شناسایی و اولویت‌بندی مسائل اجتماعی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در استان ایلام است. رویکرد این پژوهش از ‏نوع مطالعات کیفی است و‎ ‎از لحاظ هدف در حیطه‌ی تحقیقات اکتشافی دسته‌بندی می‌شود که با استفاده از تکنیک ‏دلفی انجام شده است. نمونه‌ی آماری آن 40 نفر از متخصصان و خبرگان استان است که با استفاده از نمونه‌گیری ‏هدفمند انتخاب شده‌اند و داده‌ها نیز در سه مرحله، گردآوری و تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از در اولویت ‏دانستن مسائلی نظیر فقر، تورم و تنگنای معیشتی، بیکاری تحصیل‌کرده‌ها، پارتی بازی، نازل بودن اعتماد نهادی، ‏فردگرایی منفی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی، اعتیاد به مواد مخدر، بی‌تفاوتی اجتماعی، بالارفتن سن ازدواج و تجرد، ‏سطح پایین مدارای اجتماعی، خودکشی، خشم خیابانی، طلاق، نزاع‌ جمعی از دیدگاه خبرگان است. نتایج تحقیق ‏نشان‌دهنده اهمیت بالا و اولویت مسائل اقتصادی و سپس اجتماعی است و بیشتر مسائل استان مربوط به ساختار اجتماعی ‏و ساختار فرهنگی جامعه‌اند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing social problems and harms in Ilam province

نویسندگان [English]

  • ali feizolahi 1
  • khalil kamarbeigi 2
1 faculty member of ilam university
2 management and planning organization of ilam
چکیده [English]

Identifying and prioritizing social problems and harms in Ilam province
Feizolahi, A ‎ & Kamarbeigi, Kh ‎.‎
The purpose of this study is to identify and prioritize social problems and harms in Ilam ‎province. The approach of this research is qualitative studies and is categorized in terms of ‎purpose in the field of exploratory research which has been done using Delphi technique. The ‎statistical sample is ‎‏40 ‏ specialists and experts of the province who have been selected using ‎purposive sampling and the data has been collected and analyzed in three stages. Findings ‎indicate prioritization of problems such as poverty, inflation and livelihood troubles, ‎unemployment of educated people, partisanship, low level of institutional trust, negative ‎individualism, feelings of discrimination and injustice, drug addiction, social apathy, rising age ‎of marriage and celibacy, Low level of social tolerance, suicide, street anger, divorce, ‎collective quarrel from the perspective of experts. The research results indicate the high ‎importance and priority of economic issues and most of the issues in the province are related to ‎the social and cultural structure of society and rarely have local origins‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi method
  • Social harm
  • Social problem
  • public culture council
  • Ilam province.‎