تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران ، ایران

4 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

5 استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مهاجرت درحال حاضر در زمره­ی ده مسئله اول جهان است و موضوع مدیریت آن، اهمیت قابل توجهی یافته است. از آنجایی که کشور ایران به عنوان یک کشور مهاجرفرست با خروج سرمایه انسانی و اقتصادی مواجه است، شناخت و تحلیل نگرش محیط نهادی نسبت به مدیریت مهاجرت اهمیت می‌یابد. مطابق رویکرد نونهادگرایی، اسناد بالادستی بعنوان محیط نهادی ناظر بر مدیریت مهاجرت، نوع رویکرد کشورها را در چگونگی بهره‌گیری از فرصت‌ها و هماهنگی در سطح نهادهای اجرایی تعیین می­کند. هدف از این مقاله ، تفسیر و تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون است. براساس الگوی مضمونی اسناد بالادستی مرتبط، مدیریت مهاجرت به خارج در کشور مبتنی بر چهار مقوله­ی «توجه به کرامت و ارزش والای انسانی»، «تقویت وفاق و همگرایی اجتماعی»، «جذب و مشارکت در توسعه ملی» و «پیشگیری از مهاجرت نخبگان» است. سه رویکرد حمایت­محور، فرصت­محور و تهدیدمحور از مضمون اسناد بالادستی استنتاج شده که رویکرد فرصت­محور وجه غالب دارد. جهت‌گیری سیاست‌ها در مورد تنظیم جریان مهاجرت نیروی کار ماهر، عمدتاً مبتنی بر رویکرد سیاستی مشارکت است تا سیاست نگهداشت و بازگشت. با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد گفتمان ملی مدیریت مهاجرت در کلیه­ی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در چارچوب یک سند ملی راهبردی مدیریت مهاجرت ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Institutional Environment of Migration Management with an Emphasis on the Relevant Higher-Order Documents

نویسندگان [English]

  • behnaz movahedi 1
  • Maysam Musai 2
  • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour 3
  • Ibrahim Mottaqi 4
  • Ali baghaeisarabi 5
1 Islamic Azad university science and research
2 Department of Planning and social development, Faculty of social sciences, University of Tehran.
3 Professor, Department of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Assistant Professor of Sociology, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Migration is currently one of the top ten issues in the world and its management has taken a considerable importance. Since Iran as a country of emigrants’ origin is facing an outflow of human and economic capital, it is important to recognize and analyze the attitude of the institutional environment towards migration management. According to the neo-institutionalist approach, the governmental higher order documents, as an institutional environment governing migration management, determine other countries’ approaches towards the way they take advantage of the opportunities and ensure greater coordination at the level of executive institutions. This paper aims to interpret and analyze the institutional environment of migration management through thematic analysis method. According to the thematic model of the governmental higher-order documents relevant to the issue, migration management is based on the following four criteria: paying enough attention to human dignity and high  humane values, strengthening the social consensus and convergence, participating in  and being attracted by the national development,  and preventing the emigration of the elite. Three different approaches, namely support-oriented, opportunity-oriented, and threat-oriented ones, with the dominance of the second one, have been deduced from the content of the relevant governmental higher-order documents.The orientation of policies on regulating the migration flow of the skilled labor is mainly based on the participatory policy approach rather than the policy of  retention and return. As the obtained results show, it is necessary to introduce a national migration management discourse in all policies and executive programs within the framework of a national strategic migration management document.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration Management
  • Institutional Analysis
  • Institutional Environment
  • Governmental Higher-order Documents
آزادارمکی، تقی؛ وکیلی، عارف (1392)، مطالعه جامعه‌شناختی مفهوم هویت ملی میان اندیشمندان ایرانی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 2(1).
بنافی زاده، مسعود؛ نوروززی، محمد (1392)، تحلیل آسیب‌شناسانه از ترجمان اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه و بودجه، 18(4)، 161-195.
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف (1399)، سالنامه آماری مهاجرتی ایران، تهران: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف.
پژوهشکده مرکز آمار ایران. (1395)، شناسایی و رصد شاخص های سیاستهای کلی جمعیت از نگاه آمار، پژوهشکده مرکز آمار ایران.
حیدری، حسن؛ داودی، نرمین؛ طالبی، فرزانه (1395)، آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار متخصص و غیر متخصص در کشور ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 22(4)، 42-25.
ربانی ، علی ؛  رستگار، یاسر. (1392)، تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن، نشریه جامعه شناسی کاربردی، 4(2)، 1-20.
سجادپور, سید محمدکاظم (1384)، چارچوبهای مفهومی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین‌المللی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 20(3)، 9-30.
سجادپور، سید محمد کاظم؛ وحیدی، موسی الرضا (1390)، دیپلماسی عمومی نوین : چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 41(4)، 77-95.
طیبی، سید کمیل؛ عمادزاده، مصطفی؛ حصوری، هاجر (1390)، اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1(2)، 71-94.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی،  اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10)، 151-198.
عباسی, بیژن (1390)، حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تهران: نشر دادگستر.
عرب مازار، علی‌اکبر؛ مشرفی، رسام؛ مصطفی‌زاده، محمد (1396)، مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن،  اقتصاد و الگوسازی(30)، 63-94.
متوسلی, محمود؛ فتح الهی، جمال (1389)، مقدمه ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسائل توسعه ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 10(3).
نصیری اقدم, علی. (1391)، روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی،  فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی, 18(71), 162-165.
Alba, F., & Castillo, M. (2012). New approaches to migration management in Mexico and Central America. Washington DC: Migration policy institute.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-10.
Cohen, S. (2003). Asylum and Immigration Control Past and Present. Trentham Books.
DIOC. (2020). Database on Immigration in OECD countries Retrived from ECD.
Düvell, F. (2007). Towards sustainable migration policies. In M. Jandl, Innovative concepts for alternative migration policies: ten innovative approaches to the challenges of migration in the 21st century. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Geiger, M., & Pécoud, A. (2010). The Politics of International Migration Management. London: Palgrave MacMillan.
Harris, N. (2005). Migration and Development. Economic and Political Weekly, 40(43), 4591-4595.
IOM. (2004). Essentials of Migration Management; A Guide for Policy Makers and Practitioners. United Nations.
IOM. (2021). Glossary on Migration. Switzerland: International Organization for Migration.
King, N. (1998). Template analysis. In G. Symon, & C. Cassell (Eds.), Qualitative Methods and Analysis in Organizational Research. Sage Publications Ltd.
King, N., & Horrocks, C. (2018). Interviews in qualitative research. Sage.
Lowell, B. (2001). Policy Responses to the International Mobility of Skilled Labour. Geneva: International Migration Branch, International Labour Office.
Luckanachai, N., & Rieger, M. (2010). A review of international migration policies. International Labour Organization.
Papademetriou, D. G. (2013). The Global and European Neighbourhood Migration Systems; Trends, Policy Choices, Governance Challenges and a Look Ahead. In E. Schrijvers, J. Holtslag, & M. Kremer, Making Migration Work: The Future of Labour Migration in the European Union (pp. 39-50). Amsterdam University Press.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks,CA: Sage.
The Economist Intelligence Unit. (2016). Measuring well-governed migration: The 2016 Migration Governance Index. London: The Economist Intelligence Unit.
United Nations. (2013). International Migration Policies; Government Views and Priorities. United Nations.
United Nations. (2017). International Migration Policies Data Booklet. United Nations.
Williamson, O. (1994). The Institutions and Governance of Economic Development and Reform. The World Bank Economic Review, 8(suppl_1), 171-197.
Williamson, O. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613.