موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله حاضر، شناسایی، رتبه‌بندی و تحلیل موانع زیربنایی در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات راهبردی در نظام ورزش کشور است. بدین منظور در ابتدا و در بخش کیفی پژوهش، با انجام مصاحبه‌های کیفی با خبرگان مدیریت استراتژیک که به نحوی در تدوین و یا اجرای برنامه‌های استراتژیک ورزش کشور دست داشتند، موانع شناسایی و کدبندی شد و در بخش کمی، برای رتبه‌بندی موانع شناسایی شده از تکنیک فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شد. پس از تحلیل کدبندی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده که همزمان با مصاحبه‌ها انجام شد، موانع زیربنایی در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات راهبردی نظام ورزش کشور که ضریب تأکید بیشتری داشتند شناسایی شدند. این موانع با اولویت زیر تعیین شدند: 1. شایسته‌سالاری اندک در تعیین مدیران ورزشی، 2. ضعف فرهنگ برنامه‌محوری در مدیران و نظام ورزش ایران، 3. تغییرات در سیاست‌های کلان دولتی تأثیرگذار بر ورزش، 4. ثبات اندک مدیریت در سازمان‌های ورزشی، ; 5. عدم اطمینان کافی از تخصیص و تأمین اعتبار بودجه دولتی در سازمان‌های ورزشی و ; 6. کمبود اسناد بالادستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامه‌های استراتژیک در ورزش. ;

کلیدواژه‌ها