ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

توسعه متعادل منطقه‌ای به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مدیران و برنامه‌ریزان کشورها، همواره در صدر برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و اولویت اصلی تصمیم‌گیران کلان کشورها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. روش این تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای و تکنیک تجزیه و تحلیل مدل تاکسونومی عددی و فاکتورآنالیز است. مقطع آماری سال 1385 است و در موارد وجود اطلاعات به روزتر، از آن استفاده شده است. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS برای تحلیل عاملی و از نرم‌افزار Excel برای برنامه‌نویسی و محاسبات تاکسونومی عددی استفاده شده است. در نهایت شهرستان‌ها و بخش‌های محروم و برخوردار استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص‌های مورد نظر معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها