شناسایی اقدامات ضروری برای راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مجازی نخبگان ایرانی مبتنی بر تکنیک کرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الزامات و اقدامات ضروری در راستای راه‌اندازی شبکه اجتماعی نخبگان ایرانی است. روش پژوهش از نوع کیفی است، که در آن نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران بنیادهای شهرستان‌ها و نخبگان منتخب و بررسی اسناد بالادستی، منجر به شناسایی اهداف، چالش‌ها و تعیین فعالیت‌ها و اقدامات مورد نیاز شبکه اجتماعی نخبگان ایران شده است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان، پرسشنامه و استفاده از تکنیک کرفت جهت سنجش خطرات احتمالی برای تحقق اهداف شبکه مورد نظر است. نتایج حاصل از مصاحبه و تحلیل پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط مدیران ارشد بنیاد شهرستان‌ها و نخبگان منتخب نشان‌دهنده وجود چهار چالش مهم از جمله ایجاد اعتماد، امنیت، فرهنگ و زیرساخت‌ها بر سر راه رسیدن به اهداف راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی نخبگان از جمله تعامل، نشر دانش، اطلاع‌رسانی، توسعه سرمایه‌های فکری، مالی و فناورانه و همچنین افزایش بهره‌وری تلاش‌های نخبگان است. نتایج حاصل از تحلیل کرفت میزان اهمیت بالای چهار اقدام از جمله: مدیریت دانش، اصلاح، کنترل و بازنگری، ارزیابی و سنجش عملکرد و ارتباطات و تعامل برای محقق نمودن اهداف این شبکه را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Essential Procedures for Constructing Iranian Elites' Virtual Social Network Based on Craft Techniques

نویسندگان [English]

  • Seyed Soroush Ghazi Nouri 1
  • Saeed Roshani 2
  • Maryam Pakniyat 3
1 Member of Faculty, Allameh Tabataba’i University
2 Ph.D. Candidate in Technological Management, Allameh Tabataba’i University
3 M.A of Technological Management, Isfahan University
چکیده [English]

The main purpose of this article is identifying the requirements and essential procedures for the construction of Social Network of Iranian Elites (SNIE). The research method is a qualitative one based on the results of several interviews with the managers of foundations and individual elites as well as reviewing upstream documents that lead to recognizing the scopes, challenges, and determining the actions required for SNIE. The data of this study was gathered via literature review, interviews with the senior executives of the Elites National Foundation, questionnaires, and Craft techniques for the evaluation of risks in the process of achieving the goals of the mentioned network. The outcomes of the interviews and the surveys completed by the senior executives of foundations and the selected elites show that there are four key challenges of trustworthiness, safety, cultural background, and adequate foundation laid ahead of achieving the specified objectives of the network such as cooperation, knowledge contribution, publication, and development of intellectual, financial, and technological supports besides increasing the efficiency of elites’ efforts, which are proportional to the existing goals and challenges, and the determined activities and arrangements. Also, the results of the Craft analysis show the importance of four proceedings of knowledge management, correction, control and review, evaluation of the performance and communication and interaction, to establish the objectives of this network.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Elites National Foundation
  • identifying requirements
  • Craft techniques

الف) منابع فارسی

1. اکبری، محسن، محمد دوستار و میلاد هوشمند چایجانی (1394). شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات شبکه‌های اجتماعی در عرصه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی، شماره 90.
2. امیری، نجات و اصحاب حبیب‌زاده (1394). تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس مدل SWOT، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره هفدهم.
3. رحمان‌زاده، سیدعلی (1389). کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، سال اول.
4. روشنی، سعید، نفیسه رضایی‌نیک و محمدحسین شجاعی (1392). مطالعه مقایسه‌ای قابلیت‌سازی و جامعه‌پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 5.
5. سلطانی‌فر، محمد (1389). دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک، تهران: انتشارات سیمای شرق.
6. قاضی نوری، سیدسروش، نفیسه رضایی‌نیک و سعید روشنی (1393). بررسی الزامات، چالش‌ها و قابلیت‌های شبکه اجتماعی کنش‌گران مدیریت فناوری و نوآوری ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 2.

ب) منابع لاتین

1. Armstrong, A. , & Hagel, J. (2000). The real value of online communities. Knowledge and communities, 74 (3) .
2. Baran, S. J. , & Barrosse, E. (2004). Introduction to mass communication: Media literacy and culture: McGraw-Hill.
3. Bicen, H. , Sadıkoglu, S. , & Sadıkoglu, G. (2015). The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186.
4. DIT. (2009). Risk Assessment Procedure. DIT health and safety office.
5. Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐Mediated Communication, 13 (1) .
6. Faloutsos, M. , Karagiannis, T. , & Moon, S. (2010). Online social networks. IEEE network, 24 (5).
7. Ferdinand, P. (2000). The Internet, democracy and democratization. Democratization, 7 (1).
8. Hsu, C. -L. , Yu, C. -C. , & Wu, C. -C. (2014). Exploring the continuance intention of social networking websites: an empirical research. Information Systems and e-Business Management, 12 (2).
9. Leenders, R. T. A. , Van Engelen, J. M. , & Kratzer, J. (2003). Virtuality, communication, and new product team creativity: a social network perspective, Journal of Engineering and Technology Management, 20 (1).
10. Mason, R. (2006). Learning technologies for adult continuing education. Studies in Continuing Education, 28 (2).
11. Praprotnik, T. (2004). How to Understand Identity in Anonymous Computer-Mediated Communication. Revija za sociologiju, 35 (1-2).
12. Richter, A. , & Koch, M. (2008). Functions of social networking services. Paper presented at the Proc. Intl. Conf. on the Design of Cooperative Systems.
13. Roshani, S, Rezaeenik, N, Shojaee, SMH, (2013). A comparative study of Usability and Sociability Of public and specialized social networking websites, Journal of IT Management Studies, Vol (2) , Issue 5.
14. USDA, 2010. The Comparative Risk Assessment Framework and Tools (CRAFT). Science Update SRS-024. Asheville, NC: USDA, Forest Service, Southern Research Station.
15. Watts, D. J. , Dodds, P. S. , & Newman, M. E. (2002). Identity and search in social networks. science, 296 (5571).
16. Xiang, Z. , & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 31 (2).