دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 39، شهریور 1400 
2. کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران

صفحه 259-285

طاهره ساعدی؛ زهرا خرازی آذر؛ افسانه مظفری