بررسی بین‌نسلی نگرش به طلاق: مطالعه‌ای در استان زنجان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش نگرش نسبت به طلاق را در نسل‌های مختلف واکاوی می‌کند. جامعه آماری، افراد (مرد و زن) ۱۵ سال و بالاتر ساکن در استان زنجان هستند که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌بندی شده و متناسب با حجم جمعیتی هر یک از شهرها (متناسب با طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵)، ۶۱۰ نمونه به‌طور تصادفی و سیستماتیک مطالعه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نگرش به طلاق هنوز منفی است (4/47 درصد پاسخگویان)، اما مخالفت با طلاق به‌طور بین‌نسلی کاهش یافته است. تحلیل جنسیتی داده‌ها، این تغییر نگرش نسلی را در بین زنان با معنی نشان می‌دهد. موافقت نسل‌های جدید با سنگینی صدمات عاطفی ناشی از طلاق و ارجحیت زندگی زناشویی دشوار به طلاق کاسته شده و بر بی‌موردی اغلب مخالفت‌های اجتماعی با طلاق اجماع بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها