بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر اخلاق اجتماعی، به‌خصوص در میان دانشجویان، هدف اصلی پژوهش« بررسی تأثیر حضور در فضای مجازی (اینترنت) بر همدلی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران» است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و به دلیل میدانی بودن (پهنانگر) پیمایشی و در طبقه‌بندی‌ تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های ‌کاربردی‌ است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و حجم نمونه 196 نفر محاسبه شد. نتایج پژوهش، قویاً نشانگر آن هست که دانشجویان دانشگاه تهران بر خلاف انتظار، از میزان معمول کمتر در فضای مجازی حضور داشته و برخلاف تصورات اولیه، وابستگی کمتری به اینترنت دارند. همچنین به لحاظ ارتباط درونی ارزش‌های اخلاقی و مؤلفه همدلی اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارند. همچنین همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و آزمون معناداری آن، رابطه معنادار و مثبتی بین پایبندی در همدلی اجتماعی و میزان حضور در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) نزد دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد. به این معنی که میزان حضور بیشتر در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) بر افزایش تعهد به ارزش‌های اخلاقی تأثیر داشته و بالعکس. این موضوع بدان معنی است که حضور هدفمند در فضای مجازی لزوماً منجر به تضعیف ارزش‌های اخلاقی دانشجویان دانشگاه تهران نشده و برعکس موجب تقویت ارزش‌های اخلاقی آنان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Cyberspace on Social Empathy among Tehran University Students

چکیده [English]

According to the importance of the topic that is cyberspace and its effects on social ethics, especially for students, the main goal of research is to check the impact of using the cyberspace (internet) on the social solidarity of Tehran university students. The method used in this research is descriptive, and it is considered an applied research because it is a survey based on goal. Required data of this research were obtained by questionnaire, and the obtained data was checked. The population of this research includes students of Tehran university. The sampling method is level-cluster sampling and the total quantity of samples is 196 persons. The results of research indicate that unexpectedly the students of Tehran university use the cyberspace less than usual, and have less addiction to internet, and the students, mental communication, ethics and social solidarity are in a good condition. Also, according to rank correlation coefficient research of Spearman, there is a positive and meaningful relation between social solidarity and using cyberspace among the students of Tehran university, this means that the more use of cyberspace influences the increment of moral values and vice versa. It means that the objectively use of cyberspace among the students of Tehran university does not result in decline in moral values, even using cyberspace causes an increase in their moral values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Cyberspace
  • moral values
  • social ethics
  • Social Solidarity