studying and reading; on the contrary, it may cause more challenges in their reading. Additionally, as the social networks are dramatically expanding and affecting different aspects of human life, it is suggested that these networks be properly programmed so that the students who are using these technological tools can use them not only for communicating with their friends but also for accumulating vital information which is useful for both the students and the society. The value of the present study is the attempt made to compare and contrast the reading habits of the two groups of the students in terms of their dependence and independence on social networks. The results showed that the study status of those students who were not present in social networks was better than those who were. Also, the students who are present in these networks are mostly engaged in unscientific activities which negatively affect their academic performance; therefore, it is recommended that some necessary measures be taken to minimize this damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Habits
  • Social Networks
  • Junior High School Students
Ahmadi, Ismail (1396). Internet social networks and reading: Recognizing the advantages, disadvantages and strategies for effectiveness. Information Research and Public Libraries, 23 (4): 503-524.
Ashrafi, Roghayeh (1395). The effect of using social networks on reading and reading habits among high school students in Urmia, Regional Conference on Pathology and Reading Culture and Strategies, Zanjan, General Department of Education of Zanjan Province.
Emami Rizi, Kobra (1395). The effect of using virtual social networks on students' academic achievement. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 9 (3), 206-213.
Butler, Spiris (1382). "Aspects of Theoretical Theory of Library Science". Translated by Houshang Ebrami, Tehran: National Documents and Library Organization.
Bashir, Hassan and Afrasiabi, Mohammad Sadegh (1391). Internet Social Networks and Youth Lifestyle: A Case Study of the Largest Iranian Virtual Community. Cultural Research Quarterly, 1 (5); 31-62.
Hassanzadeh, Soodabeh; Hariri, Najla and Gilori, Abbas (1397). The effect of using social networks on adolescents 'study status: A case study of high school students in Sama girls' schools in Tehran. Information Research and Public Libraries, 24 (1), 35-49.
Davarpanah, Mohammad Reza (1375). Investigating the role of primary school libraries in strengthening education and creating reading habits. Library Message, 6 (2); 20-14.
Salari, Mahmoud (1391). Analysis and explanation of the main factors affecting the culture of study in Iran and presenting a suitable model for its development. Doctoral dissertation, Ferdowsi University of Mashhad.
Zarabian, Forouzan and Baghizadeh, Mahmoud (1396). Investigating the role of virtual social networks in lifelong learning of Qazvin high school students. 9th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conference.
Gilk, Abdul Amir and others (1397). Causal relationship between family factors and reading literacy of fourth grade elementary students in the country through mediation of students' reading and reading habits based on Perls data 2011. Family and Research Quarterly, 40, 71-96.
Momeni, Esmat ; Alizadeh, Fatemeh and Aboudit, Alireza (1394). Reading habits and attitudes of undergraduate students in the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 9 (28), 59-86.
Naderi, Fatemeh; Shabani, Ahmad and Abedi, Mohammad Reza (1389). Reading in the Digital Age: From the Thoughts of Canton O'Hara to Zimming Liu Tehran: Chapar Publishing.
Naseri, Zahra and Norouzi, Alireza (2015). The Impact of Digital Environment on Youth Reading Habits and Methods Information Research and Public Libraries, 22 (2), 227-213.
Yari, Shiva and Ajaghi, Rezvan (1394). Recognizing the achievements and practical effects of reading among members of public libraries in Kermanshah. Journal of Library and Information Science. 8 (2), 127-105.