تأثیر مؤلفه‌های استقلال و امنیت بر گسترش نظام آموزش عالی خصوصی و غیردولتی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به‌منظور بررسی تأثیر مؤلفه‌های «استقلال» و «امنیت» بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیردولتی سامان یافته است. این مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تا حدی توسعه‌ای بوده و از لحاظ ماهیت نوعی مطالعه توصیفی و پیمایشی محسوب می‌شود که پس از انجام مصاحبه‌های عمیق و کیفی با اعضای گروه کانونی و شناسایی شاخص‌های موجود، با استفاده از روش دلفی تأثیر هر یک از مؤلفه‌ها در وضعیت موجود و مورد انتظار سنجیده شده است. یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر بسیار زیاد استقلال مالی و اقتصادی، استقلال علمی، امنیت مالی و اقتصادی، استقلال در جذب هیئت علمی و استقلال در همکاری و مشارکت با دانشگاه‌های خارجی بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در کشور است.

کلیدواژه‌ها