بررسی تأثیر دینداری درونی و بیرونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی: شهروندان شهر مشهد)

نویسندگان

چکیده

ایجاد انسجام ملی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی همبستگی اجتماعی، از جمله دغدغه‌های جدی کشورهای مستقل بوده و از مهم‌ترین فواید آن، برقراری امنیت ملی است که ارتباط عمیقی با چگونگی پیوند مردم با یکدیگر و مردم با حاکمیت، در قالب انسجام‌سازی درون یک کشور دارد. امروزه بازشناسی و بازسازی عوامل کانونی مؤلفه‌های پویا و پایدار «انسجام ملی»، یک ضرورت علمی و الزام پژوهشی است. در این راستا، یکی از عوامل تأثیر گذار بر انسجام ملی در ایران، میزان دینداری موجود در شهروندان جامعه است. این مقاله تلاش دارد ارتباط نظری بین دو مفهوم انسجام ملی و دینداری را در بین شهروندان شهر مشهد، واکاوی کند. پژوهش حاضر با تقسیم دینداری به دو نوع درونی و بیرونی و با استفاده از روش پیمایشی، نشان می‌دهدکه افزایش دینداری درونی باعث افزایش میزان انسجام ملی شهروندان می‌شود، این در حالی است که دینداری بیرونی رابطه معناداری با انسجام ملی ندارد.

کلیدواژه‌ها