پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

نویسندگان

چکیده

نظریه گفتمانِ لاکلا و موفه یک نظریه شاخص در زمینه ساخت و پیشبرد گفتمان محسوب می‌شود که در آن، روابط و عناصر موجود در یک گفتمان و چگونگی هژمون‌شدن مسائل در جامعه به‌روشنی بیان شده است. با این وجود، استفاده از این نظریه به‌دلیل ماهیت و خاستگاه سیاسی آن، در زمینه مسائل اجتماعی از پویایی و تحرک لازم برخوردار نیست. از همین رو کاربست آن در زمینه‌های اجتماعی، نیازمند برخی مداخلات است. تصور اجتماعی، یکی از مفاهیم بنیادینی است که با توجه به عناصر تشکیل‌دهنده آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی و میزان و کیفیت تحرک یک جامعه دارد و به‌دلیل پیوند خوردن با برخی از مفاهیم از قبیل گفتمان، بازنمایی اجتماعی، اسطوره، ساخت اجتماعی واقعیت و آیین، می‌تواند به بازشناسی لایه‌های درونی جریان‌هایی که منجر به تغییرات اجتماعی در یک جامعه می‌شوند، بیانجامد. ; این مقوله در میان ملت‌هایی که از تاریخ، فرهنگ و اسطوره‌های نظری عمیقی در مراودات اجتماعی خود بهره می‌برند و یا ارتباطات آیینی نقش مهمی در ذهنیت‌بخشی به زندگی آنها ایفا می‌کند، عینی‌تر و از قابلیت بالاتری جهت استفاده در ترویج گفتمان برخوردار است. این پژوهش بر اساس بخشی از یافته‌ها و مقولات به‌دست آمده از فرایند مصاحبه با دوازده نفر از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون قابلیت ارتباطات آیینی جهت کاربست آن در ترویج مفاهیم توسعه، صورت گرفته و قصد دارد با هدف ایجاد پویایی بیشتر در نظریه گفتمان، کاربست این نظریه در امور اجتماعی نظیر توسعه را از این طریق تسهیل نماید. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics to the discourse theory in Iran social issues through the use of ritual communications

چکیده [English]

The discourse theory developed by Laclau and Mouffe is regarded an outstanding one in structuring a discourse in which the existing relations and components in a discourse and the way hegemony becomes dominant in the community are stated clearly. Nonetheless, the application of this theory in social issues is not dynamic enough; therefore, some interventions must be made regarding its application in social domains due to its political basis. It was found that social imagination is a fundamental concept, which has a determining role in social changes and the level and quality of a community’s mobility, regarding its constituents. It can also be influential in the recognition of internal layers of some courses, which lead to social changes in a community because of its connection to some concepts including discourse, social representation, myth, social construction of reality, and rituals. It would be more objective and applicable in discourse promotion among nations who benefit from history, culture and deep theoretical myths if these factors are taken in to account in studying their social interactions or ritual relations which contribute greatly to their subjectivity to life. This article aims to create more dynamicity in the discourse theory. For this purpose and to creating a more dynamic discourse theory through communication theory ritual, the research has been conducted on the basis of the categories obtained from interviews with twelve members of the Expediency Discernment Council in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • social imagination
  • social representation
  • Discourse Theory
  • Hegemony
  • myth