بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (براساس مقایسۀ میان نظر نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه‌های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته‌ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجۀ به‌دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم‌نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها