بررسی ساختار و محتوای ارزشی نسل‌ها (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر کرمان)

نویسندگان

چکیده

در عصر جدید جوامع مختلف از جمله ایران، با تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شده اند که این دگرگونی‌ها، تفاوت‌هایی از نظر جهت‌گیری ارزشی، دانشی و رفتاری در بین نسل‌ها ایجاد کرده است. بر این اساس این پژوهش با استفاده از نظریه ارزشی شوارتز (SVS)، نظریه‌های اینگلهارت و مانهایم به بررسی تفاوت ساختار و محتوای ارزشی نسل‌ها پرداخته است. داده‌ها با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه استاندارد، از نمونة 405 نفری از شهروندان بالای 18 سال کرمان جمع آوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که نسل سوم (نسل جدید) ‌در ارزش‌هایی غیر از ارزش‌های جهان‌گرایی و قدرت، حداقل با یکی از نسل‌ها تفاوت دارند. با مقایسه جهت‌گیری ارزشی نسل‌ها نیز مشاهده می‌شود: ارزش‌های فرد‌گرایی جزء اولویت‌های بالای نسل سوم و ارزش‌های جمع‌گرایی و سنتی در اولویت‌های بالای نسل‌های قدیمی‌تر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها