اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با بحران آب بر اساس رویکرد جامعه‌شناسی در راستای توسعه پایدار با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با هدف اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با بحران آب جهت تدوین برنامه‌ راهبردی مقابله با این بحران، پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها، راهکارهای مقابله تعریف، دسته‌بندی و مورد بررسی آماری قرار گرفت. به‌منظور ارزشیابی راهکارها، عوامل مورد نیاز با رویکرد جامعه‌شناسی و در راستای توسعه پایدار با نظرخواهی از خبرگان تعیین شد. با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی راهکارهای موجود مقابله با بحران آب اولویت‌بندی و پیشنهادهایی جهت مقابله با این بحران در جوامع شهری ارائه شد. نتایج نشان داد: راهکار «اصلاح سیستم‌های قیمت‌گذاری، تغییر آب‌بها، کنترل مالکیت و درآمد سرانه خانوارها» پرتکرارترین گزینه در مقابله با بحران آب است و مهم‌ترین عامل جامعه‌شناختی در راستای توسعه پایدار، ظرفیت‌های فرهنگی و سبک زندگی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Strategies to Deal with Water Crisis based on Sociological Paradigm to the Sustainable Development by Hierarchical Analysis (AHP)

چکیده [English]

Aiming to identify and evaluate solutions to develop strategic planning, this paper classifies them through data collection, data analysis, solution priority and statistic analysis. In order to evaluate solutions, required factors were identified through expert’s viewpoint in the line with sustainable development considering sociological paradigm. By hierarchical analysis (AHP), solutions evaluation and suggestion presentation were carried out to deal with water crisis. The result shows: reforming pricing system, changing water fees, controlling ownership and per capita income are the most frequently used factors to deal with water crisis. The most important sociological factor in order to sustainable development is cultural capabilities and life style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water crisis
  • sociological paradigm
  • sustainable development
  • evaluation