بررسی هویت قومی و تأثیر آن براحساس طرد اجتماعی (مورد مطالعه: عرب‌های شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

هویت قومی از مفاهیمی است که تحولات آن به‌ویژه در جوامع درحال گذار و در شرایط تنوع و پیچیدگی ارزش‌ها، مانند سایر واقعیات اجتماعی که متأثر از عوامل گوناگونی‌ هستند، حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. طرد اجتماعی نیز از مباحث مطرح در حوزه علوم اجتماعی است که در آن، طرد فقط در معنای راندن یا رانده شدن فرد یا گروهی توسط دیگران و جامعه نیست، بلکه اشکال گوناگون طرد وجود دارد. این مقاله دربرگیرنده ماهیت روان‌شناسی، اجتماعی و فرهنگی هویت قومی و تأثیر آن بر احساس طرد است که به نقش فعال افراد گروه قومی و قضاوت آنان پیرامون هویت قومی می‌پردازد. به‌ این منظور، فرضیه‌هایی به آزمون نهاده و رویکرد کمی اتخاذ شد. قوم عرب خوزستان (شهر اهواز) به‌عنوان جامعه آماری با حجم نمونۀ 384 نفر مورد بررسی و مشاهده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ نشان داد: متغیرهای تعصب قومی، تعلق قومی، نگرش به هنجارهای قومی رابطه معکوس و معناداری با متغیر ملاک (احساس طرد اجتماعی) دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic Identity and Its Effects on Feeling Social Exclusion (Case study: Arabs in Ahwaz city)

نویسندگان [English]

  • Kheiri Heidari 1
  • Abdolreza Navah 2
1 MA of sociology, Shahied Chamran University
2 Associate professor of sociology, Shahied Chamran University
چکیده [English]

ethnic identity, the basic concepts in the Humanities and social, especially societies in transition and condition values variety and complexity, as well as other social facts which are influenced by various factors, various spheres of individual and social life is to impress. Exclusion only at meaning driving or being driven by another individual or group community, but there are various forms of exclusion; some cannot be seen but felt, finally, some completely hidden forms we even its existence we cannot guess the proportion word for it not determination and indicating. This includes the essence of the social psychology and cultural of ethnic identity and feeling exclusion effects, which play an active role ethnic group and adjudication their periphery their ethnic identity pays. For the study, the hypothesis was put to the test and quantitative attitude adopted. The Arab people of Khuzestan as the population sample size of 384 observed. Results from test research hypotheses shown the variables of ethnic prejudice, ethnic, sectarian attitude to the norms of inverse and significant relationship with the criterion variables have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling social exclusion
  • Ethnic Identity
  • ethnic prejudice
  • ethnic belonging
  • ethnic norms

الف) منابع فارسی

1. آزاد ارمکی، تقی (1387). اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون، تهران: سروش.
2. بلالی، اسماعیل (1389). «طرد اجتماعی اقوام در آیینه آمار، بررسی اقوام کرد وترک»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره چهارم، شماره2.
3. بون ویتز، پاتریس(1390)، درس‌هایی از جامعه‌شناسی پیر بوردیو، ترجمه جهانگیرجهانگیری و حسن پورسفیر، تهران: نشرآگه.
4. تاجیک، محمدرضا (1384). روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
5. چلبی، مسعود (1372). «وفاق اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، شمارۀ 3.
6. چلبی، مسعود(1375). طرح پژوهشی هویت‌های قومی و رابطه آن هویت جامعه‌ای، تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.
7. زیبرا، مارتین (1385). نظریه‌های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی، ترجمه سیدحسن حسینی، تهران: انتشارات آن.
8. شایان مهر، علیرضا (1377). دایرهًْ‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
9. فکوهی، ناصر (1389). همسازی وتعارض در هویت و قومیت، تهران: نشرگل آذین.
10. فکوهی، ناصر(1381). «شکل‌گیری هویتی و الگوهای محلی، ملی وجهانی (مطالعه موردی: لرستان)»، جامعه‌شناسی ایران، شماره 4: 161-127.
11. فیروزآبادی، سیداحمد وعلیرضا صادقی (1392). طرد اجتماعی (رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت)، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
12. قیصری، نورالله (1381). طرح پژوهشی قومیت عرب خوزستان و هویت ملی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
13. کوئن، بروس (1386). درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات توتیا.
14. کیویستیو، پیتر(1390). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
15. گرنفل، مایکل (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
16. گل‌محمدی، احمد (1389). جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی.
17. گودرزی، حسین (1385). مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
18. گیدنز، آنتونی (1386). راه سوم، ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شیرازه.
19. گیدنز، آنتونی (1390). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشرنی.
20. مالشویچ، سینیشا (1390). جامعه‌شناسی قومیت، ترجمه پرویز دلیرپور، تهران: انتشارات آمه.
21. معین، محمد (1381). فرهنگ دوجلدی، تهران: انتشارات آدنا.
22. نواح، عبدالرضا (1383). قوم عرب، واگرایی یا همگرایی، اهواز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان.
23. نواح، عبدالرضا و مجتبی تقوی‌نسب (1386). «تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و ملی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره2: 163-142.
24. نواح، عبدالرضا و مجتبی تقوی نسب (1388). آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران، مؤسسه انتشاراتی کمیل.
25. وبر، ماکس (1384)، دین، قدرت، جامعه، ترجمۀ احمد تدین، انتشارات هرمس.

ب) منابع لاتین

1. Barry, Brian (1998). Social Exclusion, Social Isolation and the Distribution of Incom, sage paper , londan.
2. Burchardt. T., Le Grand. J, David Piachand (2002). Social Exclusion in Britian: 227-244.
3. Kabeer, N. (2006)."Social Exclusion and MDGs:the challenge of 'Durable Inequalities' in the Asian context", in Asia 2015-promoting Growth Ending poverty,Institute of development studies: http://www:asia 2015 conference.org/pdfs/kebeer.pdf
4. Lal, B. B. (1995). "Symbolic Interaction Theories", American Behavioral scientist, 38 (3).
5. Phinney, Jean S. (1992). "The Multigroup Ethnic Identity Measure; A New Scale for Use with Diverse Group", Journal of Adolescents Research, Vol. 7, No. 2.
6. Roberts, Robert E, Jean S. phinney, Louise C. Masse, Y. Richard Chen, Catherine R. Roberts and Andrea Romero (1999). "The Structure of Ethnic Identity of Young Adolescents from Diverse Ethnocultural Group", Journal of Early Adolescence, Vol. 19, No. 3.
7. Sen, A. (2002). Social Exclusion; Concept, Application and Scrutiny, Social Development papers. Marilla of Environment and Social Development , Asian.
8. Todman, L. (2004). "Reflection on Social Exclusion: What is it…?", Department of Sociology and Social Research. University of Milan: 17.
9.  Weber, M. (1968). Economy and Society, Berkeley; university of California press.
10. Zhiyen Bayeva.N.B  et al. (2013). "Experimental Study of Teenager's Ethnic Identity". Cyprus International Conference on Educational Research,cy-icer 2013. procedia- social and behavioral sciences 89:939-943.